napСлед завършване на средно образование, младежите сами заплащат вноските си за здравно осигуряване, до започване на работа или стартиране на обучение във висше учебно заведение, напомнят от НАП. За целта се подава декларация по образец 7, в която абитуриентите посочват, че ще се осигуряват сами.

Размерът на здравната вноска е 22,40 лева. Срокът за внасяне на тази сума, както и за подаване на декларацията, е до 25-то число на месеца, следващ този на възникване на задължението. На практика това означава, че ако завършилите гимназия не са започнали работа, от 1-ви юли те сами трябва да се осигуряват, т.е. трябва да подадат декларация до 25-и август.

Колкото до студентите, които се обучават в чужбина, при завръщането си у нас те трябва да уредят своя здравноосигурителен статус в ТД на НАП по постоянен адрес. Необходимо е да се представи съответната бележка, удостоверяваща, че лицето се обучава в университет.

Здравноосигурителните права се прекъсват при неплащане на повече от три месечни вноски за период от 3 години.