Вие сте тук: Начало » Актуално » Бургас бе домакин на петнадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие
    Бургас бе домакин на петнадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие

    Бургас бе домакин на петнадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие

    На  18 октомври от 11.00 ч. в залата на Областна администрация Бургас се проведе  петнадесето заседание на Регионалния съвет за развитие на  Югоизточен район под председателството на  г-н Павел Маринов – областен управител на област Бургас. На срещата присъстваха представители на министерства, областни управители, кметове на общини, представители на синдикални и браншови организации, представители на НПО на територията на Югоизточен район.

    На заседанието бе актуализиран състава на Регионалния съвет за развитие в резултат на проведените през месец май парламентарни избори. Актуализирани  бяха  представителите на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район  в  Комитетите  за  наблюдение  на  Оперативните  програми  за  период  2007-2013г. както и  в тематичните  работните групи  за разработване на Оперативните програми  за периода 2014-2020 г. Областният управител на Бургас  приветства  новите  членове  на съвета  и ги  призова да обединят усилията си в една добра координация и партньорство за постигане на устойчив растеж и благоденствие на Югоизточен район.

    Представителите на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район в тематичните работни групи на Оперативните програми (2014-2020г.) представиха актуална информация относно дейността на работните групи  по  разработване на програмите.

    Членовете на Регионалния съвет обсъдиха и приеха  Годишната  индикативна програма за дейността на Регионалния съвет за развитие на Югоизточен район през 2014 г.  Представен бе Доклад относно оценка на въздействието на законодателството за   регионално развитие – Закон за регионалното развитие  и  Правилник за  прилагане  на  Закона за регионално развитие. Оценката на въздействието на законодателството за регионалното развитие е в съответствие със стратегическата цел на правителството и  Програмата за по-добро регулиране 2010–2013 г. за  подобряване  работата  на  държавната  администрация  и създаване на условия за  устойчиво интегрирано развитие  и икономически растеж в районите и общините. Целта на оценката се изразява в установяване ефектите от прилагането на действащото законодателството, върху състоянието и развитието на обществените отношения, свързани със стратегическото планиране, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контрола и оценката по изпълнението на стратегиите, плановете и програмите за провеждане на държавната политика за регионално развитие. До 18 ноември членовете на РСР на ЮИР имат възможност да направят предложения за промяна в законодателството.

    Участниците в заседанието бяха запознати с Постановление на МС № 157 от 1 август 2013 г. за създаване на Съвет по децентрализация на държавното управление(СДДУ) и с актуализираната Програма за изпълнение на Стратегията за децентрализация до 2015 г. Анализът на изпълнението на Стратегията за 2011 г. и 2012г. показва, че процесът на децентрализация  протича с бавни и противоречиви темпове. Забавяне в изпълнението има при мерките, свързани с прехвърлянето на приходоизточници на местните власти, както и в осъществяването на очаквани нормативни промени. Основната причина е в последствията на световната финансова и икономическа криза, както и протичащите реформи в административните структури. Положителни резултати се наблюдават в сферата на културата и социалните услуги.

    Горе