Вие сте тук: Начало » Политика » Сградите на Общината и пожарната в Поморие са обновени по ОПРР “Региони в растеж”
  Сградите на Общината и пожарната в Поморие са обновени по ОПРР “Региони в растеж”

  Сградите на Общината и пожарната в Поморие са обновени по ОПРР “Региони в растеж”

  На 08.05.2018 г.  в  Община Поморие   се проведоха заключителни пресконференции по  Проекти:  BG16RFOP001-2.001-0031- С01 „Енергийна ефективност в сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Поморие“ на обща стойност 475 163,53 лв. с ДДС.и № BG16RFOP001-2.001-0035-C01 „Енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация – град Поморие“, чиято стойност е 1 010 169,13 лева с ДДС,  от които  безвъзмездната финансова помощ  е 990 684,56 лева, а собственият принос на Община Поморие е 19 484,57 лева.  Проектите се осъществяват от Община Поморие с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  Бяха представени  дейностите по проекта и постигнатите резултати, а именно:

  • Достигане на клас на енергопотребление „С“ в сградите на общинска администрация и на РСПБЗН- гр. Поморие;
  • Намаляване на разходите за енергия;
  • По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко да допринася за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.
  • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
  • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
  • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;
  • Запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

   

   

   

   

  Горе