Вие сте тук: Начало » Актуално » Административен съд – Бургас остави без разглеждане заповедта на областния управител за Силистар

Административен съд – Бургас остави без разглеждане заповедта на областния управител за Силистар

syd-bsАдминистративен съд – Бургас остави без разглеждане Заповед на областния управител, с която е оспорено решение на Общински съвет гр. Царево, от проведено заседание на 24.08.2018 г. и прекрати административното дело.

Решението е със следния текст:

„ 1.Разрешава изработването на проект за ПУП-ПЗ /план за застрояване/ за ПИ 62459.59.5 по КК на с.Резово, м. Силистра, община Царево с площ 22 169 кв.м., бивш стопански двор съгласно чл.50, ал.4 от ППЗСПЗЗ, с трайно предназначение на територията-урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване (до 10м.), с цел обособяването на две застроителни петна, между които да преминава обслужващ път с широчина 4 м., осигуряващ безпрепятствен достъп до морски плаж „Силистар“ и промяна в отреждането на ПИ 62459.59.5 в УПИ I, както и за промяна на предназначението от „за ниско застрояване до 10м. в УПИ I – „за вилни сгради“ с показатели: Устройствена зона “Ок“, Пзастр. 30%, Кинт 0,5, Позел. 50%, с височина 5,5м.(2 ет.), съгласно представената графична част. За частта от имота (853 кв.м.) осигуряваща безпрепятствен достъп до морски плаж „Силистар“ ще учреди право на преминаване, съгласно чл.193, ал.1 от ЗУТ.

  1. Одобрява предложеното задание за поземлен имот с идентификатор 62459.59.2 по КК на с. Резово, м. „Силистар“, община Царево.“

Решението на Общински съвет гр. Царево е част от процедурата по изработването на ПУП и е с правно основание Закона за устройство на територията. Според този специален закон областният управител не е сред посочените лица, които са оправомощени да оспорват решенията за одобряване на подробните устройствени планове или техните изменения, както и съпътстващите издаването им актове.

Решението на Общински съвет гр. Царево е част от процедура по издаване на крайния акт, не представлява индивидуален административен акт и не подлежи на отделно оспорване, поради което е налице основание за прекратяване на делото.

В този смисъл е и трайната съдебна практика на Върховния административен съд, посочена в определението на Административен съд – Бургас.

Постановеният съдебен акт подлежи на обжалване в 7 –дневен срок пред ВАС.

 

Горе