Вие сте тук: Начало » Актуално » РИОСВ Бургас спря процедура по ОВОС за строеж на Иракли

    РИОСВ Бургас спря процедура по ОВОС за строеж на Иракли

    irakliДиректорът на РИОСВ-Бургас прекрати започналата през 2015г. процедура по оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ съвместена с оценка за съвместимост /ОС/ с предмета и целите на опазвони но защитените зони от мрежата Натура 2000 за обект „Изграждане на винарна за винопроизводство с база за нощувки, обслужващи и рекреационни обекти в поземлени имоти № 27454.23.23, 27454.23.52, 27454.23.86, 27454.23.88 и 27454.23.90 по кадастралната карта на с. Емона, местност „Кладери”, общ. Несебър” с възложител „Дарс Инвест” ЕООД. Прекратяването на процедурите по околна среда е във връзка с три последователни отрицателни оценки от страна на Инспекцията на внесените от възложителя Доклади по ОВОС и Доклади по ОС.

    Местност „Кладери” е част от територия, позната сред широката общественост като „Иракли”. Тя влиза в границите на две защитени зони от европейска значимост – BG0002043 „Емине” и BG0001004 „Емине-Иракли”. Районът е със запазена природна среда и с висока консервационна стойност. Предвид това всички проекти се подлагат на най-тежките процедури по околна среда, предвидени по закон с цел въвличане на обществеността в процеса на разглеждане на инвестиционните инициативи.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе