Вие сте тук: Начало » Общество » Нараства броят на заетите, но намалява средната работна заплата
  Нараства броят на заетите, но намалява средната работна заплата

  Нараства броят на заетите, но намалява средната работна заплата

  Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2017 г. нарастват с 63.4 хил., или с 2.8%, спрямо края на март 2017 г., като достигат 2.34 милиона, съобщават от Националния статистически институт. Спрямо края на първото тримесечие на 2017 г. най-голямо увеличение на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности със сезонен характер „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 44.9%, „Култура, спорт и развлечения”- с 11.9%, и „Селско, горско и рибно стопанство” – със 7.3%. Най-голямо намаление на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейност „Образование” – с 3.0%.

  В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 21.9 и 16.8%.

  В края на юни 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 15.9 хил., или с 0.7%, по-малко в сравнение с края на юни 2016 г., като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 9.7 хил., „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 8.3 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 4.6 хиляди. И в процентно изражение намалението е най-значително в икономическите дейности „Селско, горско и рибно стопанство” – с 11.6%, и „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 5.3%. Най-голямото увеличение на наетите лица в края на юни 2017 г. спрямо края на юни 2016 г. в абсолютно изражение е в икономическа дейност „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” – с 4.1 хил., а в процентно изражение – в икономическа дейност „Култура, спорт и развлечения” – с 9.0%.

  Средната брутна месечна работна заплата за април 2017 г. е 1 060 лв., за май – 1 035 лв., и за юни – 1 027 лева.

  През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата e 1 040 лв. и нараства спрямо първото тримесечие на 2017 г. с 3.4%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са: „Финансови и застрахователни дейности ” – със 7.6%, и „Строителство” и „Добивна промишленост” – по 7.3%.

  През второто тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата нараства с 9.9% спрямо второто тримесечие на 2016 г., като най-голямо e увеличението в икономическите дейности „Операции с недвижими имоти” – с 16.0%, „Административни и спомагателни дейности” – с 13.4%, и „Професионални дейности и научни изследвания” – с 13.2%.
  Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение през второто тримесечие на 2017 г. са:

  • „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко-съобщения” – 2 306 лева
  • „Финансови и застрахователни дейности” – 1 815 лева
  • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1 769 лева.
  Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:
  • „Хотелиерство и ресторантьорство” – 635 лева
  • „Други дейности” – 714 лева
  • „Строителство” – 796 лева.

  Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2017 г. в обществения сектор нараства с 8.1%, а в частния – с 10.6%.

  Горе