Вие сте тук: Начало » Актуално » Отчетоха бюджета на община Несебър за 71 540 247 лева
    Отчетоха бюджета на община Несебър за 71 540 247 лева

    Отчетоха бюджета на община Несебър за 71 540 247 лева

    Общинският съвет с 18 гл. „за” от гласували  18 общински съветници прие решение №790, на основание чл.140 от ЗПФ и чл.44 от Наредба №12 на Общински съвет -Несебър, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, за уточнен годишен план на бюджета за 2017г. по приходната и разходната част, по функции и дейности е на 71 540 247 лв.

    По прихода – 71 540 274, в т.ч. за делегирани от държавата дейности- 9 434 560, за местни дейности- 62 105 714, а по разхода -71 540 274, в т.ч. за делегирани от държавата дейности  – 9 434 560, за дофинансирани от държавата дейности със собствени приходи- 5 365 465 и за местни дейности   – 56 740 249. Приемането на отчета за изпълнение  на бюджета за 2017 по приходната и разходната част, по функции и дейности, за прихода са за делегирани от държавата дейности –   9 018 883, за местни дейности – 50 127 673, а по разхода – 54 210 872, за делегирани от държавата дейности- 9 018 883, за дофинансирани от държавата дейностисъс собствени приходи- 5 073 046 и за местни дейности   – 45 054 627.

    От изпълнение на бюджета бяха  информирани откъде са получени средства и за какво са били разпределени по различните функции на общината (напр. социални услуги, образование, здравеопазване, читалищна дейност, икономически дейности, селско, горско стопанство, почивно дело, култура,физкултура и спорт и т.н.) и по проекти през разглеждания период.

    Присъстващите бяха информирани  за приемане по отчета на  поименен списък за капиталови разходи за 2017г.,по обекти и източници на финансиране, отчет- сметките  за изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове за 2017, отчета на изразходените средства от дейността на читалищата на територията на  Община Несебър за 2017,отчета на изразходените средства от дейността на пенсионерските клубове на територията на Община Несебър за 2017 – субсидии за „СНЦ Черно море”  на план – 92 400,  на разход – 92 400.               Бяха приети и отчета на изразходените средства от дейността на спортните клубове на територията на Община Несебър за 201, отчет- сметка  за изразходените средства от приходите от туристически данък през 2017, съгл. чл.11 ал.2 от ЗТ, отчет- сметка  за общинския дълг, издадените общински гаранции, съотношението на плащанията, дълга на лицата по чл.8а от Закона за общинския дълг и издадените от тях гаранции през 2017.

    В отчета на представителните разходи в на кмета на Община Несебър, в т.ч. и на кметове на кметства: Свети Влас, Равда, Обзор,Тънково, Гюльовца, Кошарица, Паницово, Приселци,Раковсково, Баня, Оризаре- 51 388, а представителни разходи на председателя на Общински съвет Несебър- 6 636 лв.

                                                                                                 Максим МОМЧИЛОВ

    Горе