На 31.05. Осмо заседание на Общински съвет Поморие

Разпечатай

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, Председателя свиква осмо заседание на Общински съвет – Поморие на 31.05.2012г. /четвъртък/ от 09.30 часа в залата на Община Поморие с проект за следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1.Искане от ТВ „СКАТ”, относно директно заснемане и излъчване заседанията на Общински съвет – Поморие.

2.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  разпореждане с имот-ЧОС за ликвидиране на съсобственост в ПИ 57491.501.66 по кадастралната карта на  гр.Поморие.

3.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно  разпореждане с имот-ЧОС за ликвидиране на съсобственост в ПИ 57491.501.67 по кадастралната карта на  гр.Поморие.

4.Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-ЧОС за ликвидиране на съсобственост в УПИ VІІ, кв.20, с.Косовец.

5.Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно разпореждане с имот-ЧОС за придобиване право на собственост в УПИ І-29, кв.16, с.Дъбник.

6.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно разпореждане с имот – публична общинска собственост за отдаване под наем на имоти представляващи язовири.

7.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие с вх.№ ОС-421а/17.04.12г, относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

8.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие с вх.№ ОС-423/24.04.2012г., относно отдаване под наем на обекти общинска собственост.

9.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно учредяване безвъзмездно право на ползване на читалище „Ат.Манчев” гр.Каблешково за изграждане на посетителски център.

10.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на програма за развитие на туризма в Община Поморие за 2012г.

11.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приема на правилник за работа на консултативния съвет по туризъм.

12.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на правилник за дейността на обществения съвет по спорт.

13.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на стратегия „Спорт за всички” за периода 2012-2016г.

14.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на изменение и допълнение на Тарифа № 3 към Наредба № 11, за цените на услугите предлагани в Пристанище Поморие и рибарски хелинг.

15.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на правилник за устройството и дейността на Исторически музей – Поморие.

16.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Поморие за 2012г.

17.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно приемане на годишен план за развитие на социалните услуги за 2013г.

18.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изменение на ПУП-ПР за УПИ ХІІІ, ІІ, ХІ, Х, V, ІХ, VІІІ в кв.197 по плана на гр.Поморие.

19.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на ПУП-ПП за трасе на кабел 20kV от ЖР стълб № 23 от отклонението „Козичино на ВЛ 20kV „Горица” до нов БКТП в м.”Бадемите”, с.Горица.

20.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно проект на ПУП-ПР за обособяване на УПИ с отреждане за помпена станция в ПИ 00833.5.178 в .”Пречиствателна”, землища гр.Ахелой.

21.Докладна записка от  Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на парцеларен план за определяне на трасе за външни ВиК връзки  в ПИ 011003 в м.”Сухата чешма”, землище с.Медово.

22.Докладна записка от Иван Алексиев -  Кмет на Община Поморие, относно изработване на парцеларен план за определяне на трасе за „Изграждане на гравитачна БФК до КПС с напорна БФК” в землище на гр.Ахелой.

23.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно изработване на парцеларен план за определяне на трасе на „Улична гравитачна БФК от ПИ00833.6.107 в м.”Бабата” землище гр.Ахелой до КПС в ПИ 00833.5.178 в м.”Пречиствателна”, землище гр.Ахелой..

24.Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно съгласуване на ПУП-ПРЗ за им.пл.№1177 .в м.”Разширението”, землище с.Каменар.

25.Докладна записка от Иван Алексиев –  Кмет на Община Поморие, относно обект ВЛ 110kV П/ст „Слънчев бряг – запад” – искане за предварително съгласуване за учредяване правото на строеж в поземлени имоти.в горски територии – общинска собственост.

26.Докладна записка от Иван Алексиев –  Кмет на Община Поморие, относно одобряване на ПУП-ПРЗ за ПИ 000050 в землището на с.Порой.

27.Докладна записка от  Иван Алексиев –  Кмет на Община Поморие, относно приемане програма за опазване на околната среда и програма за управление на дейностите по отпадъците в Община Поморие.

28.Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно приемане схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други дейности на открито в гр.Поморие.

29.Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно приемане схеми за разполагане на преместваеми обекти за търговия и други дейности на открито в гр.Ахелой..

30.Докладна записка от директора на ОП „СПОПТ” гр.Поморие, относно обявяване на публично оповестен търг на терени частна общинска собственост.

31.Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно актуализиране ползването на общински мери и пасища за 2012г.

32.Докладна записка от директора на ОП „ОГСС”, относно отдаване под аренда на общинска земеделска земя в землището на гр.Ахелой.

33.Докладна записка от Кмета на гр.Ахелой, относно побратимяване с гр.Аяк – Унгария.

34.Доклад от председателя на читалищно сдружение „Читалища от Община Поморие-2010г.” за осъществените читалищни дейности през 2011г.

35.Финансов отчет на „МБАЛ-Поморие” ЕООД за 2011г.

36.Покана от „Спорт пропърти мениджмънт Поморие” АД за годишно общо събрание на акционерите.

37.Молба от управителя на „Захаро” ООД, относно освобождаване от плащане на наем.

38.Заявление от д-р Емилия Николова за наемане на кабинет под наем.

39.Докладна записка от завеждащ вътрешно отделение при „МБАЛ-Поморие”, относно ремонт на отделението.

40.Заявление от управителя на „Южна лоза” ЕООД гр.Поморие.

41.Заявление от управителя на „Ермаска” ООД с.Оризаре.

42.Приемане на отчети  за дейността на читалищата в Община Поморие  за 2011г.: „Просвета” гр.Поморие. „Светлина” гр.Поморие, „Просвета” с.Порой, Възраждане” с.Лъка, „Самообразование” с.Гълъбец, „Поука” с.Горица „Ат.Манчев” гр.Каблешково, „Л.Каравелов” с.Дъбник, „Ив.Спасов” с.Страцин, „Хр.Ботев” с.Медово, „Г.Маджаров” с.Бата,  „Светлина” гр.Ахелой, „Просвета” с.Козичино.

43.Молба от председателя на църковното настоятелство при храм „Свето възнесение” гр.Ахелой за отпускане на финансова помощ.

44.Молба от Петранка Черкезова.

45.Молба от Хасан Мехмед от с.Страцин за отпускане на финансова помощ.

46.Молба от Халил Чобан от с.Гълъбец за отпускане на финансова помощ.

47.Молба от Тодорка Маринова от с.Гълъбец за отпускане на финансова помощ.

48.Молба от Смаил Назис от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

49.Молба от Събина Любенова от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

50.Молба от Васил Пулакиев от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

51.Молба от Таня Пеева от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

52.Молба от Димитър и Ирина Чаирови от гр.Поморие за отпускане на финансова помощ.

53.Попълване състава на комисията за търгове и конкурси.

54.Искане от Никола Стоянов Шентов за  предоставяне на годишна стипендия.

55.Искане от Иван Музаков за предоставяне годишна стипендия на Стефани Музакова.

56.Искане от Христо Трифонов за предоставяне годишна стипендия на Десислава Трифонова.

57.Искане от Радостина Петрова за предоставяне годишна стипендия на Добри Петров.

58.Искане от Зоя Дерменджиева за предоставяне годишна стипендия на Десислава Дерменджиева.

59.Искане от Нели Либчева за предоставяне годишна стипендия на Валентин Либчев.

60.Искане от Афродита Иванова за предоставяне годишна стипендия на Станислав Иванов.

61.Искане от Мая Севастиянова за предоставяне годишна стипендия на Елена Севастиянова.

62.Искане от Величка Горанова за предоставяне годишна стипендия на Елеонела Горанова.

63.Искане от Илияна Маркова за предоставяне годишна стипендия на Мари-Никол Маркова.

64.Искане от Валентина Трендафилова за предоставяне годишна стипендия на Лора Трендафилова.

65.Искане от Доротея Дерменджиева за предоставяне годишна стипендия на Ивон Дерменджиева.

66.Искане от Емилия Харизанова за предоставяне годишна стипендия на Даяна Харизанова.

67.Искане от Марияна Райчева за предоставяне годишна стипендия на Георги Райчев.

68.Искане от Христина Долапчиева за предоставяне годишна стипендия на Никола Илиев.

69.Текущи.

Председател на Общински съвет Поморие: д-р Милена Енева