Второто заседание на Общински съвет Поморие ще се проведе на 24.11.2011г.

Разпечатай

Второто заседание на Общински съвет Поморие ще се проведе на 24.11.2011г. от 09.30 часа, съобщиха от общината. Според проекта за дневен ред съветниците ще приемат проекто-правилника за дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, избор на заместник председател, избор на членове на постоянни комисии.

Дневният ред на заседанието:

1.Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

2.Избор на заместник-председател на Общински съвет – Поморие

3.Избор на членове на  постоянни комисии към Общински съвет – Поморие.

4.Определяне временната заетост на председателя на Общински съвет – Поморие.

5.Избор на представител на Общински съвет – Поморие в Областния съвет за регионално развитие.

6.Определяне на делегат на Община Поморие в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

7.Определяне на общински съветници, които да вземат участие в комисиите по търговете и конкурсите.

8.Избор на упълномощен представител на Общински съвет – Поморие в “Спортс пропърти мениджмънт Поморие” АД за общо събрание, което ще са проведе на 12.12.2011г.

9.Текущи.