Вие сте тук: Начало » Актуално » Търси се наемател на морски плаж “Къмпинг Ахелой 2”
Търси се  наемател на морски плаж “Къмпинг Ахелой 2”

Търси се наемател на морски плаж “Къмпинг Ахелой 2”

Министерството на туризма обяви търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект – изключителна държавна собственост, представляващ морски плаж „Къмпинг Ахелой- част 2“, община Поморие, област Бургас, отделена част от морски плаж „Къмпинг Ахелой“, находящ се в община Поморие, област Бургас, обособена част от крайбрежната плажна ивица, с обща площ в размер на 11 870 кв. м, определена въз основа на данните от приетата специализирана карта на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета с протокол № 8 от 13.12.2012 г. и чрез съвместяване с данните от актуалните кадастрална карта и кадастрални регистри за територията на поземлен имот с идентификатор 00833.7.190. Активната плажна площ на морския плаж по смисъла на § 1, т. 5 от Допълнителни разпоредби на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, е в размер на 9 930 кв. м и с точки по границите от № 1 до № 148 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“. От активната плажна площ на морски плаж „Къмпинг Ахелой – част 2“ са изключени площта, заета от обекти на инфраструктура, в размер на 3 кв. м и площта на брегоукрепително съоръжение в размер на 1 937 кв. м. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 478 метра и с точки по границите определящи общата площ от № 1 до № 183 включително, определени в координатна система „Българска геодезическа система 2005“.

Търгът ще се проведе на 24.11.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Министерството на туризма.

Начална цена на обекта – 14 362,93 лв. (четиринадесет хиляди триста шестдесет и два лева и деветдесет и три стотинки) без ДДС.

Срок на наемното отношение – 5 години

Цена на тръжната документация – 500.00 (петстотин) лева.

Изискванията към кандидатите са описани в тръжна документация, която може да бъде получена в сградата на Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, деловодство, етаж: партер, всеки работен ден до 22.11.2017 г. от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч. , срещу документ за платена цена по сметка на МТ-  IBAN BG71 BNBG 9661 3000 1171 01, BIC: BNBGBGSD

Заявления за участие в търга се приемат всеки работен ден от 10.00 ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.30 ч.  до 23.11.2017 г. /включително/ в Министерство на туризма, гр. София, ул. “Съборна“ № 1, етаж: партер.

Огледът на обекта се извършва самостоятелно от лицата, закупили тръжни документи, без да е необходима предварителна заявка. Телефони за информация относно търга: 02/ 90 46 835  и 02/ 90 46 836. Обявата за търга е качена на сайта на Министерството на туризма.

Горе