Вие сте тук: Начало » Актуално » Решения на Министерския съвет

    Решения на Министерския съвет

    ministerski-syvetРешения на Министерския съвет:

    Правителството прие Национална програма „Цифрова България 2025”

     Правителството прие проект на Национална програма „Цифрова България 2025“, както и Пътната карта за нейното изпълнение.

    Документът определя условията за изграждане на иновативна цифрова инфраструктура, използване на електронни услуги и увеличаване на цифровите умения. Програмата е базирана на новите европейски стратегически и програмни насоки за постигане на интелигентен, устойчив и ориентиран към цялото общество цифров растеж.

    Целта на „Цифрова България 2025“ е да утвърди пакет от мерки, които да гарантират силна, конкурентоспособна икономика, основана на данни,  за да може да се оползотвори потенциалът на иновативните технологии като компютърни услуги в облак, големи данни, изкуствен интелект, блокчейн и др. Насърчаването на сигурна кибер екосистема и справянето с предизвикателствата пред кибер сигурността са сред основните насоки на документа.

    Одобрено е Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието

     Министерският съвет одобри Ръководство за извършване на предварителна оценка на въздействието. Оценката на въздействието е в основата на доброто управление и следва да гарантира, че процесът на вземане на решения и приемане на законодателство се базира на доказателства и данни, събрани и анализирани по ясни правила и при спазване на стандарти за прозрачност.

    Одобряването на отделно ново ръководство ще съдейства в максимална степен за преодоляване на практическите затруднения, срещани в хода на извършване на оценка на въздействието. Ръководството ще подпомага реално процеса по вземане на решения при спазване на устойчивост на политиките, с прилагане на аналитични подходи за изследване на възможните икономически, социални, екологични и други последици. В него са включени методи за изследване на разходите, ползите и рисковете от различни варианти на действие при разрешаване на съществуващи проблеми.

    Ръководството за извършване на предварителна оценка на въздействието ще бъде публикувано на Портала за обществени консултации.

    Ирена Соколова е освободена от длъжността областен управител на област Перник

    Правителството прие решение за освобождаване на Ирена Соколова от длъжността областен управител на област Перник и за назначаване на Емил Костадинов на поста.

    Емил Костадинов е завършил ВТУ „Тодор Каблешков“ – София с магистърските специалности „Транспортен мениджмънт“ и „Автоматизирано проектиране в машиностроенето“, има придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и по специалността „Национална сигурност и отбрана“ от Военната академия „Георги Раковски“ – София. Работил е в Областно пътно управление – Перник, а в периода ноември 2015 г. – октомври 2019 г. е бил кмет на кметство „Изток“, община Перник.

    Закрива се Домът за медико-социални грижи за деца – Видин

    Министерският съвет прие Постановление от 01.01.2020 г. да бъде закрит Дома за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ – Видин и на негово място да бъде открит Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания.

    Функционалната необходимост от съществуването на ДМСГД – Видин отпада поради факта, че провежданата активната политика за деинституционализация доведе до прогресивно намаляване на броя на децата, отглеждани в дома. При стартиране на процеса по деинституционализация през 2009 г. в ДМСГД-Видин са отглеждани 71 деца, а към средата на 2019 г. е останало само 1 дете, за което през м. юли е осигурена семейна среда и също е изведено от дома.

    Към 31.07.2019 г. в ДМСГД – Видин няма настанени деца и няма да бъдат настанявани, защото съгласно приетия през 2019 г. Закон за социалните услуги всички ДМСГД трябва да бъдат закрити най-късно до 31.12.2020 г.

    Анализът на дейностите, осъществявани в ДМСГД-Видин и резултатите от изпълнените проекти в рамките на процеса на деинституционализация в национален мащаб показва, че за осигуряване на необходимата подкрепа за семействата и грижи за децата, в т.ч. за децата с увреждания, е необходимо да бъдат осигурени допълнителни здравни услуги, съпътстващи социалната система, с които да се подкрепят семействата при отглеждането на децата с увреждания и хронични заболявания. По тази причина ще бъде създаден Център за комплексно обслужване за деца с увреждания и хронични заболявания в област Видин, чрез който да се осигури необходимата подкрепа за 471 деца до 16 годишна възраст, които са с над 50% вид и степен на увреждане. Част от тези деца до момента са получавали ежедневна рехабилитация и физиотерапия, логопедични и психологични услуги в ДМСГД-Видин.

    С разкриването на Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания в гр. Видин ще създадат условия за предоставяне на комплексни здравни услуги за децата с увреждания и техните семейства.

    За децата, които се нуждаят от грижа извън семейството, такава ще бъде осигурявана посредством алтернативни социални услуги за деца.

    Пет общини ще могат да реализират проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020

    Общините Борован, Бобовдол, Костинброд, Ботевград и Рила ще могат да реализират проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП България – Сърбия 2014-2020 г. Това става възможно след решение на Министерския съвет за одобрение на промяна на Програмата.

    Изменението е предложено от Управляващия орган в резултат на извършен вътрешен анализ на изпълнението в периода май – юли 2019 г. С оглед постигане на целевите стойности на индикаторите се предлага преразпределяне на ресурс от приблизително 2,03 млн. евро от Приоритетна ос 2 „Младежи“ към Приоритетна ос 3 „Околна среда“. В резултат на изменението ще се финансират допълнително петте проекта, включени като резерви по Втората покана за набиране на проектни предложения. Това ще допринесе за постигане на заложените цели по Програмата за периода 2014-2020 г.

    Промените са свързани и с промяна в начина на представяне на финансовите показатели към Рамката за изпълнение на Програмата.

    Изменя се Тарифата за таксите, които се събират от Български институт по метрология

    Правителството одобри Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от Български институт по метрология (БИМ).  Целта е да се преодолее несъответствието с разпоредби за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин.

    Допълнението на Тарифата ще даде на заинтересованите страни възможността да планират и оптимизират разходите си чрез заплащане на предварително определени такси, които са в съответствие с Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

    Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени бюджетите на МО, МВР, МИ и МС за 2019г.

    Министерският съвет прие вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. Намаляват се утвърдените разходи по „Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма „Административно осигуряване, инфраструктура и управление на риска“, показател „Персонал“ с 3 712 000 лв. и се увеличават утвърдените разходи по „Политика в областта на съюзната и международната сигурност“, бюджетна програма „Военна информация“, показател „Персонал“ с 3 712 000 лв. с цел изплащане на възнаграждения, дължимите за тях осигурителни вноски и обезщетения на военнослужещи през 2019 г.

    Правителството одобри също така вътрешнокомпенсирани промени бюджетите на Министерството на вътрешните работи и на Министерството на икономиката за 2019 г. Целта на промените е да бъдат отразени извършените промени по области на политики, по бюджетни програми и по показатели по бюджета на двете ведомства за настоящата година.

    Вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми се правят и по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на МС за настоящата година.

    Правителството отпусна допълнително 22 250 000 лева за изграждане на национална пътна карта за научна инфраструктура

    Министерският съвет одобри увеличение с 22 250 000 лева на разходите за изграждане на Национална пътна карта за научна инфраструктура. Средствата ще бъдат преведени допълнително по бюджета на Министерство на образованието и науката, за да се осигури доизграждане и модернизиране на научните комплекси от националната карта.

    През 2018 г. чрез националния бюджет МОН за първи път осигури средства в размер на 10 671 137 лв. за обезпечаване на дейностите за преструктуриране и модернизиране на научната инфраструктура от НПКНИ. Пътната карта ще се изпълнява до 2023 година, като на базата на периодична международна оценка могат да се предлагат нови национални инфраструктури и/или надграждане на съществуващи научни комплекси с регионално и европейско значение.

    Отпускат се допълнително средства за стипендии по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

    Правителството одобри допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. в размер на 44 390 лв. за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

    От общата сума 36 965 лева са предназначени за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата. С останалите 7 425 лева ще бъдат изплатени стипендии на учениците от общинските училища, които са придобили право на стипендия през второто шестмесечие на настоящата година.

    Необходимите средства за изплащане на стипендиите са в рамките на разчетените за тази дейност, в централния бюджет средства за 2019 г.

    С друго правителствено постановление са одобрени допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. в размер на 81 945 лв. за изплащане на стипендии на ученици от държавни спортни, общински и частни училища за постигнати спортни успехи през третото тримесечие на 2019 г. Сумата е в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за настоящата година.

    3.7 млн. лв. се предоставят за предотвратяване разпространението на Африканска чума по свинете в България

    Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. Финансовият ресурс е в размер на 3.7 млн. лв. и е предназначен за превантивни мерки и действия по предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете (АЧС) в страната.

    Средствата ще бъдат използвани за съфинансиране от страна на България за спешните мерки за борба с АЧС.

    Правителството се разпореди с имоти

    Министерският съвет прие решение за обявяване на шест имота – публична държавна собственост, за имоти – частна държавна собственост, с предоставени права за управление на Министерство на отбраната. За МО и Българската армия отпада необходимостта от ползването на имотите – публична държавна собственост, а като имоти – частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия, съгласно Закона за държавна собственост и правилника за прилагането му. Имотите се намират в общините Несебър, Шумен, Ихтиман, Исперих, Елин Пелин и Столична община.

    На община Гоце Делчев се прехвърля собствеността върху имот – частна държавна собственост. Теренът, намиращ се в село Лъжница, местност „Голака“, е с площ 1000 кв. м и е необходим във връзка с инвестиционно намерение на общината, свързано с изграждане на резервоар за питейни нужди за населението на селото. Към момента в населеното място няма изграден подобен резервоар, което създава големи трудности за нормалното подаване на вода. С изграждането на резервоара ще се нормализира водоподаването за цялото населено място.

    Канада назначава почетен консул в Република България

    Министерският съвет прие решение, с което дава съгласие за откриване на консулство на Канада в Република България, ръководено от почетно консулско длъжностно лице.

    По предложение на правителството в Отава, Министерският съвет назначи Нина Лазарова да изпълнява функциите на почетно консулско длъжностно лице на Канада в Република България, със седалище в град София и с консулски окръг, обхващащ територията на Република България, за период от пет години.

    България отпуска 232 709 лева за Доверителния фонд към ЮНЕСКО

    България предостави 232 709 лева на Доверителния фонд на България към ЮНЕСКО за финансиране на два проекта, реши правителството.

    58 330 лева ще бъдат предоставени за включването на антисемитизма в обучението в средните училища в държавите от Западните Балкани и Източното партньорство.

    174 379 лева ще бъдат отпуснати за обучение на учители в държави на юг от Сахара (Етиопия, Танзания, Руанда, Уганда и Замбия). Осигуряването на качествено образование за младите хора в Африка е една от важните мерки срещу миграцията.

    Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство във връзка с предоставяне на ново оборудване и услуги за електронната система NATO KMI

    Министерският съвет одобри проекта на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България, правителството на Съединените американски щати и Агенцията за разпределение и отчет на криптографски материали към Военния комитет на НАТО. Документът е свързан с предоставяне на ново оборудване и услуги за електронната система „Инфраструктура за управление на криптографски ключове на НАТО“ (NATO KMI).

    В проекта на Меморандум се определят задълженията на трите страни по използването на оборудването и предоставяне на услуги за електронната системата „Инфраструктура за управление на криптографски ключове на НАТО“ (NATO KMI). Одобреният проект на Меморандум е в съответствие с разпоредбите на българското законодателство.

    Одобрена е българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС

    Министерският съвет одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН), което ще се проведе на 5 декември в Брюксел. По време на срещата ще бъдат обсъдени изпълнението на плана за действие за справяне с необслужваните кредити в Европа, укрепването на Банковия съюз и дневния ред за устойчиви финанси. Очаква се на заседанието да бъдат одобрени решенията и препоръките на Съвета относно прилагането на Пакта за стабилност и растеж за 2019 година, изявлението на Съвета и Европейската комисия относно „стабилните валути“, работният план за действие в областта на климатичните промени на ЕКОФИН и Заключенията относно рамката на ЕС за енергийно данъчно облагане, засилването на европейската финансова архитектура за развитие, задълбочаването на Съюза на капиталовите пазари и стратегическите приоритети по мерките срещу изпиране на пари и финансиране на тероризма.

    Правителството одобри също така резултатите от българското участие в заседанието на ЕКОФИН, което се проведе на 8 ноември в Брюксел. В рамките на законодателните обсъждания министрите постигнаха политическо споразумение за измененията на Директивата относно общия режим на облагане с акциз и Регламента за административно сътрудничество по отношение на съдържанието на електронните регистри. Преговорите по директивата на Съвета за структурата на акцизите върху алкохола ще продължат. Съветът постигна общ подход по измененията на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на ДДС по отношение на специалния режим за малките предприятия. Общ подход беше постигнат и за набора от нови правила за задължителното предаване и обмен на данни за плащания, свързани с ДДС. Министрите обсъдиха състоянието на данъчното облагане в областта на цифровите услуги и изразиха подкрепа за пътя напред, предложен от Председателството. Въз основа на документ за обсъждане на Председателството, министрите на финансите и на образованието проведоха открит дебат по темата: „Солидна икономическа база за Европа: постигане на ефективност, ефикасност и качество на образованието и обучението“. Финландското председателството и Европейската комисията информираха министрите за резултатите от срещата на Г-20 и годишните срещи на МВФ и Световната банка, проведени в периода 17-19 октомври 2019 г. във Вашингтон. Министрите приеха заключения за статистиката на ЕС и финансирането на борбата с климатичните изменения, които са в рамките на подготовката на Конференцията на ООН по изменението на климата (СОР 25).

    На 15 и 18 ноември в Брюксел ЕКОФИН проведе заседание и във формат „Бюджет“. Държавите членки дадоха мандат на Финландското председателство на Съвета за преговори с Европейския парламент по проекта за бюджет на Европейския съюз за 2020 г. Преговорите се проведоха в рамките на заседанието на Помирителния комитет, което се състоя в същия ден, като след дълги дебати двете институции не успяха да постигнат съгласие по общия бюджет на ЕС за 2020 г. На 18 ноември Европейската комисия представи четвърто компромисно предложение за общ бюджет на ЕС за следващата година и преговорите продължиха в рамките на същия ден, като споразумение беше постигнато късно вечерта. По време на преговорите България защитаваше позиция за осигуряването на задоволително ниво на плащанията по европейския бюджет, и по-специално на средствата, свързани със Западните Балкани и тези за Инструмента за предприсъединителна помощ за Турция. Поради важността на този въпрос за България, страната ни се присъедини към групата държави членки, които не подкрепиха споразумението по европейския бюджет. Тази група държави членки включва още Швеция, Дания, Нидерландия, Австрия, Обединеното кралство и Унгария.

    Правителството одобри също така позицията на страната ни за редовното заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси. Във формат „Здравеопазване“ на 9 декември ще бъде обсъдена темата за Европейска лекарствена политика — засилено сътрудничество и координация с цел подобряване на достъпа до лекарства. На 10 декември във формат „Заетост и социална политика“ ще бъде обсъдена темата за бъдещите политики за равенството между половете и интегриране на този принцип в ЕС. Министрите ще дискутират и по темата за бъдещето на достиженията на социалното право на ЕС, свързани със заетостта и колективните трудови правоотношения. Предвижда се да бъдат приети няколко заключения на Съвета, които са свързани с подготовката на нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд, както и за повишаване на заетостта на хората в уязвимо положение на пазара на труда.

    Съвет „Общи въпроси“ ще заседава на 10 декември в Брюксел. Ще бъде обсъдена Многогодишната финансова рамка 2021- 2027 г. Сред останалите теми ще бъде подготовката за заседанието на Европейския съвет на 12-13 декември, работната рамка на ЕК за 2020 г. и многогодишното програмиране. Ще се състои и обмен на мнения по актуалното състояние на процедурата върховенството на закона в Полша и изслушване на Унгария/Мотивирани предложения на ЕС по чл.7(1) от ДЕС. Встъпващото на 1 януари 2020 г. Хърватско председателство ще представи акценти от пътната карта на новия цикъл на Европейския семестър.

    Открива се процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Варна – централен”

    Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж „Варна – централен” в община Варна. Целта е  обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

    Процедурата се провежда по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие. Предлага се срокът на концесията да е 20 години. Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 137 322 лв. без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове- обект на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

    С настоящото решение се цели да се обезпечи морски плаж „Варна – централен” със задължителните дейности по закон – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес.

    Правителството прие промени, свързани със Закона за техническите изисквания към продуктите

    Правителството прие Решение, с което одобри проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите, който е част от пакета законопроекти, чиято цел е изпълнението на мерки, свързани с административно обслужване.

    С направените предложения се регламентират сроковете, в които председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) или упълномощени от него длъжностни лица трябва да се произнасят при искането за предоставяне на административна услуга. По този начин, без да се въвеждат нови регулаторни режими и срокове за предоставяне на административни услуги, законово се поставят времевите рамки на произнасяне на компетентния орган на изпълнителната власт. Като резултат се въвеждат механизми за осигуряване на бързина, откритост и предвидимост при предоставянето на административните услуги, основни принципи, заложени в Административнопроцесуалния кодекс.

    Отменя се наредба в Патентно ведомство, свързана със статута на марките

    Правителството прие Постановление за отмяна на Наредбата за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България.

    Наредбата е приета на основание Закона за марките и географските означения (ЗМГО) и с нея бяха уредени производствените правила, по които се разглеждат искания за определяне на дадена марка като общоизвестна и като марка, ползваща се с известност на територията на Република България.

    Предвиденият в наредбата ред противоречи на реда и правилата установени с обнародвани в ЗМГО промени, с които са въведени нови законови правила за определяне статута на марките. Те включват отмяна на отделното производство в Патентното ведомство по разглеждане на искания за определянето на общоизвестност на марка или на марка, ползваща се с известност, както и вписването на такива марки в специален регистър.

    Отмяната на Наредбата ще доведе до привеждане в съответствие на подзаконовата нормативна уредба със съществуващата регламентация в ЗМГО.

    Изменя се Наредбата за условията и реда на управление на средствата от Фонда за безопасност на движението

    Министерският съвет прие промени в Наредбата за условията и реда на управление на средствата от Фонда за безопасност на движението.

    Необходимостта от тези изменения е обусловена от приетия Правилник за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно- обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата, чиито председател е ръководителят на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. Това от своя страна детерминира потребността от създаването на нов механизъм за изпълнение и по-добро оперативно управление на процедурите, свързани с дейността по управление фонда.

    Целта е усъвършенстване на нормативната уредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението. Същевременно в документа са заложени и стъпки за целенасочено обучение на децата, чрез които да се формира поведение и култура за безопасно участие в движението по пътищата.

    Изменя се правителственото постановление относно предоставянето на финансова помощ на многопрофилните болници за активно лечение във Враца и в Ловеч

    Правителството измени своето Постановление № 88 от 23 май 2018 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Многопрофилна болница за активно лечение – Христо Ботев“ – АД, гр. Враца, и на „Многопрофилна болница за активно лечение – Проф. д-р Параскев Стоянов“ – АД, гр. Ловеч. С постановлението се удължава срокът за възстановяване на средствата от лечебните заведения до 10.12.2021 г.

    Проектът на Постановление съответства и изпълнява политиката на правителството за подобряване функционирането и контрола на здравната система в страната и повишаването на качеството на медицинската помощ.

    Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с нормализиране на дейността на болниците и оптимално задоволяване на потребностите на населението от болнична медицинска помощ в областите Враца и Ловеч.

    За ратификация е предложен договорът относно комплектомобилната производствена линия за метални конструкции

    Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира международния договор (LOA) BU-B-UCB за материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Ultimate Building Machine System – UBM).

    Договорът беше подписан на 27 ноември от българска страна въз основа на РМС № 698 от 22 ноември 2019 г. С него се договаря доставката от Правителството на САЩ за българските въоръжени сили на материали, доставка на оборудване, софтуерни актуализации, услуги и обучение за поддръжка на Комплектомобилна производствена линия за метални конструкции (Ultimate Building Machine System – UBM).

    След влизане в сила на закона за ратификация на договора от Народното събрание, МВнР ще уведоми насрещната страна за изпълнение на националните процедури за това.

    Правителството прие промени в Закона за ограничаване изменението на климата

    Правителството прие проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата. Въвеждат се изменения в процедурата и начина на определяне на безплатните квоти за операторите на инсталации в Схемата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ на ЕС). Крайната цел на ЕС по отношение на СТЕ е намаление с 43% до 2030 г. в сравнение с 2005 г.

    Промените предвиждат продължаване на действието на съществуващата дерогация за електропроизводителите в България, така че те да продължат да получават безплатни квоти. Дадена е възможност на доставчиците на течни горива и енергия за транспорта да изпълнят задълженията си със спестявания на емисии нагоре по веригата, реализирани от проекти с начало 1 януари 2011 г.

    С новите текстове се намалява и административната тежест и се постигат финансови облекчения за операторите на инсталации, които отделят под 2500 тона еквивалент на въглероден диоксид годишно, като им е предоставена възможност да бъдат изключени от обхвата на СТЕ на ЕС. Потенциалните инсталации, които могат да се възползват от тази дерогация, са в областта на производството на керамични продукти, енергия за производствени нужди, металургия, дърводобив и дървопреработване.

    С проекта се транспонира Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 14 март 2018 г. за изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел засилване на разходоефективните намаления на емисии и на нисковъглеродните инвестиции.

    Одобрени са промени по бюджета на Министерство на отбраната

    Правителството одобри промени по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г., във връзка с увеличаване капитала на Многопрофилна болница за продължително лечение и рехабилитация „Вита“ ЕООД, гр. Велинград.

    Предвижда се с предоставените средства в размер на 500 000 лева да бъдат използвани за разширяване дейността на лечебното заведение чрез доизграждане на инфраструктурата на калолечебницата в клона в град Поморие, изграждане на газово стопанство и соларни панели, както и за обновяване и модернизация на медицинската апаратура в лечебното заведение с цел подобряване качеството на предлаганите медицински услуги и предоставяне на нови такива.

    Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на икономиката

    Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на икономиката за 2019 г. във връзка с отпускане на Агенцията за публичните предприятия и контрол на сума в размер на 549 229 лева.

    Средствата са необходими за заплащане на арбитражната такса във връзка с предявяване на осъдителен иск пред Арбитражния съд при Българската търговско – промишлена палата срещу „АДВАНС ПРОПЪРТИС“ ООД (Гарант) и „КЕЙ ДЖИ МАРИТАЙМ ШИПИНГ“ АД (Купувач).

    Разходите ще се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г. за показател издръжка по политика „Устойчиво икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Преструктуриране и управление на държавната собственост“ по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.

    Одобрена е позицията на страната ни по дело С-544/19 на Съда на Европейския съюз

    С протоколно решение правителството одобри позицията на страната ни по дело С-544/19 на Съда на Европейския съюз и даде съгласие за встъпване в производство.

    Делото е във връзка с обжалване на наказателно постановление, с което са наложени имуществени санкции на „Екотекс България“ ЕООД по установени административни нарушения на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой. То е образувано по преюдициално запитване на Административен съд – Благоевград, по висящо пред него касационно наказателно административно дело № 103/2019 г., по описа на съда, по жалба срещу решение на Районен съд – Петрич, с което е потвърдено наказателно постановление, издадено от заместник-директора на Териториалната дирекция на НАП София.

    Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на чл. 63 от Договора за функциониране на Европейския съюз, на чл. 2, параграф 1, чл. 4, чл. 5, чл. 58, параграф 1 и чл. 60, параграф 4 на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и чл. 47 и чл. 49, параграф 3 от Хартата на основните права на Съюза. Тълкуването трябва да установи дали нормите на Закона за ограничаване на плащанията в брой не се явяват в противоречие с горепосочените разпоредби на правото на Съюза. Целта на запитването е да не се допусне установяване на съдебна практика, противоречаща на правото на ЕС.

    Конституирането на България като страна в производството по това дело, ще позволи на нашата държава успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от Съда на Европейския съюз, с оглед на еднаквото и точно прилагане на общностното право.

    Правителството одобри промени в Закона за независимия финансов одит

    Министерският съвет одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за независимия финансов одит и предлага на Народното събрание да го приеме. Проектът е изготвен поради необходимостта от допълване на нормативната уредба, за да се осигури по- голяма яснота на текстове в закона след транспониране изискванията на европейското законодателство в тази област (Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г., Директива 2014/56/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г.).

    Предвижда се разделяне на функциите по организиране и поддържане на регистрите на дипломираните експерт-счетоводители и на регистрираните одитори между Института на дипломираните експерт-счетоводители и Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори. Променени са сроковете за ротация на регистрираните одитори и за създаване на национален регистър на одитните комитети, направено е обвързване на функциите на техните председатели със съответните отговорности.

    С предложените промени ще се осигури допълнителна сигурност на информацията чрез пряко осъществяване от Комисията на дейностите по вписване и отписване на одиторите в регистъра. Предвидени са допълнителни гаранции, че професията на регистриран одитор се упражнява от лица с необходимите знания и умения. Осигурени са ефективни механизми за наблюдение на пазара на одиторски услуги на предприятията от обществен интерес и оценка на дейността на одитните им комитети, за повишаване ефективността на административнонаказателните производства и за облекчаване на процедурата по налагане на дисциплинарни наказания на регистрираните одитори от професионалната организация.

    Законопроектът предвижда отмяна на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материалноотговорни и други длъжности от осъдени лица, както и изменение на Указ № 2242 от 1987 г. за свободните зони.

    Допълнителни разходи в размер на 16 млн. лв. са одобрени по бюджета на Министерството на отбраната

    Правителството одобри допълнителни разходи в размер на 16 000 000 лв. по бюджета на Министерството на отбраната за 2019 г. за осигуряване летателната годност на самолети МиГ-29.

    С изпълнението на приетия от Министерски съвет акт ще се създадат необходимите условия Военновъздушните сили да поддържат способности за контрол на въздухоплаването и гарантиране на въздушния суверенитет (Air Policing), за прилагане на механизмите на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз.

    Необходимите средства за изпълнението на проекта са за сметка на предвидените за целта разходи по централния бюджет за 2019 г.

    „Информационно обслужване“ АД ще бъде системен интегратор

    Със свое решение Министерският съвет определи административните органи, чиито информационни системи ще бъдат поддържани от „Информационно обслужване“ АД. Дружеството ще изпълнява функциите на системен интегратор.

    Използването на потенциала и опита на „Информационно обслужване“ АД, доказан и в дългогодишната му дейност по системна интеграция, ще гарантира постигането на целите, заложени в Закона за електронното управление (ЗЕУ). Сред тях са реализирането на  ефективно електронно управление при интеграция и съвместимост на всички електронни системи на субектите на ЗЕУ, както на хоризонталните системи за е-връчване и е-идентификация, така и на обмена на документи изцяло по електронен път.

    Горе