Вие сте тук: Начало » Toп новини » Свободни работни места

Свободни работни места

Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие обявява свободно работно място на  длъжност – Изпълнител – шофьор .

Изисквания за заеманата длъжност:

Образователна степен- средно ,

Професионална квалификация – правоспособност за управление на МПС категория В.

Професионален опит – не се изисква.

Заявление и автобиография се подава в Дирекция „Социално подпомагане” Поморие на адрес :

Гр.Поморие, ул. „Солна” № 15.

Тел. за връзка 0596 / 2 52 40

Център за обществена подкрепа – гр. Поморие, обявява конкурс за набиране на следните специалисти:

– 1 щатна бройка – сътрудник социални дейности;

 

Длъжност, звено, териториално звено:

Сътрудник социални дейности, ОП „Социално обслужване” – Поморие, „Център за обществена подкрепа” – Поморие.

 

Специфични изисквания за заемане на длъжността:

Завършено висше образование с образователно – квалификационна степен „Бакалавър” в областта на хуманитарните науки: „Социални дейности”, „Социална педагогика” или сходна хуманитарна наука; Семестриално завършили студенти на една от горепосочените специалности или сходна хуманитарна наука, също могат да кандидатстват за позицията;

 

Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Провежда социална работа по методики според конкретния случай с деца и техните семейства, клиенти на ЦОП – Поморие. Изготвя индивидуална оценка на потребностите на клиенти на ЦОП; Разработва индивидуални планове за предоставяне на социални услуги на потребителите; Осъществява социална работа по индивидуален случай на деца в риск и техните семейства; Работи на терен и извършва мобилна социална работа; Участва в разработване и провеждане на програми и обучения, свързани с деца, маргинални групи и др. потребители на социалната услуга в общността; Работи и си сътрудничи със специалистите от екипа, както и с външни институции, организации в интерес на конкретния случай и дейността на ЦОП. Прилага в работата си основните законови и подзаконови нормативни актове от сферата на социалните услуги;

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

  • да притежават опит в работата с деца в риск по смисъла на ЗЗД, деца с увреждания и техните семейства;
  • да познават етичния кодекс за работа с деца;
  • да умеят да работят в екип;
  • да умеят да планират и приоритезират работата си;
  • да притежават много добра компютърна грамотност при работа с MSOffice – Word, Excel, др. продукти на Microsoft Office.
  • опит в сферата се счита за предимство;

 

Работно време:

8 часа, при петдневна работна седмица.

 

Други условия:

  • длъжността е по заместване, до завръщане на титуляря.
  • транспортни разходи за пътуващи служители от населени места извън гр. Поморие, се изплащат от работодателя на 85 % от общата сума за пътни разходи.

 

Начин за кандидатстване и подбор на кандидати:

  1. по документи (Европейски формат на автобиография, мотивационно писмо);
  2. интервю – събеседване;

 

Място и срок за подаване на документи:

ОП ”Социално обслужване” гр. Поморие, ул. „Солна” № 15,

ЗЧР – Цонка Петкова, тел.: 0596/22351;

Управител ЦОП – Григор Йорданов: 0882420038; 0596/32435

Всеки работен ден, от 09:00ч. до 12:00ч. и 13:00ч. до 17:00ч.

Краен срок за подаване на документи: 06.10.17г. вкл.

 

Горе