Вие сте тук: Начало » Актуално » Задава се търг за „Кафе”-то и „Банка”-та в Културния център-Несебър

    Задава се търг за „Кафе”-то и „Банка”-та в Културния център-Несебър

    kulturen-center-nesebarПредстои провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински помещения, находящи се в сграда „Многофункционална обществена сграда – Културен център“ в  град Несебър.

    Общинският съвет вече с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие решение № 961 да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, находящи се на партерен етаж в северен корпус на общинска сграда „Многофункционална обществена сграда “Културен център”.

    „Кафе”-то е с полезна площ 136.80 кв.м, от които търговска площ от 121.50 кв.м и помощни помещения от 15.30 кв.м., находящо се в северен корпус на партерен етаж от общинска сграда „Многофункционална обществена сграда – Културен център”  с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 3 300 лв. с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС.

    „Банка”-та е с полезна площ 152.20 кв.м, от които търговска площ от 132.30 кв.м. и помощни помещения от 19.90 кв.м, находяща се в северен корпус на партерен етаж от общинска сграда „Многофункционална обществена сграда -Културен център”  с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 5 000 лв. с ДДС, определена съгласно чл.14, ал.8 от ЗОС.

    Срокът за отдаване под наем  е за 5 /пет/ години. Специфичните  условия са: отдаваните помещения да се използват единствено по предназначение посочено в т.1 и т.2; наемателят няма право да променя предназначението на имотите през целия наемен период; наемателят да осигури за своя сметка обзавеждането и оборудването на помещенията; право да участват в публичния търг за „Банка” имат юридически лица,регистрирани по Закона за банките, притежаващи разрешение за извършване на банкова дейност от БНБ. Стъпката  за  наддаване на обект „Кафе” е в размер на 35лв., а обект „Банка”е в размер на 50 лв. Депозитът за участие в търга  е 10% от началната тръжна месечна наемна цена, за съответния обект.

                                                                 Максим МОМЧИЛОВ

    Горе