Вие сте тук: Начало » Актуално » Обява за свободни работни места по проект на Община Поморие

    Обява за свободни работни места по проект на Община Поморие

    obshtima1Община Поморие, в качеството си на Бенефициент по Административен договор за предоставяне на БФП №BG05M9OP001-2.049-0001-С01/11.10.2019 по проект „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности и социалното включване на семейства с деца и младежи с увреждания на територията на община Поморие”, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.049, МИГ Поморие – Мярка 10 “Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост”, финансирана от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и в изпълнение на изпълнение на Дейност №1 „Предоставяне на подкрепящи услуги за семейства с деца с увреждания и младежи с увреждания” и Дейност №3 „Местни социални дейности за социално включване”

    ОБЯВЯВА ПОДБОР ЧРЕЗ КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА

     на персонал за следните свободни работни места:

    1. Управител/ социален работник- 1 (един) брой;
    2. Логопед- 1 (един) брой;
    3. Рехабилитатор- 1 (един) брой;
    4. Медицинска сестра- 1 (един) брой;
    5. Детегледач- 1 (един) брой;
    6. Психолог- 1 (един) брой;
    7. Педагог – 2 (два) броя
    8. Шофьор- 1 (един) брой
     Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие:

     1. Заявление за кандидатстване по образец
     2. Копия от документи за придобитото образование и допълнителни квалификации (ако кандидата притежава допълнителни квалификации);
     3. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (ако е приложимо като изискване за съответната длъжност);
     4. Автобиография (свободен текст);
     5. Пълномощно (в оригинал), ако документите не се подават лично от кандидата.
     6. Декларация по образец

     Начин на провеждане на конкурсната процедура

     Подборът ще се проведе на два етапа – по документи и интервю-събеседване.

     До участие в интервю-събеседване се допускат само лица, представили всички необходими документи и отговарящи на посочените изисквания за длъжността.

     Интервюто-събеседване ще включва  въпроси от областта на законодателството в областта на социалната сфера, съотносимата подзаконова нормативна уредба, актуалните Методики в тази област, както и въпроси от областта на професионалната компетентност за длъжността.

     Документите по т. ІІ следва да се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник до 22.01.2020 г. в сградата на Община Поморие, ул. „Солна” № 5, Център за административно обслужване, Деловодство всеки работен ден от 08:30 до 12:30 и от 13:00 до 17:00 часа.

     При подаване на документите, кандидатите могат да се запознаят и с примерна длъжностна характеристика за длъжността

     Трудово правоотношение  с одобрените кандидати ще се сключи срочен трудов договор за срока на действие на Проекта (до 11.09.2021 г.), но не повече от 18 месеца, считано от датата на сключване на трудовия договор).

     Списъците и други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на официалната страница на Община Поморие (http://pomorie.bg) и във фоайето на Община Поморие, ул. „Солна”№ 5.

     

    Горе