pyrvoklasniciАгенцията за социално подпомагане напомня, че на 15 октомври изтича крайният срок, в който родителите могат да подадат заявления-декларации за отпускане на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас за учебната 2019/2020 година.

Тя е в размер на 250 лева и се отпуска по реда на Закона за семейните помощи за деца, като право да я получат имат семейства, чиито деца са записани за пръв път  в първи клас на държавни или общински училища. Друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв. Помощта се отпуска без условия за доход за деца с трайни увреждания, сираци и деца, настанени в приемни семейства и в семейства на роднини и близки по реда на Закона за закрила на детето.

Заявлението за отпускане на помощта се подава в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя. Към него се прилага удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца преди подава на заявлението, както и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас  на държавно или общинско училище.

От тази  година изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас се извършва на два пъти:
* петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й;
* петдесет на сто от размера на помощта се изплаща или предоставя в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Помощта ще се възстановява от родителите, ако детето/ученикът:
* не постъпи в училище, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние;
* в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Последните данни от АСП сочат, че към 27-и септември са подадени 30 230 заявления, като издадените заповеди за отпускане на помощта са 25 912 и се отнасят за 26 492 деца. Няма издадени заповеди за отпускане на помощта в натура, а заповедите за отказ са 1 362. През миналата учебна 2018/2019 година  еднократна целева помощ получиха семействата на 35 550 първокласника.