Вие сте тук: Начало » Актуално » Решения на Министерския съвет

    Решения на Министерския съвет

    ministerski-syvetРешения на Министерския съвет:

    Министерството на финансите е определено за основен отговорник за дейностите по извършване на Икономическия преглед на ОИСР на България

    Министерският съвет определи Министерството на финансите за основен отговорник по изпълнението на дейностите във връзка с извършването на Икономически преглед на България по Споразумение с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), като част от дейностите, заложени в Пътната карта за действията на Република България по присъединяването към ОИСР, одобрена с Решение № 789 на Министерския съвет от 20 декември 2017 г.

    С промяната ще се улесни и ускори работата по дейностите във връзка с извършването на Икономически преглед от ОИСР, като се предвижда министърът на външните работи да предприеме необходимите действия за актуализиране на Пътната карта.

    Одобрен е План за действие по социална икономика за периода 2020-2021 г.

    Правителството прие План за действие за изпълнение на Националната концепция за социална икономика в периода 2020-2021 г. В документа са заложени дейности, които ще допринесат за развитието и утвърждаването на социалната икономика и социалното предприемачество в България.

    Планът предвижда създаването на мрежа от ресурсни центрове/инкубатори на местно и регионално ниво за подкрепа на социалната и солидарна икономика, включително за предоставяне целенасочена институционална подкрепа чрез програми за начални и продължаващи обучения, бизнесинкубатори за социални предприятия, платформи за споделяне на опит и подкрепа за развитие на социални предприятия.

    В Плана са включени и действия, които ще насочат вниманието на потребителите към продуктите на социалните предприятия на пазара. Предвидени са и мерки за създаване на благоприятни условия за образование, обучение и изследвания в подкрепа на социалната и солидарна икономика.

    Планът включва и проучвания за състоянието на сектора на социалната икономика и влиянието му върху заетостта на лицата от уязвимите групите, съобразно Закона за предприятията на социалната и солидарна икономика. Проучванията ще обхванат потреблението и инвестициите в социалното предприемачество, както и обема на социалните инвестиции в национален мащаб.

    Правителството се разпореди с имоти

    Правителството обяви имот – публична държавна собственост, намиращ се на четвъртия етаж в сграда №1 на ул. „Цар Симеон I“ № 26 в гр. Варна, за частна държавна собственост и го предостави за управление на областния управител на Варна. Имотът представлява самостоятелен обект с площ 290,81 кв. м и е с отпаднала необходимост за Агенцията за държавна финансова инспекция.

    Правителството одобри също така два имота – частна държавна собственост, находящи се в гр. София, район „Красна поляна“, да бъдат внесени като непарична вноска в капитала на „Национална Компания Индустриални Зони” ЕАД. Имотите представляват незастроени и застроени терени с обща площ от 227 162 кв. м. Подходящото им местонахождение, добри транспортни комуникации и наличие на квалифицирана работна ръка, ги прави подходящи за реализиране на инвестиционни проекти. На министъра на икономиката е възложено да осъществи дейностите по увеличаването на капитала на „Национална Компания Индустриални Зони” ЕАД с правото на собственост върху недвижимите имоти.

    Съгласно друго правителствено решение се учредява безвъзмездно право на ползване върху имот – частна държавна собственост, на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ АД. Имотът на ул. „Панайот Хитов“ № 30 в Ямбол е част от сутерен на административна сграда и включва шест помещения. За срок от 10 години ще бъде ползван за болничен архив, обособяване на избирателна секция при провеждане на местни и парламентарни избори, за осъществяване на синдикална дейност от структурите на ниво лечебно заведение, както и за „Здравно-консултативен център“ по договор с Министерството на здравеопазването във връзка с „Национална програма за подобряване на детското и майчино здраве 2014 – 2020“.

    Променя се статутът на имот – частна държавна собственост в имот – публична държавна собственост. Имотът, който се намира в гр. Сливен, ул. „Генерал Скобелев“ № 6 и е с площ 24.05 кв. м, се предоставя за нуждите на сектор „Български документи за самоличност“ към Областната дирекция на МВР – Сливен.

    Одобрено е Споразумение за икономическо, научно и техническо сътрудничество между България и Камбоджа

    Министерският съвет утвърди Споразумението за икономическо, научно и техническо сътрудничество между правителството на Република България и кралското правителство на Камбоджа, подписано на 16 октомври 2019 година в София.

    Двете страни ще работят за засилване на сътрудничеството в редица области от взаимен интерес. Документът ще даде възможност за по-интензивни контакти между бизнес представители на България и Камбоджа, размяна на бизнес визити, участия в панаири и изложби, които се провеждат на територията на двете страни.

    Споразумението ще съдейства още за повишаване ролята на малкия и средния бизнес в двустранните икономически връзки, организиране на събития, улесняване откриването на представителства и клонове на компании, обмен на информация и др.

    Правителството одобри два проекта на меморандуми за разбирателство между България и Китай

    Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република за създаването на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество.

    С подписването на Меморандума се създава съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество под ръководството на Смесената комисия за икономическо сътрудничество между двете страни. От българска страна работната група ще се председателства от Българската агенция за инвестиции, а от китайска страна – от Департамента за инвестиции в чужбина и икономическо сътрудничество на Министерството на търговията на Китай.

    Работната група ще създаде механизъм за комуникация между правителствата на двете страни за обмен на информация за инвестиционни проекти и инвестиционното законодателство. Ще бъде изградена и платформа, чрез която бизнесът от двете страни да си сътрудничи по въпроси, свързани с реализирането на инвестиционни проекти.

    На днешното правителствено заседание беше одобрен също така Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката на Република България и Народното правителство на провинция Дзянси, Китайска народна република.

    Подписването на документа бе предложено от българска страна с цел засилване на търговско-икономическото сътрудничество с Дзянси. Усилията на Министерството на икономиката са насочени към установяване на контакти и развитие на партньорството с Китай не само на централно ниво, но и с отделни китайски провинции. Министерството на икономиката им подписани подобни меморандуми за сътрудничество с китайските провинции Хънан, Анхуей, Шанхай, Гуандун, Дзянсу, Джъдзян и с Община Нинбо.

    Меморандумът предвижда активизиране на сътрудничеството между бизнеса и организациите от България и Дзянси, оказване на съдействие за създаване на нови и разширяване на съществуващите бизнес контакти между предприятията от България и Дзянси, насърчаване на сътрудничеството между малките и средните предприятия, стимулиране на предприятията от България и Дзянси да участват в панаири, изложения, форуми и симпозиуми, които се провеждат на територията на България и Дзянси. Специално внимание е обърнато на насърчаването на китайските инвестиции в българските индустриални зони.

    Одобрен е проект на Меморандум за разбирателство между България и Корея

    Правителството одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на икономиката на Република България и Корейската федерация на МСП на Република Корея.

    Двете страни взаимно ще поддържат постоянен контакт, като си предоставят една на друга информация, свързана с търговията, възможностите за инвестиции и икономическо сътрудничество. Двете страни се съгласяват да насърчават взаимния обмен и сътрудничество между МСП, особено в следните области: обмен на информация по отношение на политики и мерки, предприети от правителството, за насърчаване на МСП, обмен на опит при организиране и управление на дейностите по предоставяне на услуги за МСП, предоставяне на информация за интернет страници на съответните органи или организации с цел предоставяне на информация за МСП от двете договарящи се страни, организиране на семинари, търговски панаири, изложения и други промоционални дейности за засилване на обмена и сътрудничеството между МСП от двете договарящи се страни.

    Целта на Меморандума е да допринесе за по-нататъшния обмен на информация и опит между двете страни в икономическата сфера, за привличане на корейски инвестиции в България и създаване на конкретни бизнес контакти и партньорства между компании от двете страни.

    Одобрени са резултатите от проведени заседания на Съвета на ЕС

    Правителството одобри резултатите от проведеното на 21 ноември 2019 г. в Брюксел заседание на Съвет външни работи (Търговия) на ЕС. На заседанието бяха обсъдени реформата на Световната търговска организация и подготовката за 12-та Министерска конференция на организацията. Разгледано бе и актуалното състояние на търговските отношения между ЕС и САЩ и бе проведена политическа дискусия по предстоящите стъпки в двустранния диалог. Извършен бе преглед на изпълнението на търговските споразумения на ЕС, като бе представен и Третият годишен доклад на ЕК за изпълнението на Споразуменията за свободна търговия. Представени бяха резултатите от проучването на Евробарометър от 2019 г. относно международната търговия. По време на работния обяд комисар Малмстрьом информира накратко министрите относно протичането на търговските преговори с редица приоритетни партньори на ЕС – Китай, Индонезия, Австралия, Нова Зеландия, Виетнам, Тайланд и други.

    Одобрени са също така резултатите от извънредното заседание на Съвета „Общи въпроси”, посветено на Многогодишната финансова рамка за 2021 – 2027 г., което се проведе на 17 февруари 2020 г. в Брюксел. Министрите обсъдиха предложението на председателя на Европейския съвет за бъдещия 7-годишен бюджет на ЕС. Целта на дискусията бе да се подготви специалното заседание на Европейския съвет, което бе свикано на 20 февруари 2020г. в опит да се постигне споразумение. Обсъжданията в рамките на Съвета „Общи въпроси” показаха, че остават важни въпроси, върху които продължаващите преговори ще бъдат съсредоточени с цел постигането на балансиран компромис. Обединяващо бе посланието за необходимостта от споразумение, което да позволи навременния старт на европейските програми.

    Съветът на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство) проведе заседание на 28 и 29 ноември 2019 г. в Брюксел. Министрите проведоха дебат относно необходимостта от поддържане на активна търговска политика, чрез двустранни и многостранни търговски споразумения, осигуряване на тясна координация между усилията за европейска конкурентоспособност и тези за борба с промяната на климата и очакваното представяне от новата Европейска комисия на Зелена сделка. В рамките на Съвета бяха дискутирани и теми свързани с конкурентен и по-интегриран единен пазар, включително дългосрочна стратегия за индустриалната политика, както и обща политика на ЕС за управление на данните за справяне с предизвикателствата на цифровизацията и др. В частта „Космическо пространство“ Съветът обсъди възможностите за насърчаване на устойчивия растеж чрез обвързване на космическия сектор с некосмическите сфери на действие. В частта „Научни изследвания“ бяха приети заключения за актуализираната стратегия на ЕС за биоикономиката.

    На 3 и 4 февруари в Загреб се проведе неформално заседание на Съвета по конкурентоспособност на Европейския съюз в част „Научни изследвания“. Делегациите дискутираха темата за новата визия на Европейското научноизследователско пространство и циркулацията на знания в ЕС. Отвореният пазар на труда, насърчаващ свободното и балансирано циркулиране на изследователи, бе в основата на ЕНП от ранен етап на нейното прилагане, като председателството изрази позиция, че този проблем трябва да остане един от ключовите за и след 2020 г. Мнозинство от делегациите се обединиха около тезата за необходимостта от премахване на съществуващите бариери пред мобилността на учените, особено към периферията на ЕС. Също така и – за увеличаване на разходите за научноизследователска и развойна дейност и по-добро взаимодействие между „Хоризонт Европа“ и Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта е надграждане на националните иновационни системи в съответствие с плановете на ЕС за съживяване на Европейското научноизследователско пространство.

    Министерският съвет одобри и българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, което ще се проведе на 5 март в Брюксел. Ще бъдат обсъдени следващите стъпки към постигането на неутралност по отношение на климата до 2050 г. и развитието на кръговата икономика в контекста на Европейската зелена сделка. Предвижда се също дискусия и за новия фокус на Европейския семестър върху екологичната устойчивост. Съветът на ЕС по околна среда ще обмени мнения и по оценката на европейското законодателство в областта на водите. Очаква се да бъде приет приносът на ЕС и неговите държави членки на Европейска дългосрочна стратегия за нискоемисионно развитие, както и заключения относно качеството на въздуха.

    Министрите на транспорта на ЕС ще проведат неформално заседание на 10 и11 март в гр. Опатия, Република Хърватия. Ще бъдат дискутирани темите за укрепване на вътрешния пазар чрез по-нататъшна цифровизация, инвестирането в бъдещето на морските професии и създаване на условия за устойчиви морски транспортни решения за намаляване на емисиите на парниковите газове. В дневния ред е предвидено да бъде подписана декларация „Секторът на водния транспорт в ЕС – бъдещи перспективи“, както и „Декларацията от Торемолинос“ относно безопасността на риболовните кораби с дължина над 24 метра. Участниците ще проведат политически дебат на тема: „Запазване на конкурентоспособността и стремеж към постигането на амбициозни екологични цели – Визия за 2020 г.“

    Откриват се процедури за възлагане на концесия за морските плажове „Силистар“  и „Бутамята“ в община Царево

    Министерският съвет взе решение да бъдат открити процедури за възлагане на концесия за морските плажове „Силистар“ и „Бутамята“, община Царево, област Бургас. Целта е обезопасяване на морските плажове и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията.

    Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се срокът на концесията да е по 20 години за всеки от двата плажа.

    Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение за „Силистар“ е 6 116 лв. без ДДС, а за „Бутамята“ – 13 892,43 лева без ДДС. Размерът е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове – обект на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

    Двата морски плажа ще бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, и предоставяне на услуги от обществен интерес.

    Определени са концесионери на морските плажове „Дяволска река 1“ и „Варна – централен“

    Определени са концесионери на морските плажове „Дяволска река 1“ в община Приморско, област Бургас и „Варна – централен“ в община Варна, област Варна. Концесионерът „ЛУКСОР ПРИМ“ ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. за морски плаж „Дяволска река 1“ да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 7 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 7 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. За морски плаж „Варна – централен“ концесионерът „ЛАЗУРЕН БРЯГ 91“ ЕООД се задължава за целия срок на договора за концесия от 20 г. да предоставя цена за 1 бр. чадър в размер до 10 лв. с ДДС и цена за 1 бр. шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж.

    За морски плаж „Дяволска река 1“ размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 4 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 19 537 лв. без ДДС.

    За морски плаж  „Варна – централен“ размерът на концесионното възнаграждение за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове и предложения от концесионера размер на роялти от 3,30 на сто без ДДС. Годишното концесионно възнаграждение за първата година от срока на концесията е в размер на 137 322 лв. без ДДС. Инвестиции за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане на морския плаж за срока на концесията са в размер на 49 296 лв. с ДДС.

    Датата 7 юли става професионален празник на специалистите по връзки с обществеността

    Министерският съвет прие предложението на министъра на културата за обявяване на 7 юли за професионален празник на специалистите по връзки с обществеността (ПР-специалистите).

    На тази дата през 2005 г. представители на всички асоциации, на бизнеса, на свободите специалисти, се събират и обединяват около един Етичен кодекс. Този документ се превръща в основата на обединяването на целия сектор, както и на създаването на основните правила, препоръчителни за професионалната дейност на специалисти и компании.

    Проектът на решение е изготвен във връзка с постъпило предложение в Министерството на културата от представители на браншовите организации в ПР- сектора: Българското дружество за връзки с обществеността, Българската асоциация на ПР- агенциите. Асоциацията на специалистите по комуникации в общините, Европейската асоциация на комуникационните директори, Дружеството на практикуващите връзки с обществеността към Съюза на българските журналисти.

    Предложението е мотивирано с нарастването на значението на публичните комуникации през последните години, с ускорените процеси на глобализация, пренос на информация и налагането на нови методи за общуване, както и с огромното им влияние в процесите на предотвратяването и овладяването на кризи, в борбата с фалшивите новини, порочната практика за използване на тролове в предизборните кампании и много други.

    Секторът на ПР-специалистите у нас се развива изключително динамично. Като признак на устойчиво развитие на целия бранш е факта, че вече в 10 български университета се преподават различни форми на комуникации, а броят на работещите в сектора надхвърля 20 000 човека.

    Работата на специалистите по връзки с обществеността (ПР-специалистите) изисква висок професионализъм, качество и срочност, поради което с проекта на решение се постига почитане и уважение към техните усилия и резултати.

    Изменя се Правилникът за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

    Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари.

    Приемането на постановлението има за цел постигане на завършена и хармонизирана нормативна уредба на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Необходимостта от изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари възникна във връзка с измененията и допълненията в Закона за мерките срещу изпирането на пари, приети от Народното събрание на Република България през 2019 г.

    С текстовете на постановлението се въвеждат съответните изменения и допълнения, необходими за постигане на съответствие с разпоредбите на Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които в националното законодателство бяха въведени изискванията на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 година за изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и за изменение на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (текст от значение за ЕИП), както и с текстове на закона, в които през 2019 г. бяха направени промени с оглед намаляване на административната тежест от прилагането на закона и постигане на по-висока степен на съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (текст от значение за ЕИП).

    Приемането на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари е от значителна важност за хармонизиране на отделните разпоредби на превантивното законодателство срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и следва да се отрази положително на възможността от прилагане в пълен обем на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и да даде възможност на компетентните държавни органи да осъществяват ефективен контрол по прилагането на мерките за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма.

    Промените в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари са съобразени и с приетия Делегиран регламент (ЕС) 2019/758 на Комисията за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 31 януари 2019 г. по отношение на регулаторните технически стандарти за минималните действия и вида допълнителни мерки, които кредитните и финансовите институции трябва да предприемат с цел ограничаване на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм в някои трети държави (текст от значение за ЕИП) (Делегиран регламент (ЕС) 2019/758), което налага отстраняване на някои разминавания между разпоредби на ППЗМИП и такива на Регламента.

    Правителството одобри промени в наредбата за добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни

     Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни.

    С приетите промени отпада изискването при регистрация в Министерство на икономиката лицата, които извършват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни да представят регистрационно удостоверение или карта за идентификация, удостоверяващи код по БУЛСТАТ и договор за регистрираните дружества по Закона за задълженията и договорите.

    Чрез посочен от заявителя единен идентификационен код (ЕИК) или БУЛСТАТ, администрацията ще осигурява информацията по служебен път.

    Изменя се Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация

    Правителството прие промени в Наредбата за криптографската сигурност на класифицираната информация, приета с ПМС № 263 от 11.11.2003 г.

    Посредством измененията и допълненията се привежда в съответствие правната уредба в Наредбата със Закона за защита на класифицираната информация, като по този начин се облекчава административната тежест на организационните единици, прецизират се текстове, за които в практиката е установено противоречиво тълкуване, както и се привежда в съответствие с § 1, т. 19 от Допълнителните разпоредби на ЗЗКИ – обвързване на процедурите по акредитиране на комуникационните и информационни системи (КИС) и одобрението на криптографски мрежи, когато последните са част от КИС.

    Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт

    Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г., за ресурсно осигуряване изпълнението на Закона за преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.

    В рамките на подготовката по преброяването през идната година, Националният статистически институт ще увеличи разходите си за персонал с 6 118 000 лв., за издръжка с 3 182 000 лв., както и капиталовите си разходи с 1 500 000 лв.

    Сред дейностите по преброяването през 2020 г. са създаване на подпомагащ център, подготовка, организация и провеждане на предварителен обход, райониране на територията на страната на преброителни участъци и контролни райони, създаване на областни и общински преброителни комисии, подбор и набиране на преброители и контрольори, провеждане на обучения, както и изпълнение на комуникационната стратегия преброяването.

    То е най-мащабното статистическо изследване и се провежда на всеки десет години, а целта е да се осигури надеждна, изчерпателна и достатъчно детайлизирана на териториално ниво информация за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци.

    Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на МВР

    Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. в размер до 10 000 000 лв. Средствата са за финансово обезпечаване на сключени договори за изпълнение на дейности, свързани с издаването на българските лични документи.

    България подкрепя предложението на Франция за назначаване на Жан Ришар де ла Тур за генерален адвокат в Съда на ЕС

    Правителството одобри българската позиция за заседанието на КОРЕПЕР II във формат Конференция на представителите на правителствата на държавите членки, което ще се проведе на 11 март 2020 г. в Брюксел.

    На заседанието ще бъде разгледано назначаването на генерален адвокат в Съда на ЕС вследствие на смъртта на Ив Бот.

    България подкрепя предложението на Френската република за назначаване на Жан Ришар де ла Тур за генерален адвокат в Съда на ЕС за остатъка от мандата на Ив Бот, а именно до 6 октомври 2024 г.

    България ще подпише декларация за безопасност в морския транспорт

    България ще подпише декларация за безопасност в морския транспорт по време на неформален Съвет на министрите на транспорта от Европейския съюз на 10 и 11 март в Опатия, Република Хърватия.

    Документът, известен като декларацията от Торемолинос, се отнася до безопасността на риболовните кораби с дължина над 24 метра. Целта е предотвратяването на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, както и повишаването на стандартите, които ще окажат положително въздействие върху условията на труд и благосъстоянието на рибарите.

    Правителството предлага генерал Андрей Боцев да бъде награден посмъртно с орден „Стара планина“

    Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ за награждаване посмъртно на генерал Андрей Боцев за цялостна дейност по развитието и укрепването на Българската армия и принос за националната сигурност в Република България с орден „Стара планина“ без лента, първа степен, с мечове.

    С друго правителствено решение се предлага генерал Андрей Боцев да бъде освободен от длъжността „Началник на отбраната“ и от военна служба, считано от 27.02.2020 г., поради неговата кончина.

    Горе