Вие сте тук: Начало » Актуално » Становище на EВН България

    Становище на EВН България

    Становище на EВН България Електроснабдяване, представено на открито заседание на 28.04.2014 г. в ДКЕВР за обсъждане на производството по отнемане на лицензията за дейността обществено снабдяване с електрическа енергия, издадена на дружеството:

     

    Уважаеми г-н председател,

    Както вече заявихме на заседанието на 7 април 2014 г., така и днес, ЕВН България Електроснабдяване (ЕВН ЕС) категорично не приема за основателно стартирането на процедура за отнемане на лицензията на дружеството краен снабдител. ЕВН България Електроснабдяване стриктно и отговорно е спазвало законовото си задължение да изкупува произведената на своя територия електроенергия от ВЕИ и да я продава на НЕК в качеството му на обществен доставчик съгласно изричните разпоредби на Закона за енергетиката в сила от 5 юли 2013.

    В хода на административното производство досега, ЕВН България Електроснабдяване ясно е изразило и становището си относно приложението на законовите правила на компенсаторния механизъм за задължения към обществото в периода от 1 юли 2012 г. до 5 юли 2013 г.

    Съгласно подробните аргументи на ЕВН България Електроснабдяване в този период са били приложими правилата на Методиката, приета от ДКЕВР на 22.06.2009 г. и последно изменена на 30.03.2011 г., която никога не е изрично отменяна. Именно съгласно тези императивни правила, приети от ДКЕВР, НЕК дължи претендираните от ЕВН България Електроснабдяване суми. С оглед на това напълно несъстоятелно е твърдението, че ЕВН България Електроснабдяване „изземва“ регулаторни правомощия на ДКЕВР и самоволно „урежда правни отношения“ от регулаторен публичен характер.

    Напротив, ЕВН България Електроснабдяване настоява за стриктното прилагане именно на регулаторните правила, приети от ДКЕВР, съгласно които НЕК е било длъжно в онзи период да възстановява на крайните снабдители разходите за закупена зелена енергия. Аргументи на ДКЕВР и НЕК, въз основа на които се претендира нарушение на законовите правила от ЕВН ЕС, се позовават на действието на Методиката за компенсиране на разходите на обществения доставчик и крайните снабдители, приета от ДКЕВР на 16 юли 2012 г.

    Тази Методика е отменена като незаконосъобразна с окончателно решение на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) от 5 ноември 2013 г. , което като правен резултат означава, че такъв административен акт не съществува и никога не е произвеждал действие. Следователно правилата на Методиката от 2009 са били в сила в посочения период. Ето защо считаме, че претенциите на НЕК към ЕВН България Електроснабдяване и последвалите действия на ДКЕВР са необосновани и незаконосъобразни.

    Внимателно прегледахме предоставените от НЕК нови доказателства във връзка с административното производство. Считаме, че представените документи изобщо не се отнасят към предмета на настоящото производство, поради което ЕВН България Електроснабдяване не е в състояние да даде каквото и да било становище по тях в рамките на тази процедура.

    Продължаваме да вярваме, че търговският спор между НЕК и ЕВН България Електроснабдяване може и трябва да бъде решен единствено по пътя на преговорите и ако не може да бъде постигнато съгласие, страните трябва да се обърнат към съда.

    В тази връзка бихме искали да Ви информираме, че ЕВН България Електроснабдяване започна миналата седмица преговори с Националната електрическа компания. Дружеството внесе в НЕК вече второ предложение за постигане на приемливо и за двете страни споразумение.

    В заключение още веднъж настояваме Държавната комисия за енергийно и водно регулиране да вземе отговорно и законосъобразно решение да прекрати стартираната процедура за отнемане на лицензията на ЕВН България Електроснабдяване.

     

    Вярваме, че преговорите между ЕВН България Електроснабдяване и НЕК ще доведат до намиране на решение на спора между двете компании.

     

    Апелираме към ДКЕВР, спазвайки духа на законодателната и регулаторна рамка, да намери трайно решение на проблема с компенсаторния механизъм между НЕК в качеството му на обществен доставчик и крайните снабдители, които имат задължението да изкупуват произведената от ВЕИ енергия. Намирането на такова трайно решение ще реши и проблема с недостига на средства в системата, хроничната вътрешна задлъжнялост и ще гарантира енергийната сигурност на страната.

     

     

    Горе