Дневен ред на Х-то заседание на Общински съвет Поморие

Разпечатай

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя свиква Десето заседание на Общински съвет – Поморие на 28.06.2012г. /четвъртък/ от 9.30 часа в залата на Община Поморие с проект за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.ОС-542/11.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

2.ОС-541/11.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

3.ОС-512/06.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот  частна общинска собственост в с.Дъбник.

4.ОС-513/06.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти  частна общинска собственост в гр.Каблешково.

5.ОС-514/06.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти  частна общинска собственост в с.Александрово.

6.ОС-515/06.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти  частна общинска собственост в с.Порой

7.ОС-516/06.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижими имоти  частна общинска собственост в с.Гълъбец

8.ОС-517/06.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот  частна общинска собственост в с.Бата.

9.ОС-519/06.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот  частна общинска собственост в с.Лъка.

10.ОС-511/06.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно продажба чрез търг с явно наддаване на недвижим имот  частна общинска собственост в гр.Ахелой..

11.ОС-518/06.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – частна общинска собственост за продажба на 58/1024 ид.ч. от ПИ 57491.501.413, гр.Поморие.

12.ОС-474/15.05.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане на имот – частна общинска собственост за продажба на 46/804 ид.ч. от ПИ 00833.501.110, гр.Ахелой.

13.ОС-482/17.05.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане на имот – частна общинска собственост за продажба на апартамент на Лейля Кьосеосман.

14.ОС-506/05.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно безвъзмездно прехвърляне имоти в полза на Община Поморие.

15.ОС-540/11.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение и допълнение на Наредба № 2 за поддържане и опазване на обществения ред в Община Поморие.

16.С-539/11.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Тарифа № 1 към Наредба № 11.

17.ОС-543/11.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на обект „Схеми на паркоместа за „Синя зона”, гр.Поморие.

18.ОС-534/11.06.2012г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване земи под наем за  срок от три години.

19.ОС-535/11.06.2012г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване земи под наем за срок от една година.

20.ОС-536/11.06.2012г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно определяне на маломерни имоти без търг за срок от една година.

21.ОС-503/04.06.2012г. – Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”  допълнение на Наредба № 11.

22.ОС-550/12.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изплащане пътни разходи на служители от ОП „ОГСС”.

23.ОС-510/06.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение правилника и структурата на ОП „ОГСС”.

24.С-558/14.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно кандидатстване по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”.

25.С-538/11.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на Решение № 155/16.05.1997г. на ОбС-Поморие.

26..ОС-545/11.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПР за УПИ ІV в кв.239 и УПИ І в кв.242, Поморие.

27.ОС-461/10.05.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПП за определяне на трасе за „Изграждане на външни ВиК проводи за УПИ ІІІ-230 и ІV-230 в масив 16, м.”Кротиря”, гр.Поморие.

28.ОС-460/10.05.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на ПП за обект: „Канализация от ж.к. „Фамагуста – Ахелой”, кв.1 УПИ І  в землището на гр.Ахелой.

29.ОС-498/29.05.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ І, кв.255, гр.Поморие.

30.ОС-477/15.05.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване схема за разширение на демонтеруем павилион, стациониран между кв.167 и кв.168 на улица с о.т.70-75, гр.Поморие.

31.ОС-537/11.06.2012г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно ПУП-ПР за УПИ ІІ в кв.116, гр.Поморие.

32.ОС-525/11.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПР за УПИ І в кв.18а по плана на гр.Поморие.

33.ОС-502/01.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПЗ за ПИ 006071 в м.”Минералния извор”, гр.Каблешково.

34.ОС-501/01.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно ПУП-ПЗ за ПИ 010222 в м.”Симеонова могила” в землището на гр.Каблешково.

35.ОС-546/11.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно мрежата на училищата за учебната 2012/2013г.

36.ОС-544-11.06.2012г.  – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно предварително становище по сключен договор с рег.№ 93-00-74/18.05.2001г. за отдаване под наем на обект общинска собственост.

37.ОС-524/08.06.2012г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно заявление от Щерион Манчев.

38.ОС-448/04.05.2012г. – Писмо от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно искане уреждане статута на почивна база на Община Велинград.

39.ОС-500/30.05.2012г. – Докладна записка от управителя на „МБАЛ-Поморие”, относно отмяна задълженията на дружеството.

40.ОС548/12.06.2012г. – Финансов отчет на „Общински аптеки” ЕООД  гр.Поморие за 2011г.

41.ОС-546а – Отчет за дейността на  „Чисти води” ООД гр.Бургас за 2011г.

42.ОС-546а – Доклад на управителя на  „Северни води” ООД гр.Бургас за дейността на дружеството за 2011г.

43.ОС-479/16.05.2012г. – Молба от манастир „Св.Георги” гр.Поморие, относно кандидатстване по проекти.

44.ОС-285/27.02.2012г. – Молба от Стефко Димитров от гр.Каблешково за отпускане на финансова помощ.

45.Текущи.