Вие сте тук: Начало » Актуално » Ден на православната християнска младеж и семейство

    Ден на православната християнска младеж и семейство

    vyvedenieНа 21 ноември Българ­ската православна църква отбелязва един от големите Богородич­ни празници – Въведение на Божията Майка в хра­ма, честван и като Ден на християнската мла­деж и семейство. В ос­новата на празника е едно важно събитие от живота на Света Богоро­дица. Когато Мария навършила три години, благочестивите й родители Йоаким и Ана изпълнили обещанието си, дадено пред Бога и оставили дъщеря си в храма – да служи на Гос­пода и да се подготвя за великото си предназна­чение на Божия майка.

    Според преданието, Богородица била обре­чена от родителите си на Бога още преди рожде­нието си. Когато навър­шила три години, те я за­вели в Йерусалимския храм. Със запалени све­щи всички близки я съпроводили през града до храма. Светата Дева била поставена на първо­то стъпало и за почуда на всички, неподдържана от никого, тя се изкачи­ла свободно по 15-те стъпала и се спряла на най-горното. Първосвещеник Захария – баща на св. Йоан Кръстител – я посрещнал, благосла­вяйки я. Той я въвежда в светилището на 21 но­ември (4 декември по стар стил).
    Тя заживяла там в служба на Бога, прекар­вала дните си в усърден труд, молитви и се под­готвяла да стане майка на Божия Син. Когато Дева Мария навършила пълнолетие, тя пожела­ла да не се омъжва, а да се посвети изцяло на Бога. Тогава свещени­ците по внушение на Светия Дух я сгодили за престарелия й сродник Йосиф. Той уважил обе­та й пред Господ, ста­нал покровител на Све­та Богородица и пазител на родения от нея Иисус Христос.
    Според църковния ни календар Въведение Бо­городично попада в пе­риода на Коледните по­сти. На този ден по вре­ме на празничната Све­та Литургия, вярващите приемат Свето причас­тие, а с него и нови сили за духовен растеж и бор­ба със злото – в себе си и в света. На 21 ноември във всички храмове у нас се излага осветената икона с изображение на тригодишната Света Бо­городица, възкачваща се по стъпалата на Йеруса­лимския храм. Вярващи­те й се молят да им бъде закрилница и да им по­мага.

    Не случайно Църквата е отредила Въведение Богородично като Ден на християнското семей­ство. Подобно на влиза­нето на Света Богороди­ца в храма е и семейно­то идване в църква на 21 ноември. То символизиpa въвеждането на де­тето в лоното на христи­янската църква и вярата – духовно задължение на всеки родител. Защо­то семейството е най-доброто училище, което може да даде първите познания за Бога и Пра­вославието, за християн­ските добродетели, на които векове се е крепял българският род. И днес българинът проявява, според възможностите си, традиционната бла­готворителност по повод Деня на християнското семейство.
    Най-ранното известие за честването на празни­ка е от края на 1-ви век. Прави се възпоменател­но тържество и цялото християнство празнува Въведение Богородично.

    Семейното ходене на църква на този ден символизи­ра влизането на триго­дишната Мария в храма и напомня на бащи и майки за духовните им задължения към деца­та. На този ден родите­лите или учителите во­дят децата в църквата. Представени на бога, те ще растат благочестиво в послушание към роди­телите си и чистота на нравите.

    Горе