Кметът на Несебър Николай Димитров след първата година на мандата си

Разпечатай

Новината, че съм кандидат-депутат е поредната  димка в общественото пространство

Несъмнено, подписването на договора за ПСОВ-Слънчев бряг-Несебър-Равда на стойност от 98 млн. лв., с който стартира най-мащабният проект на територията на общината и изготвянето на плана за опазване и управление на “Старинен град Несебър” са две събития, случили се през първата година от мандата на несебърския кмет, които с времето ще придобиват все по историческо значение.

Какво още се случи през първата година от мандата, за свършеното и несвършеното през нея разговаряхме с кмета на Община Несебър Николай Димитров.

 

-Г-н Димитров,измина първата година от новия  мандат и петата от кметуването Ви.Самото Ви преизбиране е доказателство за доверието от страна на избирателите от община Несебър, което обаче и предполага и повишаване на очакванията към Вас. Какво успяхте да свършите и какво не през това време?

-Ще започна отговора си с изпълнението на строителната програма за 2012 г., която всъщност представлява осъществяването на започнатото през 2011, което пък е част от програмата за развитие на Община Несебър през периода 2007-2013.

Ще припомня, че средствата за строителната програма за 2012 г., която бе одобрена от Общинския съвет, са 11 868 705 лв, а тези по програмата за проектиране-1 050 021 лв. И още едно уточнение за това, че когато говорим за свършеното и несвършеното през първата година от мандата, става въпрос за преходни и нови обекти като част от строителната програма и програмата за проектиране.

И така, това което е “свършено-несвършено” по преходните обекти. Започна и продължава работата по изграждане на улиците в жк ”Черно море”. Заложените средства за това са 4 574 707 лв. По същия начин се работи и по реконструкцията на битовата и дъждовна канализация и водопровод по ул.”Черноморска” в Обзор, за което средствата са в размер на 1 334 000 лв. В Свети Влас е в процес на изграждане културен дом за 690 275 лв, а в Равда-реконструкция на съществуващата дъждовна канализация за 620 688 лв.

Продължава да се работи по преходните обекти и в останалите селища на общината, като общата сума на довършителните работи  е 7 652 705 лв.

За новите обекти през 2012 г. планираните средства са в размер на 4 216 000 лв., в т.ч.за изграждане на улично и парково осветление в жк “Черно море”.

По спечелен проект за трансгранично сътрудничество успяхме да реконструираме и модернизираме сградата на бившата поликлиника на ул.”Паисий” и да я превърнем в Демонстрационен център на занаятите. Основните средства за това от близо 1 200 000 лв, бяха осигурени от партньорската страна – провинция Одрин.

Във връзка с изпълнението на програмата за проектиране преходните обекти от м.г. са за 175 000 лв. В тази сфера сме пред приключване на плана за опазване и управление на “Старинен  град Несебър” и детската градина на полуострова.

Средствата за проектиране на нови обекти са 875 000 лв., като 51 000 от тях са обекти на територията на Стария град, в т.ч.за преизграждане, преустройство, реконструкция и промяна на предназначението на сградата на Старото кметство в обществена сграда с представителни функции.

За новата част на града тези средства са 203 000 лв, като най-значителната част от тях са за проектиране на културния дом на площад “Жулиета Шишманова”.

За Слънчев бряг сме планирали средства за ново улично осветление в района на хотелите “Парк” и “Кристал”.

Обектите за проектиране в Обзор са за 123 000 лв, в Равда -91 000 лв, Свети Влас-85 000, Кошарица 87 000, Тънково-48 000, Оризаре-13 000, Баня-10 000, Гюльовца-20 000, Раковсково-6 500, Приселци-5 000, Паницово-20 000, Емона-1 000.

Всичко това,  за което стана въпрос, е в процес на изпълнение, но реализацията му тече  в различни темпове и затова периодично се налага актуализация на заложените финансови параметри за съответните обекти за което се произнася Общинския съвет.

 

-И този мандат протича в условията на финансова и  икономическа криза. До каква степен това се отразява при  изпълнението на планираните начинания, което неизбежно е свързано с касовото изпълнение на бюджета. На колко възлиза приходната част на общинския бюджет за първото 6-месечие на годината и каква част  от нея са местни приходи?
-Казано с езика на цифрите, приетият от Общинския съвет отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30 юни 2012 показва, че при планирани годишни приходи от имуществени данъци от 18 350 000 лв  в общинската хазна са постъпили 11 397 985, което означава, че неговото изпълнение е 62,11 на сто,т.е. става въпрос за преизпълнение.

От планираните неданъчни приходи-14 335 917 лв, изпълнението на бюджета е 9 282 087 или 64,75 на сто, което също е преизпълнение. В тази сфера с най-голям относителен дял са постъпленията от общински такси- 6 943 742 лв, в т.ч.битови отпадъци- 5 708 186.

Приходите от технически услуги са 376 308 лв, от концесии-615 744, доходи от собственост-849 220 лв.

Бих искал да отбележа, че нямаме неразплатени задължения за заплати, социални и здравни осигуровки, медикаменти, ел.енергия и горива, но има просрочени несъбрани вземания в размер на 1 278 968,90 лв.

Колко и за какво от тези средства са  изхарчени?
Харчът е 16 960 166 лв. От какво са приходите и за какво са разходите може да се види най-подробно от протокола на последното заседание на Общинския съвет, съдържащ отчета за касовото изпълнение на бюджета. Разходите през отчетния период са за изплащане на трудовите възнаграждения и социални осигуровки и текуща издръжка на работещите в общинската администрация и дейностите в Общината, като своевременно са предоставяни субсидии и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити. Всички данни за приходите и разходите по изпълнението на бюджета за първото 6-месечие са публикувани в официалния сайт на Общината. Те са напълно легитимни тъй като отчетът беше одобрен на последното заседание на Общинския съвет единодушно от всички общински съветници.

-На предпоследното заседание на Общинския съвет съветниците одобриха Ваши докладни за кандидатстване на Община Несебър с проекти по три оперативни програми на Европейския съюз: «Рибарство», »За развитие на селските райони» и «Регионално развитие». Достатъчни  ли са наличните приходи за съфинансиране на проектите по тези  програми на Европейския съюз, по които кандидатства Общината?
-Достатъчността на средствата, както за всяка община, така и за нашата, е въпрос, произтичащ от баланса на приходите и разходите. Няма как да харчиш повече, отколкото си събрал. Благодарение на мениджърския подход, който прилагаме като екип, успяваме да осигурим средствата за съфинансиране. А заделяме и за резерв, необходим ни и за непредвидени разходи. Доказателство за стабилната ни  финансова политика е националното признание на Община Несебър, класирана от Министерството на финансите на второ място по кредитен рейтинг и на трето място по финансов рейтинг сред всички общини в страната.

-Какво е състоянието на финансирането на спортните дейности?
-Финансирането на спортната дейност чрез бюджета не е някакво изключение от другите дейности и клубове. То става на базата на приетата от Общинския съвет Наредба №20 и не може да бъде разтегливо, за който и да е клуб и спорт, в т.ч., и за футбола. Всеки е длъжен да си прави сметката и когато парите не му достигат да търси  други източници за обезпечаване. В сферата на спорта и физкултурата  усилията ни са насочени към подобряване на условията за спортуване на открито и закрито, а в училищата-към изграждане на покрити физкултурни салони.

Съгласно действащата наредба са гласувани средства за футболните клубове: «Несебър» Тънково, Кошарица, Свети Влас, Оризаре, Обзор. А също така и за спортен клуб «Бушидо», »Уиндсърф клуб»-Обзор, спортен клуб по водни спортове „ Месембрия”, ОМК „Несебър 2000”, фехтовален клуб-«Несебър»,„Несебър Яхт клуб”, „Несебър Мото”, колоездачен клуб «Несебър», „Яхт и сърф клуб Несебър 2009”, клуб по спортни танци „ Несебър», спортен модел клуб «Несебър» и за клуба по тенис на маса „ Златен дракон”.

 

-С подписването и влизането в сила на договора за реконструкция модернизация на ПСОВ  Равда за 98 000 000 лв се даде старт на най-мащабния инфраструктурен  проект на територията на община Несебър. На какъв етап е неговата реализация?

-Цялото наименование на този  проект е  „Събиране, пречистване и отвеждане на отпадните води от агломерация »Слънчев бряг – Несебър – Равда» по оперативна програма “Околна среда 2007-2013”.Неговата реализация като  част от плана за развитие на Община Несебър ни е основен приоритет за този програмен период.

Подготовката ни за участие започна още края на 2008 г., когато спечелихме проект за техническа помощ също по ОПОС. В рамките на проекта за техническа помощ се изработиха и първите стъпки: прединвестиционни проучвания, парцеларни планове, идейни проекти за реконструкция и модернизация на вече съществуващата пречиствателна станция, идейни проекти за довеждащи и отвеждащи колектори и канално помпени станции. Към това трябва да се добави и часта за дълбоководно заустване за отвеждане на пречистените отпадни води съгласно европейските норми. Към тази пречиствателна станция ще бъдат включени и водите на Свети Влас, Ахелой и Каблешково.

След разширението, пречиствателната станция ще може да обслужва още 148 хил. души и капацитетът й ще достигне 220 хил. еквивалент жители.

-Какво е свършено след подписване на договора към днешна дата?

-Тези които следят развитието на процеса знаят, че след съгласуване с Агенцията за обществени поръчки вече е обявена процедурата по инжеринга за проекта. В момента тече срока за закупуване от участниците на необходимата документация. Предстоят процедурите за одит, надзор и управление по изпълнението на проекта. Пусковият срок на обекта е края на 2014 г. и що се отнася до нас, като ръководство, ще направим всичко което по силите ни той да се спази.

 

-Какъв според Вас ще е ефектът от финализирането на проекта?
-Смятам, че този ефект ще бъде комплексен. В екологичен аспект, след неговото финализиране ще се почистват допълнително 9 млн. куб. метра отпадни води. Ще бъде изградено стъпало за отстраняване на биогенните елементи, т.е. това са десетки хиляди тона по-малко азот и фосфор в морето на региона. В икономически  аспект-стойността на инвестицията е 98 000 000 лв., от които Община Несебър осигурява само 1 700 000.
В социален аспект това ще се отрази на риболовния отрасъл и на туризма, не само в региона, а и извън него.

 

-След подписването на договора за ПСОВ и старта за неговата реализация с не по-малко значение е и  изготвянето и предстоящото окончателно приемане на плана за опазване и управление на “Старинен град Несебър”, за което би трябвало да се отчете и вашата лична инициатива и принос. Докъде стигнаха нещата с този план?

-След публичното му обсъждане от жителите на Стария град неговият окончателен вариант вече се намира в Министерството на културата и предстои приемането му от Министерския съвет.

Този план съдържаше и програма неотложни действия от общинската администрация за 2012 повечето от които са изпълнени.Като част от тези действия Общинският съвет взе

решението за премахване на общинската алейна търговия в Стария град

Предстои привеждането в действие на програмата за 2013 г. Преди това обаче състоянието на Стария град като обект, включен в списъка Световно наследство, ще бъде подложено на мониторинг от експерти на международната организация.

Последиците от привеждането на Стария град в съответствие с изискванията на ЮНЕСКО ще засегне една част от хората,извършващи търговия по улиците на града, но в случаи като този, общественият интерес е преди всичко.

 

-Социалната политика на Община Несебър, с какво според Вас тя подобрява живота на хората от общината?

-Първо, бих искал да спомена, че независимо от финансово-икономическата криза ръководството на Общината, чрез изпълнителния апарат на общинската администрация и Общинския съвет, се ангажирало с провеждането и утвърждаването на социалната политика за всички възрастови и социални слоеве на населението под мотото: „По-добра община – по-добър живот”. Така беше през миналия мандат, така е и в настоящия.
Израз на осигуряването на по-добри условия на живот е стимулирането  на раждаемостта  като отпускане на  еднократна финансова помощ за новородено бебе в размер на 2000 лв. Със същите мотиви се финансира извършването на процедурата  ин витро за нуждаещи се двойки с репродуктивни проблеми еднократно в размер на 2 000 лв.
Друг израз на социалната политика са откритите напоследък съвременни и безопасни детски площадки, в т.ч. и фитнес площадки на открито, осигуряващи условия за спорт и развлечения на подрастващите.

В процес на обновяване и разширяване са детските градини и обогатяване на базата им, като през настоящия мандат имаме готови проекти за детски градини в Стария град и  жк. „Черно море”.
За най-малките жители на общината функционират детски млечни кухни в Несебър, Свети Влас, Обзор и Равда.

Периодично даровити деца се удостояват със стипендии.

Чрез службата на Домашен социален патронаж се извършва разнос на топла и питателна храна на възрастни хора от Несебър, Равда, Свеги Влас, кк „Слънчев бряг”, Кошарица, Оризаре и Тънково като храната се приготвя в кухня-майка, оборудвана със съвременни и отговарящи на нормативните изисквания съоръжения и уреди. Така е и в Обзор също стремежът ни по същия начин да се обезпечат възрастните хора  и от Баня, Приселци, Раковсково, Паницово. Периодично през зимния период функционира и обществена трапезария.

В базата на СОУ „Любен  Каравелов” работи Диетична кухня, предлагаща  храна за хора с хронични заболявания. Полезните ястия са достъпни за всички, които искат да хапнат вкусно, но в същото време и лечебно.Столът е отворен както за ученици и учители, така и за граждани.

Целта е превенция на затлъстяването в детска възраст и популяризирането на здравословното хранене с растителна храна, приготвена на пара и бедна на мазнини.

-В какво още се изразява предоставянето на социални услуги в общината?
-Една част от тях са чрез Центъра  за социална интеграция и рехабилитация, разполагащ с модерна материална база, добре обучени специалисти, които  работят  с деца с различни заболявания, като услугата е напълно безплатна.

Центърът разполага с рехабилитационен, логопедичен и психологичен кабинет.

Социалното заведение функционира сензорна зала, оборудвана със светлинни ефекти и музика с природни шумове, която е предназначена за релакс на децата и има успокояващо въздействие върху тях. То е и база  за социална рехабилитация и интеграция за деца със специални потребности представлява среда,която е стимулираща и подходяща за развитие на потенциала на подрастващите.
ДДУИ „Св. Стилиян Пафлагонийски” в Кошарица е друго социално заведение, чиито пребиваващи на възраст от 3 до 18 г. са с умерена умствена изостаналост и лишени от родителска грижа. За тях от общинския бюджет се осигуряват  две трети от необходимите средства за издържката на дома, като финансирането покрива и разходите  за текущи ремонти.
От общинския бюджет се отпускат средства и за хора с влошено здравословно състояние, лица с трайни увреждания и доказана степен на инвалидност, деца и младежи в неравностойно положение,лица и семейства – пострадали от бедствия, аварии, които отговарят на определени условия. Отделно се осигуряват средства за финансово подпомагане и на центъра за хемодиализа в Несебър.

Ангажирани сме се и с обезпечаване на клубната база за хората от третата възраст, както и за инвалидите от несебърската община.
Периодично се организират кампании, осигурявани финансово от общинския бюджет за провеждане на гинекологични прегледи за жителките на общината
Извършват се лекарски консултации и скринингови изследвания за остеопороза, профилактика на рака на гърдата на рискови групи жени с компютър-ехограф, като част от разходите се поемат от Общината.

Стремежът ни е осигуряване на още по-добри условия за живот за жителите на несебърската община и  смятам, че водената по този начин социална политика несъмнено води до подобряване на живота на хората.

-Както през първия мандат, така и през настоящия се залага на развитието на културния туризъм. Какви са достиженията в тази сфера?                                                              -Аз и моите колеги се стремим да наложим и утвърдим Несебър като място за културен и  поклоннически туризъм. Да създадем устойчив интерес към  нашия град не само през летния сезон, а през цялата година. В последните няколко години Несебър се превърна в пример за развитието на фестивален туризъм. А в лицето на фондация „Левентис“ имаме отличен и перспективен партньор за развитие на поклониическия туризъм. Благодарение на щедрото дарителство, осигурено от фондацията, се реставрира църквата «Св. Стефан», предстои да се реставрира и  църквата „Св. св. Архангели  Михаил и Гавраил“. Със средства по проекти, спечелени от Община Несебър предстои реставрирането на църквите „Св.Параскева“ и „Св. Йоан Кръстител“. Може би и заради това,че все повече туроператори започнаха да се интересуват  и да ползват в своята работа музея и църквите в Несебър.

-Как оценявате политическата обстановка в общината, не Ви ли се струва, че политическите субекти са изпаднали в някаква летаргия?                                                                         -Политическата обстановка в нашата община често се описва в медиите като феноменална. Факт е обаче, че тази атмосфера първо се получава на несебърска територия, а след това политическите практики й се проявяват и в други градове. Тази атмосфера до голяма степен е лишена от политиканстване и най-отличителният й белег е прагматизма.                                                                                                                       Смятам, че година след местните избори предизборните страсти са стихнали.        Политическата обстановка в местния парламент, а и извън него, е спокойна и остава такава в навечерието на референдума и парламентарните избори.

-Практика е кметове да бъдат включвани в листи за кандидат-депутати. В последно време се носят слухове и за Вашата особа. Изкушаван ли сте /имате ли предложения/ за включване в подобни листи?

-Ще ви кажа съвсем откровено. Тези слухове във формата, че вървяла някаква подписка за мен  като кандидат-депутат !?! достигнаха и до моите уши. Не знам кой ги пуска, но смятам,че това са спекулации, поредната димка в общественото пространство.

Категорично мога да заявя, че не съм водил, и с мен не са водени каквито и да било разговори на тази тема, нито пък съм си давал съгласието някой да говори от мое име.

До парламентарните избори остават 7-8 месеца и сигурно пак ще се понесат някакви слухове. Кандидати за депутати, дал Господ. За мен обаче попадането в парламента не е, и няма как да ми е приоритет.

Заявявам, че няма да ме откриете в каквато и да е листа от кандидат-депутати. Аз съм избран за кмет на Община Несебър и като такъв имам ангажимент не само към моите избиратели, а към всички жители на общината. В т.ч. и към тези, които по една или друга причина въобще не са отишли до избирателните урни. И усилията ми са насочени към изпълнение на този ангажимент.

 

-На прага на зимния сезон, каква е готовността на Общината за работа в зимни условия?                                                                                                                                       -Мога да споделя, че в общината и за съответните специализирани служби е осигурено финансиране на мероприятията по зимната подготовка и са планирани  целеви финансови средства за допълнителни разходи при възникване на аварийно-възстановителни работи.

Искам да напомня на жителите на общината, че те също трябва да бъдат активни участници в поддържането на безопасността около домовете си, като сами се грижат за почистването на тротоарите пред тях.
Създадена е готовност във всички общински структури, училищни, детски и здравни заведения за работа при зимни условия.
При възникване на сложна зимна обстановка, приоритетно ще се почистват тези участъци от общинската пътна мрежа, които водят до основни инфраструктурни обекти на електрическата, водоснабдителната и съобщителна мрежа, до обекти с непрекъснат режим на производство, до населени места, останали без стоки от първа необходимост и нуждаещо се от спешна медицинска помощ население.

 

-Какво да очакват жителите на общината за Коледните и Новогодишните празници като културен афиш?

-Традиционно за това време общинският културен афиш е пълен с разнообразни прояви за жителите от всички възрасти на общината. Така ще бъде и сега. Подготвяме и някои изненади. Цялостната програма за м. декември ще бъде публикувана в официалния сайт на общината.

Накрая бих искал да завърша нашия разговор с едно кратко пожелание по случай предстоящия Ден на християнското семейство, който се чества на 21 ноември.

Нека на този ден да отворим душите и сърцата си за добротата, която в днешно време ни е по-необходима от всякога. Да съхраним семействата си с любов и търпение!

 

-Благодаря Ви за това, че бяхте отзивчив г-н Димитров.

-И аз благодаря за предоставената ми възможност.

 

                                                                                         Интервю на Максим МОМЧИЛОВ