Докладни във връзка с търговските зони и конкурси

Разпечатай

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От инж.Марияна Музакова
Директор на ОП “СПОПТ” – Поморие

Относно: Приемане на схеми за разполагане на преместваеми обекти /временни търговски зони/ за търговия и др. дейности на открито в гр. Поморие.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.56 от ЗУТ и чл. 10 ал. 2, във връзка с чл. 11 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, предлагам следния проект за решение, а именно:
І. ”Общински съвет – Поморие, на основание чл.56 от ЗУТ и чл.10, ал.2, във връзка с чл. 11 от Наредба № 6 на Общински съвет – Поморие, приема схеми за разполагане на преместваеми обекти /временни търговски зони/ за търговия и др. дейности на открито, в гр. Поморие, както следва:
1. Търговска зона , находяща се в УПИ V кв. 3 по плана на гр. Поморие и ул. „тупик” от о.т. 515б до о.т. 515в., в която да се извършва търговия на:
1.1. сладолед – 4 бр.
1.2. пуканки, памук – 2 бр.
1.3. ядки – 1 бр.
1.4. касети и дискове – 1 бр.
1.5. царевица – 2 бр.
1.6. сребърна бижутерия – 1 бр.
1.7 атракционно съоръжение-бънджи
2. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Скобелев”, от о.т. 530 /кръстовище с ул. „Княз Борис І”/ до о.т. 531 /кръстовище с ул. „Партиарх Евтимий”/.
2.1. сребърна бижутерия – 4 бр.
2.2. книги – 1 бр.
2.3. ретро-фото – 1 бр.
2.4. картички – 1 бр.
3. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Княз Борис І”, от о.т. 530 /кръстовище с ул. „Генерал Скобелев”/ до паркинг, пред парково озеленяване в УПИ ІІІ кв. 70 по плана на гр. Поморие /като всички поставени съоръжения и маси за консумация не преминават границата на определената съответна схема и спазват определените предписания/
4. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на бул. „Яворов”, от о.т. 631 и о.т. 636 /кръстовище с ул. „Съединение”/ до бирария в лятна градина на „Морско казино” /в УПИ І кв. 201 по плана на гр. Поморие/.
5. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Княз Борис І”, от о.т. 512 /пресечена с ул. „Сливница”/ до о.т. 549 /пресечена с ул. „Екзарх Йосиф”/.
6. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Княз Борис І”, от о.т. 593 до о.т. 624 /кръстовище с „Велико Търново/ и до о.т. 643 /кръстовище с ул. „Самуил” и ул. „Хаджи Димитър”/.
7. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Професор Стоянов”, от о.т. 488 /кръстовище с ул. „Солна”/ до о.т. 903 /пред Военния Санаториум/.
8. Търговска зона, обхващаща терени, общинска собственост, находящи се в участък на ул. „Княз Борис І”, от о.т. 71 /кръстовище с ул. „Лазар Маджаров”/ до о.т. 166 /кръстовище с ул. „Мусала”/.
9.Търговска зона ул.”Крайбрежна” – на едното платно, и на тротоарите пред къщите.
10.Търговска зона обхващаща терени общинска собственост находящи се в участък на ул.” Княз Борис І” от о.т.624/ пресечена с ул.”Велико Търново”/ до о.т.670 /пресечена с ул.”Иван Вазав”/
ІІ.Разполагането на маси за консумация или други съоръжения в изброените търговски зони, както и извън тях се разрешава след подадена молба с необходимите документи и издадено разрешително , с уточнена квадратура , по цени за различните търговски зони съгласно Тарифата към Наредба №11 на Общински съвет – Поморие, като задължително се спазват изискванията за свободно преминаване на пешеходците.Копие от разрешителното задължително се поставя в търговското съоръжение. Разрешителното за търговия на открито се предоставя от търго
еца на контролните органи при поискване.
ІІІ.Търговците извършващи търговска дейност пред обектите си в зоните по т.3,4,5и т.6 заплащат съответните наеми и такси по достигната средна тръжна цена за 2кв.м за съответния вид или дейност, достигната след втора дата.
ІV.В търговска зона по т.3 се предоставя 1место за инвалиди- за разполагане на детски колички.
V.В търговската зона по т.4 да бъдат разположени художници, атракционни съоръжения и приложни занаяти, които да заплащат наемите по средна тръжна цена.
VІ. За общинските терени, включени в схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия на открито по т. 1 и т. 2, на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен търг, за отдаването им под наем, за срок от 15.06.2012 г. до 15.09.2012 г., при следните условия:
1. Всяко физическо или юридическо лице има право на един обект (терен, място)
2. Участниците в търга следва да нямат задължения към Община Поморие, ОП “СПОПТ”-Поморие и НАП.
3. Определя първоначална тръжна цена за следните места:
сладолед – 350лв.на месец
пуканки-300лв.на месец
памук –300лв. на месец
ядки – 250лв. на месец
касети и дискове-250лв.на месец
царевица – 300лв.на месец
сребърна бижутерия – 400 лв.на месец
книги- 250лв. на месец
атракционно съоръжение-бънджи –1100лв.на месец
4. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
- първа дата – до 17.00 часа, два работни дни преди датата на търга.
- втора дата – до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга, като първоначална тръжна цена за втора дата е достигната средна тръжна цена по видове дейности на първа дата.
5.Депозит за участие в търга 10% от цената, определена в т.3. , който се внася в срока по т.4.
6.Спечелилите търга заплащат гаранционни вноски за консумиране на електроенергия, както следва:
- за продажба на сладолед – 300.00 лв.
- за продажба на пуканки,памук – 50.00 лв.
- за продажба на ядки – 70.00 лв.
- за продажба на дискове – 50.00 лв.
- за продажба на картички – 50.00лв.
- за продажба на царевица – 50.00лв.
- за продажба на сребърна бижутерия – 50.00лв.
- за продажба на книги – 50.00лв.
- атракционно съоръжение бънджи –300лв.
Внесената гаранция се възстановява след изтичане на срока на договора, ако са погасени всички задължения към ОП “СПОПТ” и Община Поморие.
7. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 25.00 лв.на месец

Обявяване на публично оповестен конкурс на самостоятелни обекти от имот Микропазар “Хлебозавода”

Във връзка Решение № 964/28.04.2011г. бе проведен публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 5 години от самостоятелни обекти в “ Микропазар Хлебозавода”. След провеждане на същия не се явиха кандидати и не бяха сключени договори за наем, като останаха 2 /две/ незаети помещения.В тази връзка и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14 ал.1 от ЗОС и чл.17 ал.1 от Наредба №1 на Общински съвет –Поморие

РЕШЕНИЕ :
І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 14 ал.1 от ЗОС и чл.17 ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 5 години на следните търговски обекти :
1. Обект № 11 със застроена площ от 24,2 кв.м.и полезна площ от 21 кв. м. при начална месечна наемна цена в размер на 252 лв с ДДС .
2. Обект № 18 със застроена площ от 24,2 кв.м.и полезна площ от 21 кв. м. при начална месечна наемна цена в размер на 252 лв с ДДС
ІІ Определя следните специфични условия:
1.В обектите по т. І. Може да се осъществява търговска дейност
2.Наемателите се задължават да поддържат прилежащите към обекта площи.
ІІІ Определя следните критерии за оценяване:
- Предложена оферта относно експлоатацията на обекта К 1 / от 0 – до 10 точки;
-Конкурсна цена К2 / максимум 5 точки / , като за всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,5 точки;
-Насрещни предложения , благоприятни за Община Поморие К 3 / от 0 до 5 точки /;
- Краен резултат за оценяване К = К1 + К2 + К3
ІV.Определя депозит за участие в конкурса в размер на 10 % от началната месечна наемна цена.

 

Провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на общински обекти от Летен базар „Яворов”, гр. Поморие

В Летен базар “Яворов” находящ се в УПИ ІІІ кв. 5 по плана на гр.Поморие. са разположени 44 броя преместваеми търговски обекти – павилиони. След провеждане на два конкурса през изминалите години, бяха сключени 38 договора за наем, като останаха 6 /шест/ незаети павилиони. В тази връзка на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 ал. 1 и 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие,

Р Е Ш Е Н И Е :

І. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 18 ал. 1 и 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие, Общински съвет – Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен неприсъствен конкурс, за отдаване под наем, за срок от 1 /една/ година на 6 броя търговски обекти – павилиони, разположени в Базар „Яворов”, находящ се в УПИ ІІІ кв. 5 по плана на гр. Поморие, съгласно приложената схема, както следва:
1. Павилион № 15, на площ от 5.00 кв.м. закрита площ, за продажба на сувенири, при начална годишна наемна цена в размер на 810.00 лв.с вкл. ДДС.
2. Павилион № 18, на площ от 5.00 кв.м. закрита площ, за продажба на сувенири; при начална годишна наемна цена в размер на 810.00 лв.с вкл. ДДС.
3. Павилион № 22 на площ от 5.00 кв.м. закрита площ, за продажба на сувенири; при начална годишна наемна цена в размер на 810.00 лв.с вкл. ДДС.
4. Павилион № 34, на площ от 5.00 кв.м. закрита площ, за продажба на сувенири; при начална годишна наемна цена в размер на 810.00 лв.с вкл. ДДС.
5. Павилион № 35, на площ от 5.00 кв.м. закрита площ, за продажба на сувенири; при начална годишна наемна цена в размер на 810.00 лв.с вкл. ДДС.
6. Павилион № 36, на площ от 5.00 кв.м. закрита площ, за продажба на сувенири; при начална годишна наемна цена в размер на 810.00 лв.с вкл. ДДС.
ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения неприсъствен конкурс:
1. Всички обекти да се използват да продажба на сувенири.
2. В публично оповестения неприсъствен конкурс могат да участват физически или юридически лица, като спечелил конкурса може да сключи договор за наем само за един обект (павилион).
2. Участниците в конкурса следва да представят удостоверения за липса на задължения към Община Поморие, ОП “СПОПТ”-Поморие и НАП.
3.Определя депозит за участие в конкурса в размер на 10% от цената, определена в т. 3.
4. Годишната наемна цена се дължи на три равни вноски, както следва:
4.1. Първа вноска – в срок до 15 юни на текущата година.
4.2. Втора вноска – в срок до 15 юли на текущата година.
4.3 Трета вноска – в срок до 15 август на текущата година.
5.Спечелилите публично оповестения неприсъствен конкурс ежегодно внасят гаранционни вноски за консумираната електроенергия в размер на 200.00 лв., която гаранция се възстановява в срок до 30.11.2012 г., ако са погасени всички задължения към ОП “СПОПТ” и Община Поморие за текущата година.
6. Спечелилите конкурса заплащат годишна такса за поддържане чистотата на района в размер на 75.00 лв., платима в сроковете по т. 4.
ІІІ. Общински съвет – Поморие определя следните критерии за оценяване:
1. Предложена оферта за развитие и поддържане на обекта.
2. Конкурсна цена.
3. Насрещни предложения, в полза на Община Поморие.
Най-голяма тежест при оценяване има предложената конкурсна цена.

Обявяване на публично оповестен конкурс на обособени части от имот “Магазин-супермаркет”

Община Поморие е собственик на Магазин – супермаркет, находящ се в УПИ ІX кв.150 по плана на гр.Поморие, в който са обособени 3 / три/ самостоятелни търговски обекта, като за един тях е подадено писмено предизвестие за прекратяване на договора.В тази връзка и на основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14 ал.3 от ЗОС и чл.17 ал.1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Поморие

РЕШЕНИЕ:
І.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.14 ал.3 от ЗОС и чл.17 ал.1,от Наредба № 1 на Общински съвет Поморие, Общински съвет -Поморие дава съгласие да се проведе публично оповестен конкурс, за отдаване под наем за срок от 3 години на следния самостоятелен търговски обект, находящ се в Магазин- супермаркет, находящ се в УПИ ІX кв.150 по плана на гр.Поморие , както следва:
1. Обект № 2, Магазин за промишлени стоки, със застроена площ от 160.00 кв.м.и полезна площ от 105.00 кв. м. при начална месечна наемна цена в размер на 399.00 лв. без вкл ДДС плюс сервизна площ – 55кв.м при начална месечна цена в размер на 104.50лв.без вкл.ДДС или общо начална месечна цена – 503.50лв.без вкл.ДДС.
ІІ.Определя следните специфични условия:
1. В обекта по т.І по т.І. може да се осъществява посочената търговска дейност.
2. Наемателят се задължава да поддържа прилежащата към обекта площ.
ІІІ Определя следните критерии за оценяване:
- Предложена оферта относно експлоатацията на обекта К 1 / от 0 – до 10 точки;
- Конкурсна цена К2 / максимум 5 точки /, като за всяко следващо низходящо предложение се намалява с 0,5 точки;
- Насрещни предложения , благоприятни за Община Поморие К 3 / от 0 до 5 точки /;
- Краен резултат за оценяване К = К1 + К2 + К3
ІV.Определя депозит за участие в конкурса в размер на 10 % от началната месечна наемна цена.