Вие сте тук: Начало » Политика » Вижте дневния ред на 28-то заседание на Общински съвет –Поморие
  Вижте дневния ред на 28-то заседание на Общински съвет –Поморие

  Вижте дневния ред на 28-то заседание на Общински съвет –Поморие

  Двадесет и осмото заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе на 19.07.2017 г./сряда/ от 10.00 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

  1.ОС-367/09.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Лъка.

  2.ОС-386/19.06.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на дивечови ниви през стопанската 2017/2018г.

  3.ОС-387/19.06.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на маломерни имоти за стопанската 2017/2018г.

  4.ОС-388/19.06.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи за една стопанска година.

  5.ОС-389/19.06.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи.

  6.ОС-390/20.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Габерово.

  7.ОС-396/22.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Горица.

  8.ОС-411/03.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в землище с.Каменар.

  9.ОС-419/06.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Белодол.

  10.ОС-420/06.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в с.Медово.

  11.ОС-424/07.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост в с.Горица.

  12.ОС-425/07.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на помещение и учредяване безвъзмездно право на управление на НЧ „Възраждане-Доброван-2013г.”.

  13.ОС-426/07.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на помещение и учредяване безвъзмездно право на управление на НЧ „Георги Маджаров-1924г.”.

  14.ОС-427/07.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост чрез доброволна делба.

  15.ОС-430/07.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение и изменение на Решение № 32/22.12.205г., № 96/26.02.2016г., № 432/10.01.2017г.

  16.ОС-437/12.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост.

  17.ОС-438/12.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2017г.

  18.ОС-360/07.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за прекратяване на конкурс за избор на управител на „МЦ-І” ЕООД – гр.Поморие.

  19.ОС-366/09.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ Х в кв.5 по плана на с.Горица.

  20.ОС-397/26.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на „Актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие 2015-2020г.”.

  21.ОС-398/26.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ Х в кв.21 по плана на с.Горица.

  22.ОС-410/30.06.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предприемане на действия по отмяна на дарение по решение на Анхиалски градски общински съвет гр.Анхиало /Поморие/ от 1 февруари 1932г., допълнено с решение от 30 май 1932г., с което са дарени в собственост та държавата 7 470кв.м. място, за постройка „Дом за почивна станция на инвалидите”.

  23.ОС-423/07.07.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно съгласуване на схеми с позиции за разполагане на РИЕ на територията на Община Поморие.

  24.ОС-431/10.07.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане мрежата та училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие-общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2017/2018г.

  25.ОС-433/12.07.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Георги Панайотов.

  26.Текущи.

   

  Един коментар

  1. По точка 22,
   Общината да изиска документация и да я предостави на Общественността, кое е продиктувало абсурдното твърдение на Министър, подменил волята на Дарител?!
   Няма пари за ремонт, но има пари за нови коли на властта през две години?! Няма пари за модернизация, но има пари да плащаме за безумни бизнес проекти, които не само че няма да видят бял свят, ами и внуците Ни ще плащат за тях! Няма пари, но пък намерихте пари за ограда през която не преминава никой!!! Поне, властта така твърди! Намираме пари за "нелегалните емигранти", но не и за превенция на "легалната миграция" на Българи към Европа!
   Общината трябва да Съди Държавата, и по-точно всички сложили подписа си под смяната на статута на Дарения имот!
   Общината трябва да Съди по-отделно всеки един допринесъл за "отпадналата необходимост" на Дарението, за иначе една социална функция, която няма отношение към Търговския Закон! Дарението не засагя печалба или загуба! Как ще спечелиш от военноинвалиди? Самият факт, че Министър говори за печалба от инвалиди си е престъпление, и трябва да се скрие като мишок и да мълчи.

  Горе