Вие сте тук: Начало » Политика » На 30.01.2018г. предстои 34-то заседание на Общински съвет Поморие
  На 30.01.2018г. предстои 34-то заседание на Общински съвет Поморие

  На 30.01.2018г. предстои 34-то заседание на Общински съвет Поморие

  На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.10, ал.2, т.1 от Правилника за организацията  и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят Адам Адамов свиква тридесет и четвърто заседание на Общински съвет – Поморие на  30.01.2018г. /вторник/ от 11.00часа в градска художествена галерия „Дечко Стоев” гр.Поморие при следния проект за

  Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1.ОС-26/16.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2018г. ( тук)

  2.ОС-825/21.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно прехвърляне на общински недвижими имоти в полза на агенция „Пътна инфраструктура”. ( тук)

  3.ОС-828/22.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Поморие”, относно осигуряване на финансов ресурс във формата на временен заем за изпълнение на стратегията за местно развитие на територията на Община Поморие за период 2017-2023г.

  4.ОС-02/08.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сградата на Районно управление Полиция и Областно пътно управление – гр.Поморие”. ( тук)

  5.ОС-03/08.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сградата на  Исторически музей – гр.Поморие”. ( тук)

  6.ОС-04/08.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението – гр.Поморие”. ( тук)

  7.ОС-05/08.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура на Община Поморие”.  ( тук)

  8.ОС-06/08.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да се поеме краткосрочен общински дълг с цел реализация на проект: „Енергийна ефективност в сградата на общинска администрация – гр.Поморие”.  ( тук)

  9.ОС-27/16.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед във връзка с изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”. ( тук)

  10.ОС-28/16.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за предоставяне под наем на земеделски земи към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г. ( тук)

  11.ОС-29/17.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост за 2018г.  ( тук)

  12.ОС-34/17.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2018г.  ( тук)

  13.ОС-35/17.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно делба на имот № 000025 в м.”Габарака”, с.Александрово, с начин на трайно ползване – дървопроизводителна горска площ, с площ 887,774дка. ( тук)

  14.ОС-36/17.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласие за археологическо проучване на обект, находящ се в имот № 000119 в землището на с.Порой.  ( тук)

  15.ОС-37/17.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2018г. ( тук)

  16.ОС-800/08.12.2017г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ ІІ (ПИ 57491.503.578  по КК) в кв.18а по плана на гр.Поморие. ( тук)

  17.ОС-826/21.12.2017г. – Докладна записка от Хубавина Япаджиева – Председател на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Поморие, относно разпределение на средствата за режийни разноски за извършваните дейности на МК по чл.8, ал.2 от ЗУПГМЖСВ при Община Поморие.  ( тук)

  18.ОС-09/10.01.2018г. – Докладна записка от Кунчо Гайдов- зам.кмет, относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на Община Поморие за 2018г.  ( тук)

  19.ОС-23/12.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване на Община Поморие с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по „Програма за трансгранично сътрудничество /ИПП/ България – Турция” 2014-2020. ( тук)

  20.ОС-31/17.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПУП-ПП за определяне трасе на техническата инфраструктура за обект: „Външно ел.захранване на жилищна сграда в ПИ 57491.19.458 по КККР на гр.Поморие, м.”Лахана”. ( тук)

  21.ОС-32/17.01.2018г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на проект за изменение на ПУП-ПР и застрояване за УПИ І-1464 и Х-1467 в кв.112а по плана на гр.Поморие и ПИ 57491.55.104 по КККР на града.  ( тук)

  22.Текущи.

  10 коментара

  1. Докладна относно публичните общински имоти, и тяхното мотивирано становище за деактуването им на Комисиите в Общински съвет! На всички имоти от последните 20 години! Тази информация не бъде ли предоставена на Обществото утре на поредното безмислено заседание, то няма основание да плащаме данъци на престъпници в якички!

  2. От геодинамичните процеси, най-съществено значение за изследвания район има морската абразия, която в геоисторическо време непрекъснато увеличава своята дейност поради потъването на брега. Абразията е размила значителна част от полуострова (в миналото остров), върху който е разположена старата част на Поморие. В послед-
   но време нейната дейност е ограничена от значителния брой брегоукрепителни и пристанищни съоръжения, повечето от които са отбелязани на инженерногеоложката карта (фиг. 2). Дейността на абразията се увеличава при щормове, при които вълнението на морето достига до 7–8 бала. В резултат на такива силни щормове е наблюдавано и суфозионно изнасяне на пясък от основата на някои предпазни съоръжения (например, при Военния санаториум). Установено е, че някои отбрегоукрепителните съоръжения играят отрицателна роля и не предпазват брега от разрушителното действие на абразията.
   Община Поморие отвърлила ли е като възможна опасност гореизложеното, та да деактува публични имоти с предназначение "брегоукрепване"?
   На въпросната карта ясно са видими зоните, на които е извършвано брегоукрапване!
   Според чл. 6, ал. 4 и ал. 5 гласи следното: Публична общинска собственост, която не може да бъде обявена за частна, са брегоукрепителните и брегозащитните системи и съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите, с изключение на тези по ал. 4, т. 2. Изключението не важи за въпросния парцел!
   Как така има Акт за частна общинска собственост, г-н Кмет? Лъжем Държавата, като крадем територията и, за да строи някой си хотелче ли?
   Предлагам на ОС да брегоукрепи цялата си крайбрежна зона, и да я продаде за хотели. Предлагам да си унищожим и плажа, и да строим басейни в задните си дворове на хотелчетата, та да има дека да си поркате коктейлчетата.

   • гьонсурат общинари

    Той един тарикат вече си застрои 6+1 етажа хотел и като стане 3 часа – хоп, няма слънце на трети вълнолом!

    • Изчакай до 16-ти!
     Ако, г-н Кмета е недоволен от миналото, така както изложи "фактите" на последната сесия, то проверката би следвало да застигне и тариката!
     Ако, г-н Кмета вярва в своята правота, то нека даде публичност на всички публични общински имоти от 1990 г.! Нека даде светлина на всички докладни, и становища на Комисиите към ОС!
     Но, все пак публичните имоти са станали такива поради …
     1. Причина – тези имоти са били Държавни, или частни!
     2. Основание – не можеш да "анексираш" чужди територии, и като основание да пишеш "частен инвеститорски интерес"! С лека ръка един човек /Кмет/ затрива публичното основание, което си е нонсенс!
     3. Мотивирано обстоятелство, и последвало становище на поне две Комисии – такива липсват, или нямат публичност, но засягат публична собственост!

    • Чико сам си вкара автогол на частния плаж пред хотела си-Sunny bay. Нещо последният му етаж не се получи.

     • Хайде сега погледнете кадастъра Уважаеми Управляващи, както на местно, така и на Държавно ниво!
      Сградата на Санаториума, и всички терени, включително и Дарението на Поморийци към Държавата си, е частна собственост!!!
      Няма и година от долнопробната и гнусна лъжа на г-на Каракачанов! Оставката на това пардесю, е не само наложителна, но и задължителна.
      Община Поморие, като Институционална структура на Държавата защитава интересите на своите граждани, или защитава частни интереси?!

     • Докладни докладни ,а един тротоар на Черковна не могат да направят.От Бай Тошово време е този тротоар.Въпрос на време е да стане птп.Лятото е пълен с автомобили.На живущите гаражите им стоят празни а си паркират колите на тротоара.От другата страна тротоар почти няма.А движението е натоварено.В частта от шадравана до зеленчуковия магазин е направено защо не се направи по същия начин и останалата част с препятствия за паркиране?

     • мукака

      Кой Чико Малкият Мук ли?

      • поморие

       Да, точно той. Нали е негов въпросният хотел Съни бей. Каква ирония има в името-уж "слънчев бряг" в превод от английски език, а слънце няма на този плаж.

  3. Наредба № 1, и по специално чл. 36 и чл. 37 трябва да бъдат ревизирани. Ако не можете, поискайте помощ!
   Но, престанете да създавате бедствия, с които ще трябва да се справят децата Ви, ако са останали тука!
   Ако ли не, Вие си заминавате от политиката, или Народът ще продължи масово да емигрира!
   Частната общинска собтвеност веднъж завинаги трябва да се продаде, с изключение …
   Публичната такава, е такава и не може да бъде променяна ….
   Частната е неприкосновенна, но не и основоположник ….
   Публичната администрация трябва да спре да бъде търговско дружество с ограничена без/отговорност, или ще фалира много скоро! Нима забравихте?!

  Горе