Вие сте тук: Начало » Актуално » Общински съвет – Поморие ще заседава на 4 август

    Общински съвет – Поморие ще заседава на 4 август

    Четиридесет и първото заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе на 04.08.2014г. /понеделник/ от 9.30 часа в залата на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

    1.ОС-422/16.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване безвъзмездно право на строеж на подводен линеен обект на техническата инфраструктура: Дълбоководно заустване от ПСОВ-Поморие върху морското дъно на Черно море.

    2.ОС-403/04.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно постъпило заявление на инициатива за предоставяне на концесия по чл.20, ал.1 от Закона за концесиите.

    3.ОС-404/04.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж на ЕВН в ПИ 57491.501.303, гр.Поморие.

    4.ОС-405/04.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в им.пл. № 1187, м.”Разширение”, с.Каменар.

    5.ОС-406/04.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ІХ, кв.33, с.Гълъбец.

    6.ОС-419/14.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Симеон Тодоров, с.Гълъбец.

    7.ОС-420/14.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Севджан Осман Салим, с.Гълъбец.

    8.ОС-421/14.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ХVІ, кв.20, с.Страцин.

    9.ОС-427/14.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Мустафа Али Юсеин, с.Гълъбец.

    10.ОС-429/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Хасан Али Ахмед, с.Гълъбец.

    11.ОС-430/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в им.пл.№ 138, кв.9, с.Каменар.

    12.ОС-431/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ХV, кв.3, гр.Каблешково.

    13.ОС-432/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба чрез публично оповестен търг с явно наддаване на вещи общинска собственост.

    14.ОС-433/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Данчо Апостолов Димитров, с.Гълъбец.

    15.ОС-434/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Асен Стоянов Стоянов, с.Гълъбец.

    16.ОС-435/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Филка Альошева Уручева, с.Гълъбец.

    17.ОС-436/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Ангел Симеонов Антонов, с.Гълъбец.

    18.ОС-437/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Райко Христов Борисов, с.Гълъбец.

    19.ОС-438/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Русанка Енчева Гавазова, с.Гълъбец.

    20.ОС-439/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Тодорка Събчева Петкова, с.Гълъбец.

    21.ОС-440/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Атанас Желев Атанасов, с.Гълъбец.

    22.ОС-441/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Митко Желев Христов, с.Гълъбец.

    23.ОС-442/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Анка Симеонова Гавазова, с.Гълъбец.

    24.ОС-443/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Цветанка Рашкова Любенова, с.Гълъбец.

    25.ОС-444/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване право на строеж в имот общинска собственост на Николай Апостолов Стоянов, с.Гълъбец.

    26.ОС-445/21.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отпадане на публичния характер на имот общинска собственост.

    27.ОС-449/22.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно продажба на недвижим имот частна общинска собственост в с.Каменар.

    28.ОС-451/24.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно учредяване безвъзмездно право на строеж на подводен линеен обект на техническата инфраструктура: Дълбоководно заустване от ПСОВ – Поморие върху морското дъно на Черно море, за имоти държавна собственост.

    29.ОС-413/11.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерна паралелка в СОУ „Иван Вазов” гр.Поморие за учебната 2014/2015г.

    30.ОС-450/22.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно корекции в проекта за изменение на общият устройствен план на Община Поморие.

    31.ОС-376/19.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Кабел 20 kV за захранване на нов БКТП в кариера „Порой”, в землищата на с.Порой и с.Бата.

    32.ОС-377/19.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПР за УПИ ІІ-3007 в кв.116, гр.Поморие

    33.ОС-395/26.06.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне на трасе на техническата инфраструктура за обект: „Пътна връзка и ел.кабел за захранване на ПИ 0022443 в м.”Двете чешми”, гр.Каблешково.

    34.ОС-409/07.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „ Външен водопровод за ПИ 00833.5.231 в м.”Пречиствателната”, гр.Ахелой”.

    35.ОС-410/07.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПР за УПИ VІІІ и УПИ ІІ- за озеленяване в кв.2, с.Александрово.

    36.ОС-411/07.07.2014г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 010148, м.”Над село”, с.Медово.

    37.ОС-396-02.07.2014г. – Докладна записка от Илия Джингов – зам.-кмет, относно предоставяне на общински терен за провеждане на летен фестивал на открито на „Филм Трейд” ЕООД.

    38.ОС-407/04.07.2014г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно определяне на маломерни имоти за ползване без търг.

    39.ОС-426/18.07.2014г. – Докладна записка от директора на ОП „СУОИ”, относно изменение на Тарифа № 3 към Наредба № 11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Поморие.

    40.ОС-425/18.07.2014г. – Молба от Ганчо Иванов от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

    41.Текущи.

     

    Един коментар

    1. маргото

     Балчик, Несебър и Поморие с по-високи данъци–Данъците за имотите в три черноморски града и две села край София ще се повишат. Поскъпване основно на данък сгради ще има в Балчик, Поморие и Несебър, както и в софийските села Иваняне и Кубратово. Причината е, че категорията на населените места се променя към по-висока, а с това се повишават и някои коефициенти, използвани при определянето на данъчните оценки на имотите. Те са база за пресмятане на данък сгради.Категорията се изменя със заповед на регионалния министър Десислава Терзиева, пише "Труд". С нея Балчик, Несебър и Поморие преминават от трета във втора категория. Това повишава коефициента за местоположението на имотите драстично, особено в най-скъпата I зона на градовете – обикновено центъра.
     Досега коефициентът за местоположение при определянето на данъчната оценка на имотите (без производствените) в трите черноморски града в най-скъпата зона е бил 11, а с повишаването на категорията на населените места става 21,6.

    Горе