Вие сте тук: Начало » Актуално » Три решения за финансиране взе Общинският съвет в Несебър

    Три решения за финансиране взе Общинският съвет в Несебър

    nsНа основание чл.21 ал.1 т.6, във връзка с чл.27 ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94 ал.2 и ал.3 и чл.39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2020 г., Общинският  съвет – Несебър даде съгласие да се отпуснат целеви средства в размер на 29 000 лв. на Църковно настоятелство към храм „Свети Архангел Михаил“ -Тънково, за ремонт на външна фасада, полагане на тротоарни канали и отвеждане на дъждовни води в двора на храма, както и други ремонтни дейности, като средствата се осигуряват от бюджета на общинска администрация, дейност 762, §  4500

    На основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА във  връзка с чл.20 ал.1 т.3 от Наредба № 7, приема представените годишни финансови отчети на Медицинския център „Д-р Димитър Пеев“ ЕООД-Несебър за 2017 г., за 2018 г., и за 2019 г.Съветниците дадоха съгласие, с реализираната печалба на дружеството за 2019 г. в размер на 6474,26 лв., заедно с неразпределената печалба от минали години в размер на 21 306,35 лв., да се покрие част от натрупаните загуби от минали години. На същото основание, чл.21 ал.1 т.6 от Наредба № 7, Общинският съвет даде съгласие, управителят на дружеството да води преговори със съответната финансова институция /банка / и  сключи договор за  кредит в размер до 30 000 лв., без да бъдат поемани допълнителни обезпечения и ипотеки.

    На основание чл.21 ал.1 т.6 и т.23 от ЗМСМА, чл.133 от Закона за физическото възпитание и спорта, при спазване на разпоредбите на чл.20 от Закона за държавните помощи, Общинският съвет-Несебър отпуска целеви средства за неикономическа дейност в размер на 100 хиляди лева на ОФК «Несебър» – Несебър за покриване на разходи по издръжка на Детско-юношеска школа.

    Максим Момчилов

    Горе