Вие сте тук: Начало » Актуално » Решения на Министерския съвет

    Решения на Министерския съвет

    ministerskiРешения на Министерския съвет:

     Правителството одобри промени в състава на Комисията по прозрачност

    Правителството одобри за член на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина Лора Гурмева като представител на Българския лекарски съюз. До сега тези функции изпълняваше Цветозар Младенов.

    Лора Гурмева е завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“, където придобива магистърска степен по специалност „Право“, специализация „Правораздаване“ и „Публична администрация”. Също така има магистърска степен по „Българска филология“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Вписана е в Софийската адвокатска колегия. В периода 2004 – 2010 г. е работила като помощник адвокат в адвокатски кантори. От 2010 г. до 2012 г. е инспектор в Инспектората на Министерство на здравеопазването, а в периода 2012-2015 г. е юрисконсулт в Националния център по обществено здраве и анализи. От 2016 г. до момента практикува самостоятелно като адвокат в областта на търговското, облигационното, трудовото и медицинското право.

    На мястото на Ваня Илиева – представител на Националната здравноосигурителна каса, се определя Ваня Тонева. Тя е завършила Бургаски свободен университет, където придобива магистърска степен по специалност „Право“. Има и магистърска степен по специалност „Счетоводство и контрол“ към Университет за национално и световно стопанство. В периода 2001 -2006 г. е заемала длъжността „Младши юрисконсулт“ в Областна администрация – Стара Загора, а от ноември 2006 г. до февруари 2007 г. е заемала длъжността „Старши експерт – юрисконсулт“ в Министерство на икономиката и енергетиката. Ваня Тонева също така е заемала длъжността „Старши финансов
    инспектор“ в Агенция за държавна финансова инспекция, а от декември 2007
    г. до декември 2016 г. е заемала длъжността „Главен юрисконсулт“ в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. От януари 2017 г. до момента заема длъжността „Главен юрисконсулт“ в Националната здравноосигурителна каса.

    На мястото на Нели Таринска като представител на Министерството на здравеопазването се предлага Цветозар Младенов. Той е възпитаник на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където придобива магистърска степен по специалност „Право“, специализация „Правораздаване“. Също така има магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ към Медицински университет – София и магистърска степен по специалност „Публична реч“ към Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“. Адвокат Младенов е вписан в Софийската адвокатска колегия. Работил е като сътрудник в търговски дружества и адвокатска кантора, а в момента практикува самостоятелно като адвокат в областта на търговското, облигационното, застрахователното и медицинското право и медиацията. От 2016 г. до момента е член на Комисията по прозрачност.

     Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по общи въпроси

    Правителството одобри българската позиция за заседанието на Съвет „Общи въпроси“, което ще се проведе на 8 януари в Брюксел. Румънското председателство на Съвета на ЕС ще представи приоритетите си за периода 1 януари – 30 юни 2019 г. Ще разпространи и информация за организирането на преговорите по следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС. Съвет „Общи въпроси“ ще обсъди представения на 5 декември Съвместен план за действие относно дезинформацията с цел осигуряване на решителен, всеобхватен и координиран европейски отговор на заплахите, произтичащи от разпространяването на умишлена, широкомащабна и систематична дезинформация. Румънското председателство ще представи актуалното състояние на законодателните актове, които следва да бъдат финализирани преди края на настоящия мандат на Европейската комисия и на Европейския парламент.

    Министерският съвет одобри също така резултатите от три заседания на Съвета на ЕС, проведени през декември в Брюксел.

    На 4 декември в рамките на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) беше проведен публичен дебат по директивата за данъка върху цифровите услуги и бяха одобрени резултатите от проведените тристранни диалози с Европейския парламент относно пакета за намаляване на риска в банковия сектор. Председателството представи доклад за напредъка по изграждането на Европейска схема за гарантиране на депозитите. В контекста на Европейския семестър за 2019 г. Европейската комисия представи Годишния обзор на растежа за 2019 г., Доклада за механизма за предупреждение за 2019 г. и Препоръка относно икономическата политика на еврозоната. Министрите направиха преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа въз основа на съобщение на ЕК.

    Съветът на ЕС по транспорт, телекомуникации и енергетика проведе заседание на 3 и 4 декември във формат „Транспорт“ и „Телекомуникации“.  Основна тема в първия формат бе Пакетът за мобилност. В рамките на Съвета се проведе и Четвъртата Дунавска министерска среща. В областта на телекомуникациите Съветът прие частичен общ подход относно Програмата „Цифрова Европа“ за следващия програмен период 2021 -2027 г. Комисията представи информация за актуалното състояние на Единния цифров пазар и обяви, че към датата на провеждане на Съвета, от общо 30 законодателни предложения от Стратегията за единния цифров пазар, 19 от тях вече са договорени между съ- законодателите.

    Заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика се състоя на 6 декември. По време на форума бе постигнат Общ подход по Директивата относно канцерогените и мутагените по време на работа (трети пакет). Друга обсъдена тема беше Регламентът за създаване на Европейски орган по труда. Австрийското председателство представи и два доклада за напредъка – по Регламента относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията и по Директива за равното третиране. По време на заседанието Председателството представи проект на Препоръка относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална закрила.

    България повишава класа на чешкото консулство във Варна

    Консулството на Чешката република във Варна става почетно генерално консулство, а неговият ръководител – чешката гражданка Зденка Боевова, става почетен генерален консул. Това реши правителството на днешното заседание.

    Промяната в консулския клас е мотивирана от оценката за работата на г-жа Боевова, както и от многобройните й заслуги за развитието и задълбочаването на отношенията между Република България и Чешката република в различни области.

    Почетното генерално консулство е с консулски окръг, обхващащ областите Добрич, Варна и Бургас.

    Проф. д-р Цекомир Воденичаров е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

    Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн, с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ огърлие за значимия му принос в областта на медицинската наука и в утвърждаването на факултетите по обществено здраве в системата на висшето образование в Република България.

    Проф. Воденичаров е роден през 1949 г. в гр. София. През 1973 г. завършва с пълно отличие медицина в Медицински университет – София. През 1979 г. придобива специалност по социална медицина. През 1980 г. е кандидат на медицинските науки, а през 1989 г. доктор на медицинските науки. Избран за доцент и зам.-декан на Медицински факултет при Медицински университет – София; ръководител на Секция по медицинска етика в Катедра по социална медицина на Медицински факултет – София. През 1995 г. е избран за професор в Медицински университет – София. Ръководител на Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт на Медицински факултет София. Преминава през множество специализации и курсове в чужбина.

    През 2001 г. проф. д-р Воденичаров е избран за Декан на създадения от него Факултет по обществено здраве към Медицински университет – София, където въвежда и утвърждава теорията и практиката на новото обществено здраве в България. По негова инициатива е подпомогнат процесът по създаването и на други факултети по обществено здраве в страната. Активна е и ролята му в процеса по установяване и изграждане на международното сътрудничество на Факултета по обществено здраве, чрез контакти с водещи академични структури в областта на общественото здраве.

    Автор е на повече от 300 публикации и 12 монографии. Под научното му ръководство през годините защитават докторски дисертации и дипломни работи стотици утвърдени през годините здравни политици и мениджъри.

    Носител е на високи призове и отличия за постигнати научни, експертни и обществени постижения като „Златен Хипократ“, „Златна Панацея“ и др.

    Правителството одобри структурни промени в Агенция „Митници“

    Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенция „Митници“ и на Класификатора на длъжностите в администрацията и наредбата по неговото прилагане. Актът е в следствие на приетите изменения и допълнения в Закона за митниците, приети с § 50 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане, обнародван в Държавен вестник, бр. 98 от 27.11.2018 г.

    Агенция „Митници“ се структурира в Централно митническо управление и териториални дирекции. В структурата на Централно митническо управление се създават две главни дирекции – Главна дирекция „Митническо разузнаване и разследване“ и Главна дирекция „Информационни системи и аналитична дейност“. Преструктурират се териториалните структури на управление в Агенцията с цел по-добра координация, ръководство и контрол при осъществяване на основните функции и задачи на АМ, постигане на по-голяма бързина в работните процеси и по-голяма ефикасност и ефективност при управлението на човешките ресурси в администрацията.

    Предвижда се с промените да се засили административният капацитет на централно и териториално ниво и по-ефективно да се осъществява дейността на митническите органи при митническия контрол, включително на контрола в областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления. В резултат на преструктурирането ще се постигне оптимизиране на администрацията с отпадане на излишни структури, повишаване на ефективността на работа на митническите учреждения и оптимизиране на натовареността на митническите служители. Като ефект от реформата се очаква увеличаване на приходите, реализирани от агенцията в резултат на засилените контролни функции, повишаване на качеството на административния капацитет и оптимизиране на вертикалната организационна структура.

    С измененията и допълненията в Класификатора на длъжностите в администрацията и наредбата за неговото прилагане се въвеждат специфични длъжности, предвидени в Закона за митниците на основание разпоредбата на § 6 от Преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията. В проекта са отразени и промени по отношение на функциите и минималните изисквания за заемане на конкретни длъжности. Измененията са продиктувани от предвидената в закона разпоредба в структурата на Агенция „Митници“ да се създадат пет териториални дирекции и две главни дирекции.

    България и САЩ ще продължат сътрудничеството си в сферата на опазването на културни ценности

    Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически материали и етноложки материали от Република България.

    Настоящият документ се предвижда да замени подписания през 2014 г. Меморандум за разбирателство между България и САЩ относно налагането на ограничения върху вноса на категории археологически и църковно-етноложки материали.

    Подготовката за сключването на новия меморандум е във връзка с прилагането на чл. 9 от Конвенцията относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности, както и представлява общ интерес за двете страни.

     

    Горе