Вие сте тук: Начало » Политика » Вижте какво ще решават общинските съветници на Поморие на 16.11.2017г.
Вижте какво ще решават общинските съветници на Поморие на 16.11.2017г.

Вижте какво ще решават общинските съветници на Поморие на 16.11.2017г.

Тридесет и второто заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе на 16.11.2017г. /четвъртък/ от 9.30 часа в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

1.ОС-677/02.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2017г.

2.ОС-648/16.10.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на земеделски земи.

3.ОС-651/19.10.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно актуализация на бюджет 2017г.

4.ОС-652/19.10.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отстъпване право на строеж в общински имот.

5.ОС-655/20.10.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно закупуване на идеални части от съсобствен с Община Поморие недвижим имот.

6.ОС-660/27.10.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на план-сметка за дейностите по чистотата за 2018г.

7.ОС-668/31.10.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за предоставяне под наем на земеделски земи за 2017г. в с.Порой.

8.ОС-669/31.10.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на лозе в землището на с.Порой.

9.ОС-684/02.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение № 33/22.12.2015г.

10.ОС-688/03.11.2017г. – Докладна записка от инж.Станимир Кушев – Директор на ОП „ОГСС”, относно ползване в горските територии собственост на Община Поморие през 2018г.

11.ОС-689/03.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно възлагане на искане за безвъзмездно прехвърляне в полза на Община Поморие на имот държавна собственост.

12.ОС-690/03.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договори с ползватели на полски пътища и канали, които не функционират.

13.ОС-691/03.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в гр.Поморие.

14.ОС-692/03.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в с.Каменар.

15.ОС-696/06.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в с.Каменар.

16.ОС-697/06.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ІІ, кв.63 по плана на с.Козичино.

17.ОС-698/06.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ІІІ, кв.63 по плана на с.Козичино.

18.ОС-699/06.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост в УПИ ХVІ в кв.7 по плана на гр.Каблешково.

19.ОС-700/06.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост в гр.Ахелой.

20.ОС-703/06.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти частна общинска собственост в с.Лъка.

21.ОС-704/06.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно поемане на дългосрочен безлихвен заем.

22.ОС-635/11.10.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно откриване на административно производство по изменение на действащия ПУП-ПР за УПИ V в кв.35 по плана на гр.Ахелой.

23.ОС-636/11.10.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ ІV в кв.44 по плана на гр.Поморие.

24.ОС-637/11.10.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Водопровод за ПИ 57491.19.621 в м.”Лахана” по КККР на гр.Поморие

25.ОС-650/16.10.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на регионална програма за управление на отпадъците – регион Бургас 2017-2020г.

26.ОС-693/96.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за определяне на трасе за обект: „Кабели 20 kV за захранване на нов БКТП 20/0.4kV, 1х125 kVА за захранване на ваканционно селище І етап – къщи „А” и „D” в ПИ 57491.19.621 по КККР на гр.Поморие, м.”Лахана”.

27.ОС-694/06.11.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно одобряване на задание, допускане и разрешаване на Кмета на Община Поморие да възложи изработването на ПУП-ПУР за поземлени имоти: 35691.3.106, 35691.3.125, 35691.3.126 и 35691.3.127 в м.”Преводната”, землище с.Каменар.

28.ОС-705/07.11.2017г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно предложение за отпускане на персонална пенсия на детето Нутфие Халил Чобан.

29.ОС-708/07.11.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Тодор Милев Милев.

30.ОС-709/07.11.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Златин Стефанов Атанасов.

31.ОС-710/07.11.2017г. – Докладна записка от Любо Липчев – Председател на ПК по ОКВЗСП, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Айше Мехмед Мехмед.

32.Текущи.

 

Горе