Готов е заключителния доклад на Междуведомствената комисия

Разпечатай

Днес, на свое заседание, Междуведомствената комисия за разглеждане на казуси със земя държавен горски фонд и увреждане на природата по южното Черноморие, назначена със заповед на областния управител  Константин Гребенаров, прие окончателния доклад, обобщаваш информация по всички разгледани сигнали. Общият им брой е 13, от които 1 от Община Царево, 3 от Община Созопол и един от Община Поморие, касаещ изграждане на изкуствен остров в „Поморийско езеро“.

Първоначално постъпилите сигнали се отнасяха за имоти в землището на община Несебър, като при всички, след извършените проверки стана ясно, че не засягат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ). В момента застроената част на кв. Черно море в гр. Несебър е върху земя общински горски фонд, за която през 2001 година е стартирала процедура по промяна на предназначението. Същата не е приключила. Събраната информация по казуса е изпратена на Министерство на земеделието и храните (МЗХ), респективно на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) за предприемане на действия съгласно правомощията които имат по Закона за горите.

По сигнал за неправомерно завземане на поземлен имот в Община Несебър с изграден басейн и дървен бар върху него, комисията сезира кметът на Общината, в чиито компетенции попада този вид строителство. Сезирани са и МЗХ и ИАГ, тъй като земята е държавен горски фонд, с все още неприключила процедура по промяна на предназначението.

За сграда „Булевард“ в гр. Несебър строителството на същата е реализирано и има издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Земята е държавен горски фонд и  както и в по-горните случаи процедурата по промяна на предназначението не е приключила, за което са информирани  МЗХ и ИАГ, в качеството им на органи, които управляват територията.

По сигнал за поземлен имот, за който вносителят изразява съмнение, че е горски фонд в защитена зона,  възстановен неправомерно на частно лице и застроен. След запознаване с казуса е установено, че имотът е горска територия – частна собственост след съдебна реституция, но няма данни за смяна на статута на имота, нито за извършено строителство в него. Същият не попада в защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии.

Комисията разгледа сигнал изразяващ съмнение за разкопаване на дюни на морски плаж „Крайморие“. На място е извършена проверка, констатирано е разкопаване на плажната ивица. Поискана е информация от РИОСВ, от която става ясно, че посочената територия не касае дюни, които да са защитена територия по смисъла на ЗЗТ и защитените територии по смисъла  на Закона за биологичното разнообразие. Въпреки това, задължение на наемателя на плажа е да не извършва и да не допуска строителство или други действия на територията на плажа, които могат да го унищожат или увредят. В тази връзка Областният управител ще наложи санкция на наемателя.

По сигнал на кмета на община Поморие за изграждане на изкуствен остров в Поморийско езеро е извършена проверка на място. Събрана е цялата документация по казуса и е установено, че строителството се извършва съгласно действащата законодателна уредба.

Комисията е разгледала един сигнал подаден от кмета на община Царево. Извършена е проверка за строителство върху поземлени имоти по кадастралната карта на м. „Устие на р. Велека“, град  Ахтопол, община Царево. Строителството се отнася за две едноетажни масивни постройки построени през 1986 година.  Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията строежите четвърта, пета и шеста категория, каквито са въпросните, са изцяло в компетенциите и правомощията на общините, следователно те са тези, които могат да предприемат действия при констатиране на нарушения.

Единият от сигналите подаден от кмета на община Созопол касае незаконно изградена „стоманено-бетонова конструкция“ върху скали, на територия граничеща с „Райски залив“. След редица процедури същата е премахната принудително от ДНСК през 2011 година. По другите сигнали, отново касаещи незаконно строителство на съоръжения – ограда и открит басейн в местността „Буджака“ е установено, че за същите е започната процедура по принудително премахване.

Докладът на Междуведомствената комисия, включваща зам.-областния управител Севдалина Турманова, директор на РДНСК – Георги Георгиев, на РИОСВ – Бойчо Георгиев, на РУГ – Стоян Терзиев и на Службата по Кадастър – Светла Захариева ще бъде изпратен в Министерски съвет.