Вие сте тук: Начало » Бизнес » Кметът Иван Алексиев подписа договор за 4 млн. лв. финансиране на Местната инициативна рибарска група

  Кметът Иван Алексиев подписа договор за 4 млн. лв. финансиране на Местната инициативна рибарска група

  Ivan AleksievВ края на 2017 г. предложението за финансиране на Местната инициативна рибарска група /МИРГ/ в Поморие събра максимален брой точки и получи одобрението на Управляващия орган на „Програма за морско дело и рибарство” 2014-2020. Като председател на Управителния съвет на групата, преди дни кметът на Община Поморие Иван Алексиев подписа договора, чийто общ бюджет възлиза на 4 милиона лева в полза на поморийските рибари.

  Безвъзмездната финансова помощ се предоставя по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегиите за ВОМР“, като от подобноевропейското финансиране имат възможността да се възползват само осем от всички Местни инициативни рибарски групи в страната.

  ВОМР е водено от общностите местно развитие и чрез мерките на стратегията ще се реализира внедряване на по-добри нови риболовни техники, уреди и оборудване. Акцент се поставя върху: новите форми на доход за рибарите като допълващи рибарството дейности; подкрепата за рехабилитиране на пристанища, кейове; изграждане и реновация на закрити лодкостоянки и благоустрояване на прилежащ терен.

  Подкрепят се стартиране на самостоятелна стопанска дейност в областта на аквакултурите от безработни и заети лица, както и  обучения по ключови компетенции и професионални умения. В тази връзка oсновните цели на  Стратегията са да създаде условия за:

  • Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ –Поморие;
  • Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ – Поморие;
  • Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район;
  • Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ –Поморие в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности;
  • Насърчаване на инвестициите в изграждане на нови и модернизация на съществуващи предприятия в секторите на преработването и предлагането на пазара;
  • други.

  Проектното предложение е по процедура: BG14MFOP001-4.002 – Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие, Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство”, с наименование: „Стратегия за водено от общността местно развитие на МИРГ Поморие” и рег. № BG14MFOP001-4.002 – 0008.

  Горе