За земеделските производители!

Разпечатай

Съгласно чл.5, ал.1 от Наредба З/1999г. крайният срок за пререгистрация на земеделските производители е до 28.02.2013г.
В тази връзка е необходимо земеделските производители да предоставят актуална информация за дейността си, чрез анкетна карта с анкетни формуляри /3 бр. комплекта/ на хартиен носител, така и в електронен формат /диск 1 бр. в Общинска служба земеделие гр. Поморие.

Съпътстващи документи:

1. За физически лица: документи доказващи правно основание за ползване на земеделските земи, БУЛСТАТ, регистрационна карта от предходната година.

2. За юридически лица: документи доказващи правно основание за ползване на земеделските земи, БУЛСТАТ или регистрация по ЕИК, регистрационна карта от предходната година, актуално състояние.

Когато земеделските производители отглеждат животни представят опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори, заверен от официалния ветеринарен лекар, кантролиращ съответния животновъден обект, както и опис на животните, които не подлежат на идентификация. Земеделските производители да представят описите на магнитен носител.

НА ВНИМАНИЕТО  НА ГРОЗДОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ!!!

1. Срокът за подаване на Декларации за произведено грозде от последна реколта е 15.01.2013г.

2. Срокът за пререгистрация на гроздо и винопроизводителите е 15.03.2013г.