Дневен ред на Седмото заседание на Общински съвет- Поморие

Разпечатай

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя свиква седмо заседание на Общински съвет – Поморие на 29.03.2012г. /четвъртък/ от 09.30 часа в залата на Община Поморие с проект за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Полагане на клетва от встъпващия общински съветник Ася Атанасова Пеева и попълване състава на постоянните комисии

2.Годишен отчетен доклад за дейността на обществения посредник на Община Поморие за 2011г.

3.Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно отчет за 2011г. на ОП „Социално обслужване” гр.Поморие.

4.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  обезщетяване на собственици на национализирани солодобивни предприятия в ПИ 57491.504.51 гр.Поморие /наследници на Ксантула Янева/.

5. Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно обезщетяване на собственици на национализирани солодобивни предприятия в ПИ 57491.504.129 гр.Поморие на Щерион Левчев и Цветка Асенова.

6.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  разпореждане с имот-ЧОС за ликвидиране на съсобственост в ПИ 57491.21.104 гр.Поморие на Йовчо Узунов.

7.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот-ЧОС в ПИ 57491.503.61 гр.Поморие за придобиване право на собственост на Ангел Арабаджиев.

8.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2012г.

9.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  утвърждаване стратегия за управление на общинската собственост за периода 2012-2015г.

10.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  програма за управление на Община Поморие за мандат 2011-2015г.

11.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отстъпване право на строеж в ПИ 57491.506.131 гр.Поморие на Юсеин Касап.

12.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно утвърждаване ценоразпис за паша на селскостопански животни в горските територии – общинска собственост.

13.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Тарифа № 3 към Наредба № 11, за цените на услугите предлагани в Пристанище Поморие и рибарски хелинг.

14.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно прекратяване на съсобственост върху имоти между общината и физически лица чрез делба.

15.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изграждане на паметници.

16.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно сключване на споразумение за сътрудничество между СУ „Кл.Охридски”, факултет по журналистика и Община Поморие.

17.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на планове за дейността по вътрешен одит.

18.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Поморие за периода 2012-2014г.

19.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на Правилник за организацията и структурата на ОП „Озеленяване, горско и селско стопанство”.

20.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на парцеларен план за определяне на трасе на кабел 20 kV в ПИ 022201 и ПИ 022202 в м.”Гара лъка”, землище с.Каменар.

21.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на парцеларен план за определяне на трасе на кабел 20kV в ПИ 022205 в м.”Гара Лъка”, землище с.Каменар.

22.Докладна записка от Иван Алексиев -  Кмет на Община Поморие, относно изработване на парцеларен план за определяне на трасе за ВиК и ел.захранване в ПИ 00833.4.490 Ахелой.

23.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на парцеларен план на трасе за ВиК и ел.захранване в ПИ 57491.15.52 в м.”Харманите” в землището на гр.Поморие.

24.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на кадастрален план за ПИ1153, 11541 1155, 1156 и др.в м.”Разширението”, землище с.Каменар.

25.Докладна записка от Иван Алексиев –  Кмет на Община Поморие, относно парцеларен план  за външно ел.захранване в УПИ І-185, кв.275 м в.”Кротиря”, гр.Поморие.

26.Докладна записка от Иван Алексиев –  Кмет на Община Поморие, относно парцеларен план  за външно ел.захранване в ПИ 57491.18.561 в м.”Кошарите”,  гр.Поморие.

27.Докладна записка от  Иван Алексиев –  Кмет на Община Поморие, относно парцеларен план   на кабел 20 kV 3х /1х400кв.мм/, ПС „Каблешково”  – ЖР стълб № 8 на ВЛ 20 kV „Адата” в землище гр.Каблешково и гр.Ахелой.

28.Докладна записка от  Иван Алексиев –  Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПР за УПИ VІІ, кв.52 и ПИ 817 по плана на с.Горица.

29.Докладна записка от  Иван Алексиев –  Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПР за УПИ VІ, кв.27 по плана на с.Горица.

30.Докладна записка от Иван Алексиев –  Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПЗ за ПИ 022201 в м.”Гара Лъка, землище с.Каменар.

31.Докладна записка от  Иван Алексиев –  Кмет на Община Поморие, относно парцеларен план   на кабел 20 kV 3х /1х400кв.мм/, ПС „Каблешково”  – ЖР стълб № 80 на ВЛ 20 kV „Чимово” в землище гр.Каблешково и гр.Ахелой.

32.Докладна записка от Иван Алексиев –  Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПЗ за ПИ 022202 в м.”Гара Лъка, землище с.Каменар.

33.Докладна записка от Иван Алексиев –   Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПЗ за ПИ 57491.30.604  в м.”Изравнителя”, землище гр.Поморие

34.Докладна записка от  Иван Алексиев –   Кмет на Община Поморие, относно парцеларен план   на кабел 20 kV в ПИ 140024 в м.”Алената пръст”, землище с.Страцин.

35.Докладна записка от Иван Алексиев –    Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПЗ за ПИ 022205 в м.”Гара Лъка, землище с.Каменар.

36.Докладна записка от Иван Алексиев –    Кмет на Община Поморие, относно предварително съгласие за изработване на парцеларен план за определяне на трасе за обект: път І-9 Слънчев бряг-Бургас, участък: Обход гр.Поморие от км 217+000 до км 222+849.41.

37.Докладна записка от Иван Алексиев –    Кмет на Община Поморие, относно предоставяне на помещение № 1 находящо се в Микропазар „Хебозавода” за безвъзмездно ползване на главна дирекция „Изпълнение на наказанията” за нуждите на Пробационно звено – Поморие.

38.Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно приемане схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други дейности на открито в гр.Поморие.

39.Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно обявяване на публично оповестен конкурс на обособени части от имот „Магазин-супермаркет”.

40.Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно провеждане на конкурс за отдаване под наем на обекти от летен база „Яворов”.

41.Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг на терени частна общинска собственост.

42.Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно обявяване на публично оповестен конкурс на самостоятелни обекти от Микропазар „Хлебозавода”.

43.Докладна записка от Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, относно приемане на общинска програма за закрила на детето за 2012г.

44.Молба от Митко Христов от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

45.Молба от Силвия Вълкова от с.Медово за отпускане на финансова помощ.

46.Молба от Юлия Желязкова от с.Бата за отпускане на финансова помощ.

47.Молба от Радостина Димитрова от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

48.Молба от Светлана Андреева от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

49.Молба от Хава Али от с.Дъбник за отпускане на финансова помощ.

50.Молба от Атанас Атанасов от гр.Каблешково за отпускане на финансова помощ.

51.Молба от Адем Хасан от с.Бата за отпускане на финансова помощ.

52.Молба от Стефко Димитров от гр.Каблешково за отпускане на финансова помощ.

53.Молба от Смаил Рашид от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

54.Молба от Борислава Минева от гр.Каблешково за отпускане на финансова помощ.

55.Молба от Дафинка Палапешкова от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

56.Молба от Елена Христова от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

57.Молба от Даниела Йорданова от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

58.Молба от Йордан Кабов от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

59.Молба от Богомил Бинев за отпускане на стипендия.

60.Текущи.