ЕС предотвратява кризата с финансирането на програмата „Еразъм“

Разпечатай

Настоящите и бъдещите студенти, участващи в програмата „Еразъм“, могат да бъдат спокойни: държавите членки и Европейският парламент предотвратиха кризата с финансирането, която застрашаваше изпълнението на популярната програма за обмен, след като постигнаха в последния момент споразумение, с което на ЕС се дава възможност да покрие недостига в бюджета за 2012 г. и така да премахне несигурността относно финансирането за 2013 г. Благодарение на споразумението Комисията ще е в състояние да предостави около 280 000 стипендии на студенти по „Еразъм“ през академичната 2013—2014 година.

Със споразумението се избягват и проблеми, свързани с другите инициативи за обмен в рамките на програмата за учене през целия живот („Леонардо да Винчи“ за обучаващите се в професии, „Коменски“ в областта на училищното образование и „Грюндвиг“ в областта на образованието за възрастни), които дават възможност на младите хора и преподавателите да обогатяват уменията си и да увеличават перспективите си за професионално развитие чрез учене или обучение в чужда държава. Споразумението относно бюджета премахва и несигурността, свързана с дейностите по програмата „Мария Кюри“, с която се оказва подкрепа за международната мобилност на изследователите.

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу изказа своето задоволство от резултатите от преговорите: „Много се радвам, че държавите членки и членовете на Парламента достигнаха до споразумение, което представлява значителен стимул за студентите по програма „Еразъм“, както и за останалите бенефициери по нашите програми. Това е положителен сигнал, че Европа се ангажира да инвестира в областта на образованието и придобиването на умения.“

Със споразумението, официално одобрено днес от Европейския парламент, за което миналата седмица държавите членки дадоха зелена светлина, се покрива дефицит от 180 милиона евро в бюджета за 2012 г. по програмата за учене през целия живот; недостигът по програма „Еразъм“ бе в размер на около 90 милиона евро.

Благодарение на споразумението Комисията вече може да прехвърли необходимите средства към националните агенции, които отговарят за изпълнението на „Еразъм“ в държавите членки. След това агенциите ще предоставят средства на бенефициерите по програмата, включително на изпращащите университети и колежи, които плащат месечните стипендии на студентите.

Съветът и Европейският парламент сключиха споразумение и относно бюджета на ЕС за 2013 г., което означава, че ще бъдат отпуснати около 500 милиона евро за „Еразъм“ и 1,015 млрд. евро за програмата за учене през целия живот като цяло.

„Еразъм“ представлява над 40 % от бюджета на програмата за учене през целия живот. Почти 90 % от бюджета на програмата „Еразъм“ се инвестира в мобилността на студентите и преподавателския състав.

 

Контекст

В бюджета за 2012 г. има недостиг от 9 млрд. евро общо за всички програми на ЕС. В рамките на днешното споразумение Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие да предоставят 6 млрд. евро допълнително финансиране, за да бъдат покрити най-належащите нужди, като остатъкът (2,9 млрд. евро) ще бъде преведен през 2013 г. За по-голямата част от бенефициерите, като например участващите в „Еразъм“ студенти, изследователи и предприятия, това означава, че всички суми, планирани за 2012 г., ще им бъдат изплатени в рамките на същата година. Средствата, които се задържат до следващата година, ще послужат за покриване на разходи по проекти в рамките на структурните фондове, по-специално по тези, по които има временно преустановяване на плащанията.

Европейският парламент и Съветът се споразумяха и за общ бюджет от 132,8 млрд. евро за 2013 г. Тази сума е с 5 млрд. евро по-малко от предложението на Комисията, което бе изготвено въз основа на разчети, направени от самите 27 държави членки. Като има предвид извънредното прехвърляне на средства през 2012 г., Комисията се опасява, че през следващата есен ЕС отново ще се изправи пред недостиг в бюджета.

През 2013 г. основната част от бюджета на ЕС ще бъде изразходвана за подкрепа на икономическото развитие и конкурентоспособността в държавите членки (35,5 % от средствата се заделят за политиката на сближаване) и за подпомагане на земеделските производители (33,1 % се предоставят за общата селскостопанска политика). Финансирането за програмата „Еразъм“ представлява около 0,4 % от общия размер на бюджета.