Вие сте тук: Начало » Общество » Започва санирането в сградите на ул. Морска № 14-16-18, ул. Солна №13, кв. Свобода №30 в Поморие
Започва санирането в сградите на ул. Морска № 14-16-18, ул. Солна №13, кв. Свобода №30 в Поморие

Започва санирането в сградите на ул. Морска № 14-16-18, ул. Солна №13, кв. Свобода №30 в Поморие

На 07.12.2017 от 16.00 часа в Община Поморие  ще се проведе  официална церемония “Първа копка”, с  която стартира реализацията на СМР дейностите по Проект  „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 2“, който се осъществява  по Договор за БФП с № BG16RFOP001-2.001-0142-С01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, съобщават от Община Поморие.

Основна цел на проекта:

Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни  жилищни сгради, намиращи се в гр. Поморие.

Очаквани резултати:

  • Повишаване на енергийната ефективност в сградите на ул. Морска № 14-16-18, ул. Солна №13, кв. Свобода №30;
  • Достигане на нормативно изискваните нива на енергийна ефективност – най-малко клас на енергопотребление „С“ в сградата;
  • Намаляване на разходите за енергия;
  • По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко ще допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – до намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025г.;
  • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
  • осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
  • подобряване на експлоатационните характеристики с цел удължаване на жизнения цикъл на сградите;
  • запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, вързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но и за населението на околните периферни райони.

 Бенефициент на  проекта: Община Поморие

Дата на стартиране –          20.10.2016 год.

Дата на приключване  –      20.10.2018 год.

Обща стойност:  1 660 665,55  лв. с ДДС ( 100 % БФП)

Разяснение за проекта ще се дадат на пресконференцията на 07.12.2017 г., от 15.00 часа, в Зала 2 на Община Поморие.

Горе