Вие сте тук: Начало » Актуално » Отчитат резултатите от санирането на сградата на СУ „Иван Вазов“ в Поморие

  Отчитат резултатите от санирането на сградата на СУ „Иван Вазов“ в Поморие

  su-ivan-vazovНа 17.09.2018 г. /понеделник/, от 14.30 часа, в  Зала 2 на Община Поморие ще се проведе заключителна  пресконференция на Община Поморие, на която  ще бъдат отчетени  резултатите от изпълнението на Проект: „Енергийна ефективност в сгради от образователната инфраструктура в Община Поморие” по Договор за БФП № BG16RFOP001-2.001-0038-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

  Реализирана  основна цел на проекта:

  Да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура в гр. Поморие.

  Изпълнени резултати: 

  • Достигане на клас на енергопотребление „С“ в сградата на СОУ „Иван Вазов“ – гр. Поморие;
  • Намаляване на разходите за енергия;
  • По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко допринася за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в малките градове – опорни центрове на полицентричната система, съгласно НКПР 2013-2025 г.
  • Постигане на индикативните национални цели за пестене на енергия за 2020 г., заложени в Националния план за действие за енергийна ефективност 2014- 2020 г.;
  • Осигуряване на по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда в съответствие с критериите за устойчиво развитие;
  • Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградата;
  • Запазване на традиционните функции на малките градове – опорни центрове, свързани с предлагане на обществени услуги, не само за местното население, но също и за населението на околните периферни райони.

                   Бенефициент на  проекта: Община Поморие

   Дата на стартиране           –  20.09. 2016 г.       

   Дата на приключване      –  20.09. 2018 г.    

                   Обща стойност:  1 030 636,00 лв. с ДДС (БФП: 993 844,00 лв.; Собствен принос: 36 792,00 лв.)

  Горе