Вие сте тук: Начало » Актуално » Решения на Министерския съвет

    Решения на Министерския съвет

    ministerski savetРешения на Министерския съвет:

    Правителството предлага проф. д-р Венко Александров да бъде удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие

    Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на проф. д-р Венко Александров с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за особено значими заслуги за развитието на медицинската наука и образованието.

    През дългогодишния си професионален път проф. Александров е бил ръководител на Клиниката по анестезиология, реанимация и интензивна терапия в Националния център по сърдечно-съдови заболявания към Медицинска академия – София, в Държавна университетска болница „Св. Екатерина“, началник департамент „Анестезиология, реанимация, следоперативно и интензивно лечение“ на Военномедицинска академия и главен анестезиолог на Българската армия.

    Проф. Александров е бил преподавател по анестезиология и интензивно лечение към Медицинска академия – София, Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Военномедицинска академия – София, Медицински университет – Плевен.

    Проф. Александров е носител и на най-високия френски орден – Кавалер на „Орден на почетния легион“, който се връчва от президента на Франция.

    Одобрен е доклад относно изпълнението към 30 септември на Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството ни в ЕС

    Правителството прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2019 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 септември 2019 г.

    Общо 138 мерки са със срок на изпълнение до края на месец септември, като от тях са изпълнени 108 мерки. Неизпълнените мерки са 30, което представлява 21,7% неизпълнение. В края на второто тримесечие процентът неизпълнени мерки беше 32,5%.

    От неизпълнените мерки 20 са законопроекти. От тях 5 са внесени в 44-то Народно събрание и са на различен етап на разглеждане. По отношение на останалите 15 законопроекта отговорните ведомства следва да положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване. От неизпълнените мерки 10 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

    В Приложение № 2 към доклада са посочени шест директиви на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Информационно Табло в областта на Вътрешния пазар/ Single Market Scoreboard), със срок за въвеждане до края на месец ноември 2019 г. Две от тях са останали невъведени от последното издание на Таблото със срок на въвеждане края на месец май 2019 г., когато страната ни постигна 0.3 % дефицит (3 невъведени директиви от общо 997). Следва да се отбележи, че през последните три месеца са въведени седем директиви, които са част от Информационното табло, което показва тенденция за преодоляване на забавянето при изпълнение на ангажиментите на страната ни, произтичащи от членството ни в ЕС.

    С цел поддържане на добрите резултати в процеса на въвеждане на директивите в областта на Вътрешния пазар, следва да се ускорят дейностите по разработването и приемането на националните мерки, като продължи осъществяването на засилен текущ мониторинг на заложените междинни срокове за изпълнение на мерките в Плана за действие за 2019 г. в рамките на координационния механизъм по въпросите на ЕС.

    Приключване на преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта е приоритет за 2019 г.

    Приключване на дейностите по преобразуване на картата на възстановената собственост в кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР), възлагане създаването на нови КККР, подобряване на тяхното качество и това на предоставяните кадастрални услуги са приоритети в приетата от Министерския съвет Програма за дейността по създаване на кадастъра и имотния регистър през 2019 г. Поддържането и развитието на информационна система на кадастъра е също сред целите в Програмата. С нея е приет и Отчет за дейността по създаването на кадастъра и имотния регистър през 2018 г.

    През тази година се предвижда обявяване на процедури за възлагане на обществени поръчки за създаването на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на 311 населени места. Продължава изработването и одобряването на такива за землищата на 253 населени места в 14 области. До 31.12.2018 г. са одобрени КККР за 80 049 кв. км, представляващи 72,12% от територията на страната, като набраната информация обхваща 14,5 млн. недвижими имоти. С одобрени КККР са всички населени места от 30 общини. Обхванати от кадастъра са областните градове, 126 общински центъра, 754 населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включително Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

    През 2019 г. Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК) продължава надграждането и развитието на информационно-комуникационната си среда и интеграцията на информационните процеси, което е от основните предпоставки за успешно реализиране на електронното управление и предоставянето на електронни административни услуги. Административната информационна система КАИС трябва да се развие до среда, която обхваща и контролира всички процеси по достъпа до данните и предоставяне на услугите от всички ресурси.

    Предвижда се Агенцията по вписванията да доразвива Интегрираната информационна система, обслужваща дейността на службите по вписванията към Агенцията и адаптирането й към промените в нормативната уредба. Продължава въвеждането на стари актове в информационната система за попълване на информационния масив.

    В подсистемата „Имотен регистър” на интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър е заложено осигуряването на поддръжка, дигитализация на документи, съхранявани в архивите на 113-те служби по вписванията към Агенция по вписванията, оптимизиране разпределението на работа, повишаване ефективността на служителите и сигурността на информацията.

    Агенцията по вписванията през настоящата година продължава изпълнението на проект „Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги“ по Оперативна програма „Добро управление“. Чрез него ще бъдат реализирани минимум 9 нови електронни услуги, както и разработването на проект на Наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и за прекия достъп до данните в тях (съгл.чл. 7, ал. 3 ЗКИР).

    Изготвен е проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър (съгл. чл. 6, ал. 3 ЗКИР) от междуведомствена работна група към министъра на правосъдието.

    Агенцията по геодезия, картография и кадастър е определена за обект със стратегическо значение

    Правителството прие допълнение на ПМС № 181 от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност. С промяната Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) се определя за обект със стратегическо значение. Целта е гарантиране на безпроблемното функциониране на информационните системи на кадастъра – Интегрираната информационна система за кадастър и имотен регистър (ИИСКИР) и Кадастрално-административната информационна система (КАИС).

    Основна задача на АГКК е създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри в цифров вид за територията на цялата страна, поддържането им в актуално състояние и осигуряване на основни кадастрални данни за нуждите на планирането, инвестиционното проектиране, изграждането на инфраструктурни обекти, решаването на проблеми при бедствия, опазване на околната среда, при реализиране на сделки с недвижими имоти и други дейности.

    Чрез двете информационни системи се реализират процесите по създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри и дейностите по предоставяне на услуги и данни от кадастъра. Чрез тези системи АГКК изпълнява и задълженията си по внедряване на електронното управление, предоставяне на електронни услуги и създаване на предпоставки за автоматизиран междурегистров обмен.

    За да изпълняват своето предназначение, ИИСКИР и КАИС трябва да отговарят на съвременните изисквания, на ГИС системите за предоставяне на данни и електронни услуги, както и да бъдат в съответствие с действащата нормативна уредба. Това налага надграждане на информационните системи с необходимите функционалности, които да осигурят нейното безпрепятствено функциониране.

    Чрез включването на АГКК в единния списък могат да бъдат предприети всички възможни мерки за предотвратяване и ограничаване на рисковете и негативните последици за АГКК и за потребителите на кадастрални услуги, произтичащи от липсата на информационни системи на кадастъра със съответните функционалности.

    България ще предостави хуманитарна помощ на Албания във връзка със земетресението, засегнало страната

    Правителството прие решение за предоставяне на безвъзмездна хуманитарна помощ, която е поискана от Република Албания за преодоляване на последиците от земетресението, засегнало страната през месец септември.

    Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” на Министерството на вътрешните работи ще осигури транспорта на хуманитарната помощ, а също така и 1 000 бр. одеяла. Българският червен кръст ще предостави 50 бр. легла и 50 бр. матраци. Общата стойност на хуманитарната помощ е 5 208 лв.

    Одобрени са 3 млн. лв. допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.

    Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери в общ размер на 3 млн. лв. Средствата са разпределени по първостепенни разпоредители с бюджет.

    По бюджета на община Търговище се предоставят 2 млн. лв. допълнителни трансфери за извършване на основен ремонт на общински път, свързващ Път II-49 и производствена площадка на „Тракия глас България“ ЕАД.

    Одобрените допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт в размер на 1 млн. лв. са предназначени за нуждите на Апелативния специализиран наказателен съд и Специализирания наказателен съд. С предоставените средства ще бъде обезпечено изплащането на възнаграждения по чл. 233, ал. 6 и чл. 345, ал. 5 от Закона за съдебната власт на служителите в двете институции.

    Допълнителните разходи/трансфери за 2019 г. са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 година.

    Правителството се разпореди с имоти

    Правителството предоставя на община Гоце Делчев правото на собственост върху имотите, ползвани от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство „П. К. Яворов“ – гр. Гоце Делчев, за образователни дейности. Досега гимназията е била публична държавна собственост, управлявана от Министерството на земеделието, храните и горите като неин принципал. Учебното заведение е с отпаднала за ведомството необходимост, тъй като е обявено за общинско училище.

    На община Смядово се прехвърля собствеността върху имоти – частна държавна собственост за изграждане на „временна площадка за строителни отпадъци“. Терените са с обща площ 2646 кв. м. и се намират в гр. Смядово. Имотите са подходящи за изграждането на площадката, тъй като са отдалечени от населеното място и имат трайна настилка с асфалтово покритие и транспортна осигуреност. В тях няма да бъде извършвана мащабна дейност по трошене, мелене или фракциониране на отпадъци.

    Имот – частна държавна собственост, намиращ се в местността „Пожара“ в землището на село Вехтино, се прехвърля на община Мадан. Имотът е с площ 1551 кв. м и е необходим за изграждане на нов гробищен парк за нуждите на селото.

    Министерски съвет учреди сервитут за прокарване на водопровод в поземлен имот в село Марикостиново, община Благоевград. Сервитутът се учредява за право на прокарване на външен водопровод, с площ от 29,04 кв. м., необходим за изграждане на туристически обект. Със същата цел се учредява безсрочно ограничено вещно право-сервитут и върху част от друг поземлен имот-публична държавна собственост в с. Марикостиново. Съгласно Закона за държавната собственост, в имоти – публична държавна собственост може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура, или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

    Франкофонският институт в София се преименува

    Министерският съвет предложи на Народното събрание да ратифицира Споразумението за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Международната организация на Франкофонията относно функционирането на Франкофонския институт по администрация и управление (ФИАУ) в София, подписана на 28 август 2002 г.

    Съгласно Споразумението ФИАУ се преименува в Специализиран Институт на Франкофонията по Администрация и Мениджмънт (СИФАМ). Смяната на името се налага поради съвпадение на френската абревиатура на Института с абревиатурата на друга организация, регистрирана във Франция.

    Сключеното Споразумение не променя целите и организационните принципи на Института, който ще продължи да допринася за професионалното развитие на граждани от страни-членки на Франкофонията в Централна и Източна Европа. В него се обучават и граждани от държавите в Западните Балкани.

    България и Туркменистан ще си сътрудничат в информационните технологии, пощенските и електронните съобщения

    Правителството утвърди Споразумение с Туркменистан за сътрудничество в областта на информационните технологии, пощенските и електронните съобщения. Документът бе подписан през август 2019 г., по време на посещението на министър-председателя Бойко Борисов в Туркменистан.

    Споразумението регламентира сътрудничеството между двете страни в подготовката на нормативна уредба, политиките за развитие, подпомагането на бизнес отношенията, както и подкрепата на кандидатури и предложения в рамките на специализираните международни организации.

    България ще предостави 97 792 лева хуманитарна помощ за населението на Сирия

    България ще предостави финансова помощ за справяне с хуманитарната криза в Сирия и региона в размер на 97 792 лв., реши правителството на днешното заседание. Финансирането ще бъде осигурено от бюджета на Министерството на външните работи, предназначен за развитие и хуманитарна помощ.

    Предоставената от българската страна хуманитарна помощ е част от усилията на международната общност за възстановяване на региона и подобряване на условията на живот на гражданите там.

    Подполковник Мартин Бъчваров е упълномощен да подпише изменението на меморандума за създаване на Военнополицейски център за усъвършенстване на НАТО

    Правителството прие изменение на РМС № 875 от 2018 г. С промяната се упълномощава заместник-националния военен представител в Съюзното командване по трансформацията на НАТО – Норфолк, САЩ подполковник Мартин Бъчваров да проведе преговорите и подпише изменението на Меморандума за разбирателство за създаване, администриране и функциониране на Военнополицейски център за усъвършенстване на НАТО.

    България ще подкрепи осигуряването на допълнителни радиочестоти за мобилни услуги

    България ще подкрепи осигуряването на допълнителен радиочестотен спектър за развитие на мобилните услуги в световен мащаб. Това е част от позицията, която бе одобрена от правителството днес, заедно със състава на българската делегация за Асамблеята по радиосъобщенията, 21-26 октомври 2019 г. и Световната конференция по радиосъобщения към Международния съюз по далекосъобщения, 28 октомври-22 ноември 2019 г., които ще се проведат в Шарм Ел Шейх, Египет. Тя гласи още, че освобождаването на радиочестотните ленти трябва да се извършва съобразно националните особености на отделните държави.

    В одобрената от правителството позиция е представено становището на България по въпроси, свързани с нуждата от радиочестотен спектър за нови видове системи и услуги, както и от преразглеждане на процедурите за координация работата на спътникови, морски, въздушни и наземни радиослужби. Участието на български представители в работата на Асамблеята по радиосъобщенията и Световната конференция по радиосъобщения ще допринесе за отстояване на националните интересите при промени в планирането на честотните разпределения.

    Одобрени са резултатите от проведени заседания на Съвета на ЕС

    Правителството одобри резултатите от българското участие в неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което се проведе на 13 и 14 септември в Хелзинки, Финландия. По време на заседанието министрите и управителите на централните банки обсъдиха устойчивостта на инфраструктурата на финансовите пазари и ролята на финансовия сектор за противодействие на хибридните заплахи, както и приоритетите на ЕС при изграждането на Съюза на капиталовите пазари за следващия институционален цикъл. Направена беше равносметка на функционирането на набора от фискални правила на ЕС и беше обсъдена настоящата и възможната бъдеща роля на данъчното облагане на енергията за смекчаване на ефекта от изменението на климата.

    ЕКОФИН предстои да проведе заседание на 10 октомври в Люксембург. По време на срещата Европейската комисия ще представи своето предложение за рамката за управление на Бюджетния инструмент за конвергенция и конкурентоспособност за еврозоната и държавите във Валутно-курсовия механизъм II, които на доброволен принцип желаят да се присъединят към него. Съветът ще обсъди изпълнението на плана за действие срещу прането на пари и бъдещите стратегически стъпки в тази област, както и политиката спрямо високорискови трети страни от гледна точка на прането на пари. Участниците в заседанието ще обменят мнения по направените изводи от протичането на Европейския семестър за 2019 г. Групата на високо равнище ще представи своя доклад относно Европейската финансова архитектура за развитие, а Европейската сметна палата – за изпълнението на бюджета на ЕС за 2018 г. В рамките на заседанието Съветът ще одобри мандата на ЕС за срещата на министрите на финансите и на управителите на централните банки на държавите от Г-20, както и изявлението на министъра на финансите на Финландия в качеството му на Председател на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси, в рамките на Есенната среща на Международния валутен и финансов комитет. Двете срещи ще се проведат във Вашингтон в периода 17-19 октомври 2019 г.

    Съвета „Общи въпроси“ проведе заседание на 16 септември в Брюксел. Беше направен преглед на актуалното състояние на преговорите по Многогодишната финансова рамка. Също така бяха обсъдени предложените теми от дневния ред на октомврийския Европейски съвет, сред които бяха Многогодишната финансова рамка и прилагането на приетия през юни тази година Стратегически дневен ред на ЕС за периода 2019 – 2024 г. В рамките на заседанието бе дискутирано и укрепването на върховенството на закона в ЕС. Проведено бе и първото изслушване на Унгария във връзка с процедурата по чл. 7, ал. 1 от ДЕС.

    Съвет „Общи въпроси“ ще проведе редовно заседание на 15 октомври в Люксембург. Съветът ще подготви предстоящата среща на върха на държавните и правителствените ръководители на държавите членки на ЕС на 17-18 октомври 2019 г., като ще обмени мнения по проект на заключения на Европейския съвет. Ще бъде подготвено и заседанието на Европейския съвет (чл. 50).

    Министерският съвет одобри също така българската позиция за заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 14-15 октомври в Люксембург. На заседанието се предвижда Финландското председателство да направи преглед на постигнатия напредък по пакета за реформа на ОСП след 2020 г. Министрите ще имат възможност да проведат дебат относно това кои са ключовите елементи от законодателните предложения, изискващи допълнителни дискусии. В областта на рибарството ще бъде обсъдено постигането на частичен общ подход по предложението за Регламент за Европейския фонд за морско дело и рибарство. Съвета ще търси политическо споразумение и по Регламента за определяне на възможностите за риболов за Балтийско море за 2020 г. По време на срещата ще се дискутира Стратегията за горите след 2020 г.

    Превенция на отпадането от училище става акцент в работата по механизма за обхват в образователната система

    Съвместната работа на институциите по механизма за обхващане на децата и ученици в образователната система ще се фокусира в по-голяма степен върху превенция от отпадане от училище. Тази промяна на Постановление №100 одобри днес Министерският съвет.

    Междуинституционалните екипи ще продължат да действат, а детските градини и училищата ще имат възможност да предприемат по-гъвкави мерки за осигуряване на редовното посещение на учебните занятия. Важен момент от работата на тези екипи е да взаимодействат с родителите е цел мотивирането им за осигуряване трайното присъствие на детето или ученика в детската градина или училището.

    Промените целят да осигурят по-голяма териториална отговорност на образователните институции. Предвижда се и създаването на областни координационни центрове за подпомагане на работата на регионално ниво.

    Правителството одобри законопроект за промени в Закона за запасите от нефт и нефтопродукти

    Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.

    Промените предвиждат въвеждане на Директива за изпълнение (ЕС) 2018/1581 на Комисията от 19 октомври 2018 година за изменение на Директива 2009/119/ЕО на Съвета относно методите за изчисляване на задълженията по отношение на запасите, която като акт на Европейския съюз е задължителна за българското законодателство.

    Предвижда се също така прецизиране на правилата по отношение на изчисляване на нивата на запаси за извънредни ситуации, определянето на задължените лица и индивидуалните запаси, които те трябва да създадат.

    С предложения законопроект ще се постигне по-систематична и точна редакция на разпоредбите на закона в съответствие с правото на Европейския съюз, ще се улесни прилагането му и ще се повиши ефективността в управлението на запасите от нефт и нефтопродукти.

    Одобрен е проект на ЗИД на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране

    Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, с който се цели въвеждане на мерки в националното законодателство за осигуряване на условия за прилагането на Регламент (ЕС) 2017/1131 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно фондовете на паричния пазар (Регламент (ЕС) 2017/1131). Регламентът цели подобряване на нормативната регулация и по-високо ниво на защита на инвеститорите и ограничаване на проблемите на пазара на краткосрочно финансиране.

    С оглед осигуряване на правна рамка, обезпечаваща развитието на българския капиталов пазар в съответствие с европейските тенденции и повишаване защитата на инвеститорите в колективни инвестиционни схеми, със законопроекта се прецизират разпоредбите, произтичащи от Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (Директива 2009/65/ЕО). Те обхващат: проспектът на колективна инвестиционна схема, която има различни класове дялове; капиталовата адекватност и ликвидността на управляващите дружества; осигуряването и прилагането на адекватни и ефективни вътрешни канали и процедури за подаване на сигнали от служителите на инвестиционното дружество и депозитаря, за действителни или възможни нарушения на закона и актовете по прилагането му; уеднаквяват се изискванията към управлението и представителството на управляващо дружество с тези при инвестиционните посредници.

    Със законопроекта се отстраняват и някои други пропуски при транспониране на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 година относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове и за изменение на директиви 2003/41/ЕО и 2009/65/ЕО и на регламенти (ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 1095/2010.

    Предложените промени целят подобряване на регулацията и инвестиционната среда, включително отстраняване на пропуски и констатирани практически проблеми в прилагането на закона, пълно съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз.

    Приета е наредба относно мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти

    Правителството прие Наредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол.

    С Наредбата се регламентира специфичен ред, по който се определят критичните за дейността на стратегическите обекти и дейности информационни и комуникационни системи, меките за защита, които се прилагат, взаимодействието между Държавна агенция „Национална сигурност“ и ръководителите на обектите, както и редът за осъществяването на контрол по изпълнението на Наредбата.

    Наредбата се приема на основание чл. 40а, ал. 4 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“.

    Допълнителни 2,3 млн. лв. са одобрени по бюджета на Министерството на младежта и спорта

    Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г. Средствата в размер на 2 300 000 лв. са предназначени за организиране и провеждане на Европейската купа по джудо, която ще се проведе на от 31 януари до 03 февруари 2020 г. в гр. София и на Европейско първенство по джудо за мъже и жени през месец април 2022 г., както и за подпомагане на участието на български състезатели по джудо и техните треньори в квалификационни състезания с цел набиране на повече точки за ранглистата и предвид възможностите за участието им на Олимпийските игри в Токио през 2020 г.

    Провеждането на първенствата на територията на Република България ще доведе до повишаване на възможностите на българските спортисти за изява на световни и европейски първенства и до повишаване на качеството на дейностите по организация и провеждане на международни първенства, включени в международния спортен календар. По този начин ще се създаде мотивация в деца и млади хора за практикуване на системна тренировъчна и състезателна дейност и ще бъде оказано положителното въздействие върху развитието и популяризирането на българския спорт.

    Европейската купа по джудо през 2020 г. е с ранг на олимпийска квалификация за Олимпийските игри в Токио през 2020 г. Европейското първенство по джудо за мъже и жени през 2022 г. е включено в календара на Световната джудо федерация и Европейската джудо федерация и носи 100 % актив от точки в ранг листата. Очаква се в него да вземат участие 450 спортисти от 50 държави, техните екипи и 60 официални лица.

    Приет е нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите

    Правителството одобри нов Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите. Целта е да се прецизират правомощията на министъра, както и да се актуализират функциите на отделни звена, като се премахнат дублиращи и неактуални дейности.

    По този начин ще се повиши ефикасността при изпълнението на възложените задачи и усъвършенстване на работните процеси чрез разделяне и преобразуване на структурни звена и преразпределяне на дейности.

    Функциите на Инспектората се привеждат в съответствие с последните промени в нормативната уредба. Актуализират се функциите на дирекция „Наблюдение, координация и контрол на дейността на Разплащателната агенция“.

    В общата администрация се предвижда преструктуриране на три дирекции. Функциите в областта на законодателството на Европейския съюз от дирекция „Европейска координация и международни отношения“ преминават в дирекция „Правна“ с оглед постигане на максимална координация на процесите, касаещи нормативната дейност. Обособява се дирекция „Правни дейности и законодателство на Европейския съюз“ с численост 43 щатни бройки.

    Предвидени са промени и в специализираната администрация с оглед подобряване на организацията на работа. Предлага се дирекция „Растениевъдство и биологично производство“, с оглед значимостта на двата отрасъла, да се раздели, като функциите й се поемат от дирекция „Растениевъдство“ и дирекция „Биологично производство“.

    Предлаганите структурни промени и оптимизиране на числеността на отделни административни звена се извършва в рамките на утвърдената щатна численост на министерството, като са спазени задължителните нормативи за численост на администрацията съгласно Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.

    България подкрепя започването на преговори с Република Северна Македония и Република Албания, но ще настоява да спазват добросъседските отношения

    България ще подкрепи на Съвет “Общи въпроси” и на Европейския съвет заключения за започване на преговори за членство в Европейския съюз с Република Северна Македония и Република Албания, но ще следи те да спазват добросъседските отношения. Това е записано в Рамковата позиция по отношение на европейската перспектива на двете държави, която по предложение на вицепремиера Екатерина Захариева бе одобрена днес от Министерския съвет.

    В документа са записани условията, които България винаги е поставяла пред двете държави. За тях страната ни ще следи по време на целия преговорен процес.

    Започването на преговори не следва да се интерпретира като гаранция за членство, а като позитивна движеща сила за ускоряване на реформите и поддържането на добросъседските отношения, които са хоризонтален критерий и ще бъдат оценявани на всеки етап от преговорите.

    По отношение на Република Северна Македония са формулирани конкретни междинни цели и крайни цели:

    На 15 октомври на Съвета „Общи въпроси“ и на 17 октомври на Европейския съвет България ще подкрепи започването на преговори за членство на Република Северна Македония и Република Албания в Европейския съюз.

    Преди провеждането на първата междуправителствена конференция, която одобрява преговорната рамка, България ще настоява за ясни критерии по изпълнението на Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество, особено що се отнася до работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по исторически и образователни въпроси. Обърнато е специално внимание на въпросите относно езиковата норма и използване пълното име на Република Северна Македония.

    Преглед на изпълнението на тези условия, както и напредък по промяната на учебниците по литература, история и география в Република Северна Македония ще бъде направен и преди провеждането на втората междуправителствена конференция, която отваря първата преговорна глава.

    България не следва да допуска интеграцията на Република Северна Македония в ЕС да бъде съпътствана от европейска легитимация на държавно спонсорирана идеология на анти-българска основа.

    Република Северна Македония следва да преустанови и да се въздържа от провеждане на политика, независимо под каква форма, на подкрепа и насърчаване претенциите за признаване на т.нар. „македонско малцинство“ в България.

    Нашата югозападна съседка следва ясно да посочи, че краткото име на страната няма нищо общо с географския регион Северна Македония, част от който се намира в пределите на България.

    Република Северна Македония следва да премахне от табели и надписи върху паметници, паметни плочи и сгради на текстове, насаждащи открито омраза към България, например такива, съдържащи квалификации като „българския фашистки окупатор“. Очакване да се задейства процес на реабилитация на жертвите на югославския комунистически режим, репресирани поради българското им самосъзнание.

    България ще настоява и за ясен напредък при работата на Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователните въпроси. Това означава да се постигнат конкретни договорености за личности и събития като Гоце Делчев, Даме Груев, Братя Миладинови, Илинденско-Преображенското въстание, Кресненско-Разложкото въстание.

    Рамковата позиция ще изисква и хармонизиране на учебните програми по история и литература на двете страни в съответствие с постигнатото от Съвместната мултидисциплинарна експертна комисия по историческите и образователни въпроси.

    Следва да е ясно, че езиковата норма, обявена за конституционен език в Република Северна Македония, е свързана с промените на езика, наложени в някогашната югославска република. Никой документ в процеса на присъединяване не може да се разглежда като признание от българска страна на съществуването на т.нар. „македонски език“.

    Относно преговорния процес с Република Албания той следва да бъде обвързан с реален напредък по отношение на по-нататъшните стъпки за гарантиране правата на българското национално малцинство.

    Очакваме правата на българското национално малцинство да бъдат максимално гарантирани, включително изучаването, без поставяне на административни пречки, на книжовния български език като майчин в регионите, традиционно населявани от тях, като Голо Бърдо, Гора, Преспа, Корча, Кукъс, Елбасан.

    “България е страната, признала първа Република Македония, сега Република Северна Македония. Оттогава подкрепяме тази държава по евроатлантическия й път и нашият национален интерес е тя да скъса с миналото и да върви по пътя на демокрацията”, заяви вицепремиерът Екатерина Захариева.

    Рамковата позиция е публикувана на сайта на Министерския съвет.

    Правителството одобри мерките за подобряване на дейността на ИА „Автомобилна администрация“

    Правителството одобри предложените от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков мерките за подобряване на дейността на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

    Предвидените мерки са свързани с издаването на лицензи, контролната и административно наказателната дейност, както и организирането на изпитите на кандидатите за водачи.

    По отношение на предоставянето на лицензи и разрешителни за извършване на превоз на пътници и товари, ще бъдат приложени мерки за намаляване на административната тежест за компаниите чрез ускорено и улеснено издаване на лицензи, повишаване на ефективността на ИА „Автомобилна администрация“ и намаляване на условията за злоупотреби. Планира се надграждане на информационната система за резервиране на еднократни разрешителни и за автоматизирано разпределение на многократните ЕКМТ/СЕМТ разрешителни.

    За подобряването на контролната и административно наказателна дейност са предвидени структурни промени чрез тристепенна система, която ще включва осем регионални дирекции с контролни функции вместо сега съществуващите 27 областни отдела. Областните отдели ще запазят административните си функции по обслужването на граждани, както и дейности по провеждането на изпити на кандидатите за водачи. Контролната дейност ще бъде организирана в осем регионални дирекции: София, Пловдив, Бургас, Варна, Стара Загора, Плевен, Русе и Враца. В рамките на новите регионални дирекции ще има средно 8 или 9 контролни екипа, с изключение на София, като по този начин ще могат да се осигурят над 15 екипа. Това ще позволи да се планират цялостни и всеобхватни проверки във всяка област, като така ще бъдат осигурени екипи за контрол и през тъмната част от денонощието, каквито към момента няма. Чрез тази подход ще бъде прекъсната обвързаността на служителите на местно ниво и ще се осигури значителна степен на ротация. Ще бъде създадена информационна система, която да обхване всички етапи на пътния контрол, прилагане на система за анализ на риска при избор на пътните превозни средства и предприятия за контрол, както и изграждането на електронни системи, позволяващи постоянен контрол на предприятията.

    При организирането и провеждането на изпитите на кандидатите за водачи е планирано създаването на интегрирана електронна система за контрол на изпитите, чрез провеждане на практическите изпити в моторни превозни средства, оборудвани с видеонаблюдение и датчици, отразяващи автоматично грешките. По този начин ще бъде ограничен субективния фактор и ще се осигури контрол върху маршрута на изпита. Изпитът ще се провежда само от служител на ИА „Автомобилна администрация“ без присъствието на представител на учебния център, което ще гарантира провеждането му в контролирана среда.

    Предвижда се разработването на единна информационна система на ИА „Автомобилна администрация“, тъй като сегашната система е набор от модули по отделни дейност, с ниска степен на интеграция помежду им или с външни регистри. Наличните електронни услуги са от „първо поколение“ и позволяват единствено подаване с квалифициран електронен подпис. С изграждането на единната информационна система ще бъде осигурено автоматизиране на процесите по обработването на заявленията за административни услуги, чрез свързаност с външни и вътрешни за агенцията регистри и информационни системи. Това ще намали регулаторната тежест за бизнеса и чувствително ще ограничи броя на изискваните документи.

    България и Йордания ще задълбочат сътрудничеството си в областта на туризма

    Министерски съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за сътрудничество в областта на туризма.

    Документът отразява готовността на страните да засилят приятелските си отношения, да допринесат за икономическото развитие и растежа на туристическия потенциал и опазването на културното наследство и да осъществяват обмен на добри практики.

    Меморандумът предвижда страните да насърчават съвместното си сътрудничество, както за развитие на видовете туризъм с най-голям потенциал за привличане на туристи, така и в областта на защитата, опазването, възстановяването, популяризирането и управлението на културното наследство.

    Създават се възможности за обмяна на опит и информация за инициативи в областта на туризма и опазването на културното наследство, а също и за популяризиране значението и ролята на културното наследство сред подрастващите.

    Правителството одобри проект на Споразумение за икономическо, научно и техническо сътрудничество между България и Камбоджа

    Министерският съвет одобри проект на Споразумение за икономическо, научно и техническо сътрудничество между правителството на Република България и Кралското правителство на Камбоджа, като основа за водене на преговори.

    Споразумението предвижда сътрудничество между двете страни с цел укрепване на икономическите връзки и увеличаване на двустранната търговия. Двете страни ще работят за насърчаване на контактите между бизнес представители от двете страни, ще съдействат за участия в панаири и изложби, организиране на събития и др. Документът ще съдейства и за повишаване ролята на малкия и средния бизнес, развитие на инвестиционните дейности, откриването на представителства на компании от двете страни, обмен на информация и др.

    На днешното правителствено заседание беше одобрен и проект на Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата и изобразителното изкуство на Кралство Камбоджа за периода 2019-2021 г.

    Проектът на Програма удовлетворява взаимните интереси на двете страни и съдържа всички необходими текстове за развитие на отношенията между Република България и Кралство Камбоджа в областта на културата.

    Предлаганият проект на Програма регламентира възможностите за сътрудничество в областта на музиката, танца, фолклора, филмовото изкуство, литературата, превода, библиотечното и музейно дело, изобразителното изкуство, организирането на художествени изложби и музикални фестивали. Уточняват се и ангажиментите на двете страни по отношение на опазването на културното наследство.

    Започва модернизацията на над 54 км от пътя Видин – Ботевград

    Започва модернизацията на над 54 км от пътя между Видин и Ботевград, в отсечката Видин – Ружинци. За да стартира изпълнението на проекта, правителството увеличи размера на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

    При реализацията на проекта ще се прилага нова схема на плащане. Тя предвижда цялата стойност за изпълнение на строително-монтажните работи по договорите за трите участъка, на които е разделено трасето, да се разплати на изпълнителите след приключване и приемане на строителните дейности. Модернизацията на пътя ще се финансира със 796 749 500 лева през следващите четири години.

    Отсечката Видин – Ружинци, която е част от направлението Видин – Ботевград, в по- голямата си част ще бъде с габарит на автомагистрала, включващ две ленти за движение в посока, аварийна лента, банкети и разделителна ивица. В определени участъци е предвидено и изграждането на трета лента. По цялото трасе ще бъдат построени и ремонтирани редица големи съоръжения, пътни възли и др.

    Направлението Видин – Ботевград /167 км/ е приоритетен проект в инвестиционната програма на АПИ и МРРБ до 2022 г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация на трасето от Дунав мост 2 ще се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите „Хемус“, „Тракия” и „Струма”. С изпълнението на проекта транзитният трафик ще бъде изведен от населените места, с което ще се повиши безопасността на движение и ще ограничи вредното въздействие на шума и замърсяването на околната среда от интензивния тежкотоварен трафик.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Горе