Вие сте тук: Начало » Политика » На 06.10.2017 г. ще се проведе 31-то заседание на Общински съвет – Поморие
  На 06.10.2017 г. ще се проведе 31-то заседание на Общински съвет – Поморие

  На 06.10.2017 г. ще се проведе 31-то заседание на Общински съвет – Поморие

  Тридесет и първото заседание на Общински съвет-Поморие ще се проведе на 06.10.2017 г. /петък/, от 11.00 часа в зала №2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

  1.ОС-533/18.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016 г. на Община Поморие.

  2.ОС-552/31.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Горица.

  3.ОС-570/08.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на имот общинска собственост в землище с.Лъка.

  4.ОС-571/11.09.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терени – частна общинска собственост в гр.Поморие.

  5.ОС-572/11.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга за язовир „Косовец”, находящ се в землището на с.Косовец

  6. ОС-573/11.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на концесионер след проведена процедура за предоставяне на общинска концесия за услуга на обект – язовир „Емирско”, находящ се в землището на с.Белодол.

  7.ОС-574/12.09.2017г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ”, относно обявяване на публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на терен – частна общинска собственост в гр.Поморие.

  8.ОС-576/12.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджетна прогноза за периода 2018-2020 година в частта за местни дейности на Община Поморие – 2-ри етап.

  9.ОС-577/12.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Белодол.

  10.ОС-578/12.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ І, кв.10 по плана на с.Белодол.

  11.ОС-593/15.09.2017г. – Докладна записка от Ива Кусева и Никодим Стоянов – общински съветници, относно предложение за произвеждане на местен референдум за поемане на дългосрочен общински дълг в размер на 18 000 000 лева със срок на погасяване 15 години.

  12.ОС-580/12.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински ценни книжа – облигации, при условията на частно предлагане.

  13.ОС-584/13.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на тарифа за базисните /начални/ цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение.

  14.ОС-585/13.092017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ Х, кв.16 по плана на с.Страцин.

  15.ОС-592/15.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в с.Медово.

  16.ОС-594/15.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г. в с.Каменар.

  17.ОС-596/15.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г. в гр.Каблешково.

  18.ОС-597/15.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ ІІ, кв.6 по плана на с.Каменар

  19.ОС-606/19.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно вземане на решение за определяне на размера на годишния членски внос за следващите 3 години към сдружение с нестопанска цел „Асоциация Бургаски залив” и определяне на представител на Община Поморие в общото събрание на „Асоциация Бургаски залив”.

  20.ОС-607/19.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2017г. в гр.Каблешково.

  21.ОС-486/03.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІ и УПИ ХІІ в кв.137 по плана на гр.Поморие.

  22.ОС-495/08.08.2017г.- Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и подготвителните групи към училищата на територията на Община Поморие.

  23.ОС-538/21.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ VІІІ-110 в кв.20 по плана на с.Бата.

  24.ОС-554/31.08.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно годишен отчет за изпълнение на програмата за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Поморие за 2016г.

  25.ОС-575/12.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХІІІ, ХІV, ХV, ХVІІ, ХVІІІ и ХІХ в кв.3 по плана на гр.Каблешково.

  26.ОС-591/14.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на стратегия „Спорт, здраве, физическа активност и местна младежка политика – 2018-2021”.

  27.ОС-595/15.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПР за УПИ І, ІІ и ІІІ в кв.137а по ПУП на гр.Поморие.

  28.ОС-598/15.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на схема за спортна площадка за скейтбординг в УПИ І, кв.108 по ПУП на гр.Поморие.

  29.ОС-599/15.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешение за изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „2 броя кабели средно напрежение от ВЕП „Адата” до ВС „Поморие”.

  30.ОС-605/19.09.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на окончателната мрежа на училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие – общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2017/2018 и

  31.ОС-608/20.09.2017-Докладна записка от Иван Алексиев-Кмет на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерни и слети паралелки под определения минимален брой ученици за учебната 2017/2018 г

  32.ОС-612/21.09.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на Айше Галип Сюлейман.

  33.ОС-613/21.09.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на Светозар Димитров Чернев.

  34.Текущи.

   

   

   

  Горе