Вие сте тук: Начало » Политика » 11-то заседание на Общински съвет -Поморие е на 4 август

    11-то заседание на Общински съвет -Поморие е на 4 август

    obs-pm-2019Единадесето заседание на Общински съвет – Поморие  ще се порведе на 04.08.2020г. /вторник/ от 10.00 часа в ГХГ „Дечко Стоев“ гр.Поморие  при следния проект за дневен ред:

    1.ОС-580/14.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно даване на съгласие за деактуване/отмяна на Акт за частна общинска собственост №5323/09.11.2012г.

    2.ОС-581/14.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в предстоящото редовно Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза Общински хандбален клуб – Поморие, което ще се проведе на 14.08.2020г.

    3.ОС-597/17.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2020г. – нива гр.Каблешково.

    4.ОС-600/17.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно допълнение към програмата за управление и разпореждане на имоти, общинска собственост за 2020г. – дворно място гр.Поморие.

    5.ОС-604/17.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отменяне поради техническа грешка на Решение на ОС №21/20.12.2019 г., учредяване в полза на СНЦ „МИГ Поморие“ безвъзмездно право на ползване и осигуряване на временен заем на СНЦ „МИГ Поморие“ за изпълнение на проект „Транснационално сътрудничество за Екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2014-2020 година.

    6.ОС-606/20.07.2020г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно приемане отчетите за изразходваните от бюджета средства през 2019г. на читалищата на Община Поморие.

    7.ОС-613/21.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ IV кв.35 по плана на с.Страцин.

    8.ОС-614/21.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за ликвидиране на съсобственост в УПИ XII-285, кв.30 по плана на с.Лъка.

    9.ОС-616/21.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост – имот с идентификатор 02810.22.69 по КККР на с.Бата.

    10.ОС-621/23.07.2020г. – Докладна записка от инж.Марияна Музакова – Директор на ОП „СУОИ“ – Поморие, относно приемане на нови позиции в търговски зони за разполагане на преместваеми обекти, маси за консумация и хладилни витрини на територията на гр.Поморие.

    11.ОС-627/24.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предоставяне безвъзмездно за управление на движими вещи – частна общинска собственост (училищни автобуси) на ОУ „Отец Паисий“ с.Страцин и ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Каблешково.

    12.ОС-628/24.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

    13.ОС-546/24.06.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за предварително съгласие за откриване на административно производство по изменение на ПУП – ПР на УПИ I-252, с отреждане за ,,детски ясли“, в кв.39 по регулационния план на с.Бата, община Поморие.

    14.ОС-574/09.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане предварителна мрежа на училищата, детските градини и център за подкрепа за личностно развитие-общински детски комплекс в Община Поморие за учебната 2020/2021 година.

    15.ОС-579/14.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.040 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“, мярка 5 от СВОМР на МИРГ Поморие, финансирана чрез Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

    16.ОС-596/17.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2020г.

    17.ОС-602/17.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за даване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за ПИ 1198 по кадастралния план на с.Каменар, м-ст Разширение, община Поморие.

    18.ОС-603/17.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за съгласуване на проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти: ПИ 35691.6.39, ПИ 35691.5.36, ПИ 35691.6.63  и ПИ 35691.6.65 в землището на с.Каменар, община Поморие.

    19.ОС-615/21.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет за даване на съгласие за изработване на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за УПИ III в кв.93 по плана на гр. Поморие.

    20.ОС-625/24.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно решение на Общински съвет – Поморие във връзка с подкрепа за проектно предложение LIFE 19 NAT/BG/000804 Опазване на крайбрежна лагуна Поморийско езеро.

    21.ОС-626/24.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за приемане на програма за развитие на туризма в Община Поморие през 2020г.

    22.ОС-631/27.07.2020г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предложение за утвърждаване на средищни детски градини и средищни училища на територията на  Община Поморие.

    23.ОС-634/28.07.2020г. – Докладна записка от Петя Арнаудова – Председател на ПК по ОКВЗСП към Общински съвет – Поморие, относно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Мария Иванова Георгиева за медицински нужди и рехабилитация.

    24.Текущи.

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе