Вие сте тук: Начало » Политика » Какво ще разглежда Общински съвет-Поморие на 13.06.2017 г.
  Какво ще разглежда Общински съвет-Поморие на 13.06.2017 г.

  Какво ще разглежда Общински съвет-Поморие на 13.06.2017 г.

  Двадесет и седмото заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе на 13.06.2017 г./вторник/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1.ОС-258/12.04.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на имоти държавна собственост в местността „Кротиря”.

  2.ОС-260/13.04.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частта общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ І, кв.11, с.Лъка.

  3.ОС-281/27.04.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на имот държавна собственост № 000093, с площ 5,198дка в землището на с.Белодол.

  4.ОС-309/17.05.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под аренда на земеделски земи в землището на с.Козичино.

  5.ОС-310/17.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ХV в кв.13 по плана на с.Белодол.

  6.ОС-313/19.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ХVІ, кв.9 по плана на с.Страцин.

  7.ОС-316/19.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: „Мерки за повишаване капацитета на служителите в Община Поморие при управлението на проекти в областта на енергийната ефективност”.

  8.ОС-318/19.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Горица.

  9.ОС-319/19.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

  10.ОС-320/19.05.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно приемане на нови схеми в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти – щендери, хладилни съоръжения, стелажи, маси за консумация и кафе –машини на територията на гр.Поморие.

  11.ОС-323/22.05.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно отдаване под наем на имот публична общинска собственост.

  12.ОС-328/26.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частта общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ V в кв.32 по плана на с.Горица.

  13.ОС-330/26.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обединяване на имот № 000576 – писта с имоти: № 000619, № 000615, № 000616 в местност „Летището” землище с.Бата.

  14.ОС-331/26.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г. в гр.Каблешково.

  15.ОС-333/29.05.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно приемане на нови схеми в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти – хладилни витрини, стелаж, кафе машина и маси за консумация на територията на гр.Поморие.

  16.ОС-334/29.05.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно одобряване на годишен финансов отчет на „Общински аптеки” ЕООД гр.Поморие за 2016г.

  17.ОС-339/30.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.

  18.ОС-340/30.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в землището на с.Александрово.

  19.ОС-286/02.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на двуетажна еднофамилна сграда” в ПИ 57491.19.625, местност ”Лахана”, землище гр.Поморие.

  20.ОС-315/19.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване с проект по съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020г.”

  21.ОС-321/22.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 57491.16.534, 57491.16.536, 57491.16.538, 57491.16.539, 57491.16.542, 57491.16.545, 57491.16.547, 57491.16.546, 57491.16.118, 57491.16.68, 57491.16.433, 57491.16.434, 57491.16.116 в м.”Кротиря” по КККР на гр.Поморие.

  22.ОС-329/26.05.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на състава на обществения съвет по социални дейности към Община Поморие.

  23.ОС-354/02.06.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Светозар Димитров Чернев.

  1. ОС-355/02.06.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Хабил Хасан Христем.

  25.ОС-356/02.06.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Лиляна Демирева за лечение на сина й Иван Минчев.

  26.ОС-357/02.06.2017г. – Докладна записка от Юсеин Мехмед – Зам.председател на ОбС – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мария Славова Славова.

   

  Горе