Дневен ред на ХХ-то заседание на Общински съвет- Поморие

Разпечатай

Двадесетото заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе на  08.02.2013г. /петък/ от 11.00 часа в залата на Община Поморие при следния  проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-09/10.01.2013г. – Докладна записка от Адам Адамов – председател на ПК по УТСОСОС, относно изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие.

2.ОС-45/23.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ІІ, кв.22 по плана на с.Александрово.

3.ОС-18/14.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-частна общинска собственост в УПИ ХV, кв.16 по плана на с.Каменар.

4.ОС-16/14.01.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под наем на овощни насаждения.

5.ОС-46/23.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно допълнение към Тарифа № 3 на Наредба № 11 за услугите предлагани в пристанище Поморие.

6.ОС-27/18.01.2013г. – Докладна записка от директора на ОП „СУОИ”, относно отдаване под наем на общински терени.

7.ОС-912/06.12.2012г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно утвърждаване срока на валидност и броя на разрешителните за таксиметрова дейност през 2013г.

8.ОС-879/26.11.2012г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно приемане на Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински пасища и мери.

9.ОС-840/13.11.2012г. – Докладна записка Кмета на Община Поморие, относно предложение за приемане на Наредба за пожарната безопасност в Община Поморие.

10.ОС-32/21.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно годишен отчет на програмата за отпадъците.

11.ОС-872/23.12.2012г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за обект: „Външни ВиК проводи за УПИ ІІІ и ІV, в.16, м-ст „Кротиря”, гр.Поморие.

12.ОС-42/22.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за външно ел.захранване в ПИ 57491.18.561 в м.”Кошарите”, землище гр.Поморие.

13.ОС-43/22.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПЗ за ПИ 002071 в м.”Габарака”, с.Александрово.

14.ОС-21/16.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПП за канализация в кв.1, УПИ І в м.”Резервоара”, землище гр.Ахелой.

15-ОС-56/30.01.2013г. – Покана от „Спорт пропърти мениджмънт Поморие АД за общо събрание на 15.02.3013г.

16.ОС-38/22.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно участие на Община Поморие в СПМ-Поморие.

17.ОС-34/21.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно годишен план за вътрешен одит.

18.ОС-41/22.01.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно създаване на консултативен съвет по въпросите за младежта.

19.ОС-934/21.12.2012г. – Докладна записка от мл.експерт „Спортни дейности” при Община Поморие, относно създаване на общинска експертна комисия по спорта.

20.ОС-19/14.01.2013г. – Докладна записка от Д.Апостолова – зам.-кмет, относно отчет на комисията за закрила на детето.

21.ОС-899/03.12.2012г. – Докладна записка от председателя на „Читалища от Община Поморие”, относно предоставяне на помещение.

22.ОС-920/10.12.2012. – Годишен отчет за 2012г. от „Медицински център І” ЕООД гр.Поморие.

23.ОС-25/17.01.2013г. – Молба от Смаил Назис от гр.Поморие за финансова помощ.

24.Текущи.