Европейската комисия предлага правила, за да станат уебсайтовете на държавните органи достъпни за всички

Разпечатай

Над 100 милиона граждани на ЕС ще могат по-лесно да ползват обществени услуги чрез интернет, за да търсят работа, регистрират автомобил, подадат данъчна декларация или заявление за издаване на паспорт или на свидетелство за управление на МПС благодарение на новите правила, предложени от Европейската комисия днес, в Международния ден на хората с увреждания. С предложението на Комисията за директива относно достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор в ЕС биха се въвели от края на 2015 г. задължителни стандартизирани изисквания за достъпността на уебсайтовете, чрез които се предоставят 12 вида обществени услуги. Задължението за осигуряване на достъпност би се отнасяло за основните услуги, предоставяни от държавните органи, като услуги във връзка със социалната сигурност и здравеопазването, търсене на работа, кандидатстване в университет и издаване на лични документи и актове за гражданско състояние (вж. пълния списък в приложението). Предложените нови правила също така биха изяснили какво означава достъпност на уебсайтовете (технически спецификации, методика за оценяване, докладване, изпитване „отдолу нагоре“). Предвижда се държавните органи да бъдат насърчавани да прилагат тези правила за всички услуги, а не само за посочените в задължителния списък.

Днешното предложение би било от най-голяма полза за 80-те милиона европейски граждани с увреждания и за 87-те милиона европейци на възраст над 65 години. Например лицата с увредено зрение ще могат да чуват от специално четящо устройство описание на показваните на екрана изображения от уебсайта, лицата с нарушен слух ще виждат на екрана в писмен вид изговаряното съдържание на аудиофайлове, а цялото съдържание на даден уебсайт ще може да се проучва чрез клавиатурата, както и чрез компютърна мишка.

Ако бъде прието, обявеното днес предложение би разкрило пазар на стойност приблизително 2 милиарда евро във връзка с достъпността на уебсайтовете, като понастоящем се оползотворяват едва 10 % от потенциала на този пазар. Иновациите, породени от предложението, ще са от полза и за всички потребители на интернет чрез увеличаване на функционалните възможности и намаляване на разходите за тяхното предоставяне.

 

Заместник-председателят на Европейската комисия Нели Крус заяви: „Днес фактически всички ние зависим в нашето ежедневие по един или друг начин от достъпа до интернет и ние всички имаме право на равнопоставен онлайн достъп до обществени услуги. С настоящото предложение се цели упражняването на това право да се превърне в реалност, а не да бъде само идея. С неговото осъществяване биха се подобрили пазарните условия, биха се създали повече работни места и биха се намалили разходите, които държавните органи правят, за да станат техните уебсайтове общодостъпни.“

Йоанис Вардакастанис, председател на Европейския форум на хората с увреждания, се присъедини към Комисията в нейното настояване за напредък в тази област: „Европейският форум на хората с увреждания приветства предложенията за законодателство относно достъпността на обществените уебсайтове, тъй като то ще допринесе за гарантиране на правата на гражданите и ще осигури на 80 милиона граждани с увреждания пряк достъп до обществени услуги, а също така представлява първа стъпка към премахване на всички пречки за достъпа до предлагани чрез интернет продукти и услуги в рамките на единния пазар“.

С предложението се цели и стимулиране на развитието в ЕС на пазара за разработване на уебсайтове и на технологии в помощ на хора с увреждания: пазар, от чийто потенциал понастоящем се оползотворяват едва 10 %. Прилагането на единен набор от правила за достъпност би означавало, че предприемачите ще могат да предлагат своите продукти и услуги в целия ЕС, без да се налагат допълнителни разходи за адаптиране и да възникват усложнения.

Предложената директива сега се изпраща в Съвета на Европейския съюз и в Европейския парламент за приемане.

Ако тя бъде приета, държавите членки ще трябва да въведат съответните национални норми и разпоредби, които да влязат в сила не по-късно от 30 юни 2014 г. 21 държави членки вече са приели национално законодателство или мерки относно достъпността на уебсайтовете, но напредъкът е бавен.

С обявеното днес предложение Комисията докладва резултати по действие № 64 от Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, както и съгласно член 9 от Конвенцията на Обединените нации за правата на хората с увреждания.

Контекст

Понастоящем положението с достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор е крайно незадоволително. Само една трета от всичко 761 000 уебсайтове на обществения сектор в Европа са напълно достъпни въпреки наличието на технически решения за общодостъпност, някои от които са били разработени в резултат на финансирането от ЕС на съответни научни изследвания през последните 15 години.

 

Достъпността на уебсайтовете се осигурява чрез принципи и техники, които трябва да бъдат спазвани при изграждането на уебсайтове, така че съдържанието на тези уебсайтове да стане достъпно за всички потребители и по-специално за лицата с увреждания. Съществуват международно признати и технологично неутрални насоки в тази област: критериите за успех и изискванията за равнище на съответствие AA във версия 2.0 на Насоките за достъпност на уебсъдържанието (WCAG 2.0) на World Wide Web Consortium (W3C). В рамките на възложения от Европейската комисия мандат 376 се разработва Европейски стандарт, който обхваща и достъпността на уебсайтовете в съответствие с посочените насоки и би могъл да е на разположение още през 2014 г.

Като пример за финансирани от ЕС научни изследвания може да се посочи проектът WAI-Age за проучване на специфичните нужди на възрастните потребители, резултатите от който са използвани при преразглеждането на WCAG 2.0.

Европейската комисия ще работи съвместно с правителствата, промишления сектор и други организации, в това число с Европейския форум на хората с увреждания, за да се постигнат максимални резултати от съществуващите национални ангажименти и от разходите за достъпност на обществените уебсайтове, както и да се ускори приемането и прилагането на съответните особено важни разпоредби.


 

Етикети: