Община Поморие:Обществено обсъждане на Бюджет 2013 с активното участие на жителите на община Поморие

Разпечатай

На 14.01.2013 г. стартира общественото обсъждане на бюджет 2013 на Община Поморие. Срещите се провеждат в седемнадесет населени места и са достъпни за всички граждани на общината, които желаят да дадат мнения и идеи относно разпределението на средствата на Община Поморие. Обсъжданията ще продължат до 25.01.2013 г., а подробен график гражданите могат да видят на всички обществени центрове в района на общината или на сайта. Вече са посетени единадесет населени места, а съпоставката с проведените миналата година обсъждания показва, че нараства броят на присъстващите, както и активността им в обсъжданите теми.  Срещите започват с отчет от кмета на съответното населено място за изпълнението през 2012 г., с предложения за дейности и обекти от капиталовата програма, които да бъдат заложени в бюджета за 2013 г. Например текущи ремонти и финансиране на мероприятия от местен характер.  Следва отчет за изпълнението на бюджета на Община Поморие за 2012 г., който включва: отчет на изпълнението на собствените приходи; на поетия дългосрочен дълг, на изпълнението на капиталовата програма, както и отчет на реализираните собствени приходи от населеното място. След като се направи равносметка на изтеклата година, започва обсъждане на  проектобюджет 2013. Представя се структурата на общинските приходи и основните параметри на капиталовата програма. Обсъждат се належащи основни ремонти и най-необходимите активи, които да залегнат в нея.      По време на срещите гражданите подават директни сигнали за проблеми от всякакво естество, касаещи отделните населени места, например проблеми с водоснабдяването, електроснабдяването или сметосъбирането. В повечето населени места се коментира размерът на такса битови отпадъци и начинът на определянето й. Обсъжда се разширяването на строителните граници на населените места, състоянието на спортни имоти и общински сгради, както възможноста за финансиране по оперативни програми. Интерес представлява и отчетът за изпълнението на определени инвестиционни обекти /напр. голф игрището в Каблешково и др./  Освен проблемите си, жителите изказват и своето задоволство от свършеното през изминалата година. С питка и сол посрещнаха кмета на общината и неговия екип в детската градина в с.Габерово. Там се извърши вътрешен ремонт и цялостно освежаване на детското заведение, постави се нов детски кът в двора на училището и се изгради нова здравна служба. В знак на благодарност от майките в селото, кметът Алексиев получи кошница с  цветя.   Обсъждането на бюджета продължава и тази седмица, като предстоят още седем срещи в пет населени места от общината.