Обсъждане на проекта за пристанището

Разпечатай

На 1.10.2009г. Общински съвет-Поморие обсъди проекта за предварително проучване за обект „Яхтено и пасажерско пристанище” гр.Поморие.

Инж.Петър Златанов: В администрацията на Община Поморие е представен проект за предварително /прединвестиционно/ проучване за обект „Яхтено и пасажерско пристанище” гр.Поморие, по смисъла на глава втора от Наредба №4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, който е разгледан от експертен съвет на 15.07.2009 г. Съгласно Протокол №29 от 15.07.2009 г. на ОЕС проектът за ПП е изготвен на базата на ОУП-Поморие, техническо задание, подробни хидротехнически изследвания на обекта, изготвени от фирма „Европроект” – Варна. В проекта са спазени изискванията и препоръките от разглеждането на ОбС-Поморие на 16.12.2008 г. и други експерти. Проектът отговаря на функционалните изисквания на подобен род съоръжения. Осигурени са добро транспортно-комуникационно обслужване, открити и покрити паркоместа общо за 400 бр.коли. ОЕС е приел представения проект за предварително /прединвестиционно/ проучване за обект „Яхтено и пасажерско пристанище” гр.Поморие със становище, че същият следва да бъде внесен за разглеждане от Общински съвет-Поморие. С оглед гореизложеното предлагам на вашето внимание проект за предварително /прединвестиционно/ проучване за обект „Яхтено и пасажерско пристанище” гр.Поморие за разглеждането му от ваша страна и приемане на решение за по-нататъшно проектиране

Янчо Славов: Това  е втората част от проекта, който коментираме. За тази регулация, за която казахме, че след два месеца трябва да разгледаме променена, трябва да я разгледаме със застройката.

Хубавина Япаджиева: Искам да кажа, че става безпредметно застрояването, след като не сме приели регулацията.

Петър Златанов: Предлагам ви да го разгледате сега, за да не ми казвате след два месеца отново за два месеца да връщам нещо, защото тази регулация ви е пределно ясно, че касае навлизането в акваторията. Много ви моля, погледнете ги нещата. Това нещо се гледаше в тази зала, при присъствието на 15 човека, изписаха се предписания, които залегнаха в заданието. Ето сега, ако имате нещо по това, кажете, за  да има корекции.

Янчо Славов: Има резон, колеги, наистина е така

Петър Златанов: Ние можем да направим едно задание колко може да ни струва едно пристанище, затова трябва да имаме идея, да имаме проект

Янчо Славов: Комисиите са разгледали съдържанието, надълго и нашироко имаше дебати и в комисиите, и извън тях. Кметът е прав. Нека си минем по процедурата, какво мислим по въпроса. Нека да коментираме това във фазата на застрояването, тези имоти за които преди малко коментирахме. Донесени са табла, има и цели копия.

Петър Златанов: Таблото е по-добро, защото дава визуална представа за обемното решение

Янчо Славов: Моля за становища.

Хубавина Япаджиева: Аз искам да питам това ли е нормалното застрояване?

Петър Златанов: Не съм архитект, но мога да кажа, че това което е предвидено тук е минимално необходимото, което е необходимо за съществуване на обслужването на едно пристанище. То не е само зона за разходка. Зоната за разходка е направена, виждате я на тези каренца, под тях на нивото на сегашните рибарски лодки е разположен подземен паркинг, който има за цел да осигури една част от колите на тези 600 съда, които могат да акостират тук, на собствениците на тези съдове. В тази част, отдолу, между паркинга и морето е предвидена същата височина, без да надвишава тавана на паркинга, са предвидени заведения, които са атракциони. Дали ще са рибарски борси, дали кафе, това преценя общинският съвет и общината.Тази сграда, която ви смущаваше и беше двуетажна, имаше амфитеатър, това отпадна изцяло. Имаше и нещо,което беше три, четири етажно, също отпадна изцяло…

Запазена е тази логика, която има за цел да се получи вътрешна циркулация на водата и да няма застойна зона. Да се получи и една плитководна зона, която да дава възможност на възрастните и на децата да  карат водни колелета и т.н. Това е предоставено.,Тази тента, ако ви плаши, може и да я няма. Но представете си един плочник- опънат от край до край без да работи, без нищо. Другото нещо, разхождайки се по сегашната алея над подземния паркинг- това е зона за разходка. Други територии са изведени вече отпред, това е в морето и обхващат изобата – дълбоководната част. Запазихме пристанището каквото беше вашето изискване, за да запазим този архаичен акцент в решението. Това беше направено и ако нещо ви смущава –кажете, за да мога да го предоставя на архитекта.

Янчо Славов: Колеги, кажете своите становища. Аз само искам да кажа, че се занимаваме с територията- от оста на улица „Яворов“ към морето. Останалите изобразени неща в плановете не ги вземаме предвид, т.е. не се занимаваме с тях.

Хубавина Япаджиева: Комисията по законност имаше забележка да се намали височината на застрояването, от „Алеко Констатинов” до новото казино да остане 3,40.

Янчо Славов: Комисиите на съвместно заседание го разгледаха този въпрос и наистина така определиха, че е добре да бъде с височина 3,40 м., без да има завишение до 4,20,  защото има и парапети, има и пилони и общо взето целта е да няма закриване на морето.

Огнян Граматиков: Уважаеми колеги, Комисията по териториално развитие, строителство и околна среда, като колективен орган изразява едно общо становище, така че не мислете, че това е последната инстанция на истината.Тук сме за обмяна на мнения. Далеч съм от мисълта, че има хора, които всичко знаят, а може би има, вие може би познавате такива, аз познавам лично. Комисията, когато се събрахме, меко казано, беше шокирана от някои предложения и впоследствие на председателския съвет се оформи една голяма част от становището на комисията, което по-късно се прие. И на допълнителна среща излезе със следното мнение за решение: Планираното изграждане на обекта е от изключително значение за ЦГЧ на Поморие, това е безспорно. В този аспект изключително добре е развитието на проекта в частта -гаражи, защото имаме недостиг на места за паркинги и гаражи. С Решение № 270 от 18 юли 2008 и с Решение № 383 от 20 декември 2008 г., ОбС Поморие определи проектиране на зоната да стане при минимални изисквания при функционирането на яхтеното пристанище с максимално запазване на подхода и панорамата към морето- помните всички, че го гласувахме и го приехме като решение. В тази връзка комисията не приема застрояване с кота 4,20 – това е като допълнение на изказването на г-жа Япаджиева. Не приема и оформянето на централно кръгло ядро със заведения в него, защото тази плитка  част, която се очертава между кръглото заведение и брега е източник за заблатяване, едно плитко водно пространство без движение на водите вътре, знаете резултатите какви са. Още повече при консултацията, която имахме при разглеждането на проекта от арх.Рашков, един от уважаваните специалисти в областта си и той също се изказа неприемливо за съществуващата инфраструктура на яхтено пристанище, поради факта, че такова чудо няма никъде. Става въпрос за ниската част в средата, оформена в средата на акваторията, която отнема водното пространство. Основната цел е да се направи яхтено пристанище, т.е. колкото е по-голяма водната акватория, толкова по-добре.

Петър Златанов: Само че аз говоря за нещо друго, съгласно изискванията за яхтено пристанище, не може да се говори за териториите за яхтено пристанище, които са с дълбочина на водата по-малко от два метра и тази граница, която виждате отпред -хоризонталната /затворена с полукръг/ е точно на изобата два метра.

Запишете го като забележка, аз ще го предоставя на проектанта.

Огнян Граматиков: Това са предложения на комисията, които могат да се коментират по-нататък.

Петър Златанов: Арх.Шипков е тук и моля да каже дали в изискванията за яхтено пристанище има  изобати по-малки от два метра или са яхтено пристанище на някое островче за 18 яхти?

Огнян Граматиков: Тези плитки канали са предпоставка за заблатяване.

Петър Златанов: Това е с цел не друго, а да се направи циркулация и то можем да направим организирано циркулацията, този канал не е направен сам по себе си, там се предвижда на вълнолома вляво, откъм „Перлата“ да се направи решетка, за да минава водата и да излиза пред казиното. За да има пълна циркулация и точно през тази т.н. морска река, освен че ще бъде атрактивна, тя ще изпълнява и тази функция. Просто давам пояснения.

Огнян Граматиков: Тези пояснения е трябвало да бъдат дадени по-рано, тук също ги коментирахме.

Петър Златанов: Вие запишете въпросите, за да ги види и защити проектантът пред вас.

Огнян Граматиков: Във връзка с тези забележки, които са свързани с несъгласуване на наше решение от 2008 г., комисията е на мнение, че за този идеен проект не трябва да се заплаща на проектанта, имайки предвид предварителното уточняване за съдържанието на проекта и неизпълнението на проектантите, в частта си за максимално запазване на подхода и панорамата към морето. И това касае котата 4,20.

Петър Златанов: Може ли да отправя един въпрос към арх.Шипков, защото той е архитект тук. Може ли кота пристанище, когато не е промишлено, а такъв тип пристанище като в Поморийския залив, има 30-50 см при определен южен вятър нивото се вдига в залива и може ли нивото кота 0, ако приемем, че е водата, а нивото на пристана, където пристават яхтите или на самата бетонна конструкция да бъде по-малка от кота 80 плюс или метър- метър и двадесет, според вас?

Арх.Шипков: Не е разумно.

Петър Златанов: Не е разумно, защото ако сложим, че имаме един метър такава кота, това означава, че на нас ни остава кота до кота 3,40, ни остава на 2,40 и аз не знам какво ще направим, може би противорадиационно укритие да направим.

Борислав Стоянджов: Колеги, говорим за старо наше решение, което се нарушава. Какво значи оптимален минимум? За някои хора оптимален минимум може да е това в момента, за други може да е максимум, да се разхождаш по пристана наляво и да не можеш да видиш морето. Имаме един абсолютно нормален проект, изглежда много европейски, красив, с достатъчно функции. Има  и заведения, има и достатъчно паркинги. В комисията по общинска собственост, както каза г-жа Япаджиева, го олекотихме още повече. Значи, оставихме нивото на паркингите в частта, без съмнение в града трябва да има паркинги, някой спори ли по този въпрос? От „Алеко Константинов” до Казиното е на ниво паркинг. От „Алеко Константинов” нагоре, когато започва баира, т.е. няма да тежи толкова като постройка, там оставаме котата до 4,20, за да имаме търговски обекти. Искам да разсъждаваме така. Много от вас разсъждават от гледна точка на съществуващия крайморски булевард, значи имаме го като даденост, вървим по него, поглеждаме и  не можем да видим морето. Според мен, с този проект, освен яхтено пристанище, се предвижда и нов крайбрежен булевард –по-широк, по-голям с по-добра панорама от него, който върви по нивото на тези коти. Т.е. какво значение има дали ще 4 или 3,60? Примерно някой е решил да застане на читалището и оттам да гледа морето? Проекта го гледайте като цяло. Това предвижда и атракции за самия град, а атракцията е нещото, което липсва на Поморие, а не би трябвало, защото е туристически град. Туристите се чудят какво да правят. После може общинският съвет да ги насити с други функции, както прецени. Специално на мен ще ми е много приятно да седна, да гледам яхтите и да изпия едно кафе например. На кой няма да му е приятно. Що се касае за това заблатяване, аз си мисля, че архитектите, които са правили този проект са много наясно кое се заблатява и кое не се заблатява, не можем ние да влизаме в тези подробности. Това сме го задали на специалисти и те преценяват. Никой архитект няма да направи пристанище, което ще се заблатява. И след като изобатата трябва да е два метра, значи, ако го няма този канал, другия вариант е дотам да се бетонира и да е суша.Това са двата варианта. Този вариант е много по-красив и много по-раздвижен, отколкото един непрекъснат бетон между изобата два метра.Това е моето становище, благодаря ви.

Илия Джингов:Уважаеми г-н Златанов, уважаеми г-н Славов,  колеги, като гледам в залата сме двама майстори на спорта, единият е г-н Стайков и аз съм вторият майстор на спорта по ветроходство. Когато един национален отбор се създава, той се създава, за да постигне определена цел. В момента ние тук сме като един национален отбор, който е избран от едни хора, които очакват да представим визията за изграждане на община Поморие и нейния имидж. За да стане такова нещо, когато се събира националният отбор, той прави една пресконференция, която има за цел да съобщи на обществото какво ние мислим да правим. Обществото на тази пресконференция си задава въпросите и веднага вметвам, че общественото обсъждане е тази пресконференция, която липсва за момента в целия този план. И за който план в момента, ние като национални състезатели ще трябва да вземем решението какво да направим. Нашата цел е само да играем, обаче трябва да играем по правилата. И затова след мача пак се прави пресконференция, за да се чуе отново мнението на хората. Значи, ние ще направим мача, ще направим пресконференцията след самото събитие. Липсва първата част, за мен лично, като бивш състезател на националния отбор по ветроходство. Представял съм се винаги достойно по тези мероприятия, сигурен съм,че вие като национални състезатели- Общински съвет-Поморие, ще се представите абсолютно достойно и по този начин ще изразите волята на хората, които са ни избрали. И понеже не виждам главния архитект на Поморие, но арх.Шипков е тук, искам да попитам от тази трибуна –последователността на изгражане на този проект съпътствана ли е с обществеността на Поморие?

Арх.Шипков: Не ми  е известно.

Илия Джингов: Значи,тогава аз пожелавам на ОбС да вземе решение такова, че този проект, свързан с имиджа на община Поморие да бъде предоставен аз обществено обсъждане. Това е моето предложение. Благодаря ви.

Хуавина Япаджиева: Във връзка с изработването на заданието, през лятото имаше такова решение да се информира обществото какво смятаме да правим и тогава да има корекции.

Петър Златанов: Добре, но нали все пак трябва да се представи нещо на гражданството? Само да им кажем, че искаме да има пристанище и нищо повече ли? Нали трябва да има и нещо повече? Нали трябва да представим тази регулация, нали трябва да представим тези макети, тези проекти,з а да могат те да добият пълна представа. И затова точка 1.19.от дневния ред на заседанието  я изписваме като предварително проучване. Макар че тя има в съдържанието си идеен проект, но е изписана като предварително проучване по тази причина.

Янчо Славов: Изказани бяха няколко становища, първото е намаляване височина на застрояване до 3,40, указани бяха няколко детайл проекта, г-н Стоянджов даде мнение и г-н Джингов с неговото мнение, за да стигнем до истината. Безспорно има и предложение за обществено обсъждане. И дали сега или след няколко месеца трябва да влезем в контакт с обществото. Сега обаче трябва да се произнесем върху това, което имаме като материал, начина на произнасяне и гласуване. Първо гласуваме приемане на проекта във вида, в  който е.

Петър Златанов: Предварителното проучване, нека да го цитираме точно.

Янчо Славов: Да, в момента разбира се разглеждаме идеен проект, това са предварителни проучвания, така че това е нещо, което трябва да гласуваме за приемане.

Борислав Стоянджов: Аз ви предлагам по реда на постъпване на предложенията. Двете комисии имат едно становище, гласува се, след това другата комисия има друго становище-гласува се  и т.н.

Янчо Славов:Двете комисии имат становище за ограничаване височината до 3,40 в определена част, имаме предвид частта, която е между читалището и малкия кей, другата комисия счита, че би могла да остане. Комисията по териториално развитие предлага да отпадне застрояването на заведения, които са ресторанти за риба и морски деликатеси, снек-бар 550 кв.м, кафе сладкарница-50 кв.м, пиано бар 400 кв.м, търговска площ-800 кв.м., да остане островът в средата, разбира се с канал за премахване или увеличаване на акваторията. Значи, единият вариант е този на двете комисии. Вторият вариант е на Комисията по териториално развитие и третият вариант е всичко, което се предлага по проекта. Да гласуваме подред. Първо гласуваме предложението на комисията по общинска собственост и законност за намалението на 3,40 без частта от „Алеко Константинов” до „Перла”. Който  е съгласен с това предложение, моля да гласува.

След гласуване на общинските съветници това предложение не се прие.

Янчо Славов: Второ,гласуваме предложението на Комисията по териториално развитие и строителство, т.е. намаляме височината до 3,40, оформяме паркинги, премахваме централния остров с преминаващата морска река. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува!

Преди още да се каже как е преминало окончателно гласуването кметът на община Поморие взе думата.

Петър Златанов: Но обществото ще бъде запознато и с другия вариант.

Общинските съветници изразиха в хор одобрение от думите на кмета и изказаха становище, че те точно това искат-да бъде запознато обществото.

Илия Джингов:Точно това искаме, защо ние трябва да понесем вината за нещо, което не са видели хората.Това искам да ви кажа.

Петър Златанов: Ти не ме разбираш.

Илия Джингов: Много добре Ви разбирам.

Петър Златанов: Не ме разбираш.

Илия Джингов: Много добре Ви разбирам.

Янчо Славов: Спокойно, г-н Джингов

Петър Златанов:Няма смисъл да викаме.

Илия Джингов: Ама много добре Ви разбирам.

Петър Златанов:Аз трябва да чуя вашата санкция.

Илия Джингов: Аболютно много добре Ви разбирам.

Хасан Мехмед: Уважаем колеги, аз гласувах против, тъй като наистина не бих бил съгласен, може би има професионално изкривяване при мен, но гледам на нещата от финансова гледна точка. Махайки перото за обслужването, кажете ми кой инвеститор ще дойде тук да инвестира.

Хуавина Япаджиева не се съгласи с думите на колегата си, като каза, че община Поморие може сама да е справи и даде пример с това, че е третата по големина община.

Хасан Мехмед: Как ще стане това, като не успяхме да се справим с общинското предприятие „Строима”, а сега искаме да построим яхтено-пасажерско пристанище, как ще стане това? Мен малко ме съмнява. И друго което искам да ви кажа, от доста време дъвчим проблема-тази точка за пристанището. Един път завинаги да кажем какво задание ние искаме. Предпроектно проучване правим. Кметът много ясно се изрази. Кажете вие какво искате? Аз не чух от тази от тази зала, освен решенията на трите комисии, за което ги приветствам, дали за добро или за лошо – но има някакво решение. От всичките 21 съветника  в тази зала, включително и аз в това число, никой не каза- искаме това или не искаме онова. Предния път го направихме и това нещо беше отстранено.Тези сгради,които са премахнати  и за които кметът говореше, че са премахнати вече, това беше по наше искане .Което означава, че ако ние днес пак бяхме казали-това не трябва да бъде така, а трябва да бъде по друг начин, то може би пак щеше да стане. Но ние не го казваме. Следващия път кметът ще го внесе или колегите от администрацията, ние пак тук ще се дъвчим и ще кажем-това не го искаме по този начин,онова не го искаме по другия начин…Пари и то много и загуба на време. Благодаря ви.

Илия Джингов: Изразих отрицателен вот по едната от точките, защото аз имам конкретни предложения, които считам за редно, че не е тук моментът да ги коментираме, защото в комисиите,ако присъстваше някой, който беше заинтересуван работата да се случи, щеше да бъде при нас на комисиите и веднага ще кажа защо. Защото аз искам това нещо да го има, обаче тук да има едно друго ниво, сега ли е мястото да го обяснявам на всички вас? Не е мястото тук? В комисиите беше мястото администрацията да присъства и ние да си отразим нашите забележки, за да нямаме коментар на самата сесия. И не виждам какво лошо има, когато човек си казва мнението. Значи, когато в един момент истината се вижда,тя трябва и да се каже, защото остава скрита.

Хубавина Япаджиева: Ние искаме пристанище, а не знаем как ще стане?

Петър Златанов:Аз знам как ще стане.Ще стане по един от начините, които са възможни.Дали ще бъде с външен инвеститор, дали ще бъде с наши средства,ще стане по един от начините. Ще се реализира.Това което се направи от проектанта, което се приеме от вас като санкция на предпроектното проучване и което след като се приеме от вас излезе и тогава казваме на обществеността-ето това предлагаме, кажете си вие мнението. Ние по принцип сме го приели. Приели сме го да го предложим на вас. Ето-първи, втори, трети вариант, ако има няколко варианта.Чакаме вашето становище. Ето публичното обсъждане. И преминаваме на следваща фаза. Ето така ще стане.

Неделчо Стойков:Но имаме само един вариант.

Петър Златанов:Другият вариант ще бъде вследствие на вашите предложения.Може да има и трети.

Янчо Славов:Ние в момента считаме, че минималното изграждане на пристанището е това.Има възможност за всякакви други увеличения, на заведения включително и на атракции.Вие се сещате, че миналата година на голямото обсъждане един от подходите бе точно такъв. Ние като общински съветници консултирайки се с обществеността разбира се, бихме могли минималното да сътворим.След което напълно допустимо е,съобразявайки се с обстановката и обстоятелствата да продължим с обогатяване и разширяване на пристанището. Според мен, това е най-добрия поход. А дали ще продължим по този път или не, това е отделен въпрос.Но неа сега, което считаме за редно, това да е. Обществеността също ще подскаже какво трябва да стане. Разбира се има и хора,които съвсем рационално ще си изкажат мнението, но много други ще го кажат и компетентно. Според мен това е правилния път и всички изказвания са по този въпрос, вкл. и тези, които искат да има много по-обогатено съдържание на нашето пристанище. Но този път, който ние сме възприели, още и от миналото заседание, според мен е по-правилният. И по-плавният преход е по-добър за развитието ни. Ние искаме да сътворим нещо в центъра на града, което да поражда радост-наша, на нашите граждани и на нашите гости. Опасяваме се, и това е страхът на всички останали съветници, че  можем да направим груба грешка, която после трудно бихме могли да коригираме. Ако не си мислите за това, режа и главата. Т.е трябва стъпка по стъпка и ще видите, че истината ще дойде. Истината ще изкристализира. Не се колебайте, нашите решения са плавни  и последователни.  И това е най-добрият подход,  всичко останало е революция, да знаете.

Илия Джингов:А моето предложение, не можах да видя къде е обсъждано?

Янчо Славов: Предложението е записано е в Решение №275 от юли 2008 г.-да се извърши обществено обсъждане.

Хубавина Япаджиева: Аз искам едно предложение да направя. Колеги, честно казано не му завиждам на кмета как ще изпълнява нашите решения. Приемаме застрояване без да сме приели регулация. Ние гласуваме застройката със забележки, а не сме приели регулацията.Искам да ви кажа нещо,което мен ме притеснява и не знам защо този въпрос някак си така не се повдига.ОбС няма капацитет като технически познания-и архитектурни, и в специалната област, която изисква този въпрос.Г-н Златанов може да чете проекти, г-н Славов може да чете проекти,моята професия е такава че мога, някои други колеги могат, но голяма част не могат.На мен лично не ми стигат познанията в специалната област и това ми пречи да взема едно правилно решение.Сега г-н Шипков каза, че не може такава ниска кота за застрояване. Ние ако го знаехме по-рано и имахме консултацията от специалисти, естествено че бихме стигнали много по-бързо до едно правилно решение. Сега малко напосоки се лутаме, защото нямаме необходимата специализирана информация.И аз предлагам ад се направи една консултация между общинските съветници и арх.Аврамов и да поканим и други  архитекти и по-тесни специалисти да ни обяснят и да вземем едно решение което да е от полза за всички.Лично аз смятам, че липсата на специализирани познания ,на по-широка информация ще ни попречи да вземем правило решение.Не знам колегите на какво мнение са, далеч съм от мисълта да квалифицирам кой какви знания има, лично на мен не ми стигат.И казвам, че имам нужда от такива знания от специалисти, които да дадат по-голяма информация,за да мога да стигна до едно правилно решение.И мисля, че това е една от причините, която ни забавя една година да не можем ние да решим каква регулация и какво застрояване да има на пристанището.

Янчо Славов:Предложението на г-жа Япаджиева е за специализирана среща по проблемите на пристанищата. Приемате ли го това предложение?

Петър Златанов:Аз искам да ми дадете конкретика и забележки, които имате.  Какво искате да направим? Аз ще предоставя на проектанта вашите забележки с едно придружително писмо.Ще представя писмо, че проектът вече присъства в общината, вие ще кажете кога искате проектанта да дойде да представи проекта ред вас и пред архитекти, които можем да ангажираме-арх.Шипков, други архитекти от Бургас и да разговаряте, да си кажете нещата.Това е. Никой от вас не ми каза, че иска такава среща. Инж.Славов много добре знае, че аз го попитах на датата, когато ТСУ се събираше-има ли нещо, защото имам среща и ако трябва ще я отменя, за да дойда аз.Така ли беше?

Янчо Славов:Да.

Петър Златанов:Тогава вие ми казахте, че няма проблеми и всичко е ясно. Така че така беше, това са нещата.

Милена Енева: Аз не можах да разбера изискването за яхтено пристанище, защото тук въпросите са отправени към арх.Шипков, че сградите на яхтеното пристанище не могат да бъдат 4,20 или 3,40? Има ли някакво разделение при архитектите-за морски архитекти, за жилищни? На пристанищата където съм ходила, не са по-високи от два метра и половина да кажем.На големи подобни пристанища не съм ходила. Във връзка с предложението на г-н Джингов за обществено обсъждане, проектите които бъдат изготвени, да бъдат на макети из града на много места  да се видят от хората и на видно място да се каже къде ще бъде общественото обсъждане. Да се пусне едно съобщение в радио „Милена”,защото примерно баба Пенка на бул.Яворов не чете интернет   и няма да знае, че има обществено обсъждане, което ще я засегне отпред застрояването.Да бъдат сложени на транспаранти или на някакви паравани тези проекти, да се видят от цялото население и в града, и в квартала и тогава да бъде насрочено това обществено обсъждане.

Янчо Славов:До тук прозвучаха различни мнения. Решението сме го взели за вида,в който трябва да изглежда пристанището.Сега има много доуточняващи неща , които трябва да направим Това което предлага д- Енева също е доуточняващ факт,също трябва да го имаме предвид. То не подлежи на гласуване, а  влиза във връзка с доуточняващите подробности по организацията за общественото обсъждане. Трябва да имаме предвид това, което казаха конкретно и г-жа Япаджиева, и г-н Джингов в следващия ход. Нашите ходове трябва да са последователни. И трябва в тази връзка да се върви така- когато сме готови с окончателните варианти, да сме готови за общественото обсъждане във вариант в който мислим, че трябва да го направим, дали ще направим макети или не.

Петър Златанов: Не можем да направим макети, от сега ви казвам, трябва да има решение за допълинтелно финансиране, а те са прекалено скъпи

Янчо Славов:То по принцип и на материала  по картите ще се разбере за какво иде реч.Колеги за да риклйчим точката искате ли нещо друго

От залата се чу мнение на общински съветник с  предложение да има референдум

Янчо Славов:Не е невъзможно, това влиза  в прерогативите на съвета, но сега нямаме подготовка за такова решение. Нека да си влезе,ако трябва, за да можем да го гласуваме. Колеги, мисля, че изчерпахме темата. Да приключим с тази точка

Янчо Славов: Това е втората част от проекта, който коментираме. За тази регулация, за която казахме, че след два месеца трябва да разгледаме променена, трябва да я разгледаме със застройката.

Хубавина Япаджиева: Искам да кажа, че става безпредметно застрояването, след като не сме приели регулацията.Петър Златанов: Предлагам ви да го разгледате сега, за да не ми казвате след два месеца отново за два месеца да връщам нещо, защото тази регулация ви е пределно ясно, че касае навлизането в акваторията. Много ви моля, погледнете ги нещата. Това нещо се гледаше в тази зала, при присъствието на 15 човека, изписаха се предписания, които залегнаха в заданието. Ето сега, ако имате нещо по това, кажете, за да има корекции.

Янчо Славов: Има резон, колеги, наистина е така

Петър Златанов: Ние можем да направим едно задание колко може да ни струва едно пристанище, затова трябва да имаме идея, да имаме проект

Янчо Славов: Комисиите са разгледали съдържанието, надълго и нашироко имаше дебати и в комисиите, и извън тях. Кметът е прав. Нека си минем по процедурата, какво мислим по въпроса. Нека да коментираме това във фазата на застрояването, тези имоти за които преди малко коментирахме. Донесени са табла, има и цели копия.

Петър Златанов: Таблото е по-добро, защото дава визуална представа за обемното решение

Янчо Славов: Моля за становища.

Хубавина Япаджиева: Аз искам да питам това ли е нормалното застрояване?

Петър Златанов: Не съм архитект, но мога да кажа, че това което е предвидено тук е минимално необходимото, което е необходимо за съществуване на обслужването на едно пристанище. То не е само зона за разходка. Зоната за разходка е направена, виждате я на тези каренца, под тях на нивото на сегашните рибарски лодки е разположен подземен паркинг, който има за цел да осигури една част от колите на тези 600 съда, които могат да акостират тук, на собствениците на тези съдове. В тази част, отдолу, между паркинга и морето е предвидена същата височина, без да надвишава тавана на паркинга, са предвидени заведения, които са атракциони. Дали ще са рибарски борси, дали кафе, това преценя общинският съвет и общината.Тази сграда, която ви смущаваше и беше двуетажна, имаше амфитеатър, това отпадна изцяло. Имаше и нещо,което беше три, четири етажно, също отпадна изцяло…

Запазена е тази логика, която има за цел да се получи вътрешна циркулация на водата и да няма застойна зона. Да се получи и една плитководна зона, която да дава възможност на възрастните и на децата да карат водни колелета и т.н. Това е предоставено.,Тази тента, ако ви плаши, може и да я няма. Но представете си един плочник- опънат от край до край без да работи, без нищо. Другото нещо, разхождайки се по сегашната алея над подземния паркинг- това е зона за разходка. Други територии са изведени вече отпред, това е в морето и обхващат изобата – дълбоководната част. Запазихме пристанището каквото беше вашето изискване, за да запазим този архаичен акцент в решението. Това беше направено и ако нещо ви смущава –кажете, за да мога да го предоставя на архитекта.Янчо Славов: Колеги, кажете своите становища. Аз само искам да кажа, че се занимаваме с територията- от оста на улица „Яворов“ към морето. Останалите изобразени неща в плановете не ги вземаме предвид, т.е. не се занимаваме с тях.

Хубавина Япаджиева: Комисията по законност имаше забележка да се намали височината на застрояването, от „Алеко Констатинов” до новото казино да остане 3,40.

Янчо Славов: Комисиите на съвместно заседание го разгледаха този въпрос и наистина така определиха, че е добре да бъде с височина 3,40 м., без да има завишение до 4,20, защото има и парапети, има и пилони и общо взето целта е да няма закриване на морето.

Огнян Граматиков: Уважаеми колеги, Комисията по териториално развитие, строителство и околна среда, като колективен орган изразява едно общо становище, така че не мислете, че това е последната инстанция на истината.Тук сме за обмяна на мнения. Далеч съм от мисълта, че има хора, които всичко знаят, а може би има, вие може би познавате такива, аз познавам лично. Комисията, когато се събрахме, меко казано, беше шокирана от някои предложения и впоследствие на председателския съвет се оформи една голяма част от становището на комисията, което по-късно се прие. И на допълнителна среща излезе със следното мнение за решение: Планираното изграждане на обекта е от изключително значение за ЦГЧ на Поморие, това е безспорно. В този аспект изключително добре е развитието на проекта в частта -гаражи, защото имаме недостиг на места за паркинги и гаражи. С Решение № 270 от 18 юли 2008 и с Решение № 383 от 20 декември 2008 г., ОбС Поморие определи проектиране на зоната да стане при минимални изисквания при функционирането на яхтеното пристанище с максимално запазване на подхода и панорамата към морето- помните всички, че го гласувахме и го приехме като решение. В тази връзка комисията не приема застрояване с кота 4,20 – това е като допълнение на изказването на г-жа Япаджиева. Не приема и оформянето на централно кръгло ядро със заведения в него, защото тази плитка част, която се очертава между кръглото заведение и брега е източник за заблатяване, едно плитко водно пространство без движение на водите вътре, знаете резултатите какви са. Още повече при консултацията, която имахме при разглеждането на проекта от арх.Рашков, един от уважаваните специалисти в областта си и той също се изказа неприемливо за съществуващата инфраструктура на яхтено пристанище, поради факта, че такова чудо няма никъде. Става въпрос за ниската част в средата, оформена в средата на акваторията, която отнема водното пространство. Основната цел е да се направи яхтено пристанище, т.е. колкото е по-голяма водната акватория, толкова по-добре.Петър Златанов: Само че аз говоря за нещо друго, съгласно изискванията за яхтено пристанище, не може да се говори за териториите за яхтено пристанище, които са с дълбочина на водата по-малко от два метра и тази граница, която виждате отпред -хоризонталната /затворена с полукръг/ е точно на изобата два метра.

Запишете го като забележка, аз ще го предоставя на проектанта.

Огнян Граматиков: Това са предложения на комисията, които могат да се коментират по-нататък.

Петър Златанов: Арх.Шипков е тук и моля да каже дали в изискванията за яхтено пристанище има изобати по-малки от два метра или са яхтено пристанище на някое островче за 18 яхти?

Огнян Граматиков: Тези плитки канали са предпоставка за заблатяване.

Петър Златанов: Това е с цел не друго, а да се направи циркулация и то можем да направим организирано циркулацията, този канал не е направен сам по себе си, там се предвижда на вълнолома вляво, откъм „Перлата“ да се направи решетка, за да минава водата и да излиза пред казиното. За да има пълна циркулация и точно през тази т.н. морска река, освен че ще бъде атрактивна, тя ще изпълнява и тази функция. Просто давам пояснения.

Огнян Граматиков: Тези пояснения е трябвало да бъдат дадени по-рано, тук също ги коментирахме.

Петър Златанов: Вие запишете въпросите, за да ги види и защити проектантът пред вас.

Огнян Граматиков: Във връзка с тези забележки, които са свързани с несъгласуване на наше решение от 2008 г., комисията е на мнение, че за този идеен проект не трябва да се заплаща на проектанта, имайки предвид предварителното уточняване за съдържанието на проекта и неизпълнението на проектантите, в частта си за максимално запазване на подхода и панорамата към морето. И това касае котата 4,20.

Петър Златанов: Може ли да отправя един въпрос към арх.Шипков, защото той е архитект тук. Може ли кота пристанище, когато не е промишлено, а такъв тип пристанище като в Поморийския залив, има 30-50 см при определен южен вятър нивото се вдига в залива и може ли нивото кота 0, ако приемем, че е водата, а нивото на пристана, където пристават яхтите или на самата бетонна конструкция да бъде по-малка от кота 80 плюс или метър- метър и двадесет, според вас?

Арх.Шипков: Не е разумно.

Петър Златанов: Не е разумно, защото ако сложим, че имаме един метър такава кота, това означава, че на нас ни остава кота до кота 3,40, ни остава на 2,40 и аз не знам какво ще направим, може би противорадиационно укритие да направим.

Борислав Стоянджов: Колеги, говорим за старо наше решение, което се нарушава. Какво значи оптимален минимум? За някои хора оптимален минимум може да е това в момента, за други може да е максимум, да се разхождаш по пристана наляво и да не можеш да видиш морето. Имаме един абсолютно нормален проект, изглежда много европейски, красив, с достатъчно функции. Има и заведения, има и достатъчно паркинги. В комисията по общинска собственост, както каза г-жа Япаджиева, го олекотихме още повече. Значи, оставихме нивото на паркингите в частта, без съмнение в града трябва да има паркинги, някой спори ли по този въпрос? От „Алеко Константинов” до Казиното е на ниво паркинг. От „Алеко Константинов” нагоре, когато започва баира, т.е. няма да тежи толкова като постройка, там оставаме котата до 4,20, за да имаме търговски обекти. Искам да разсъждаваме така. Много от вас разсъждават от гледна точка на съществуващия крайморски булевард, значи имаме го като даденост, вървим по него, поглеждаме и не можем да видим морето. Според мен, с този проект, освен яхтено пристанище, се предвижда и нов крайбрежен булевард –по-широк, по-голям с по-добра панорама от него, който върви по нивото на тези коти. Т.е. какво значение има дали ще 4 или 3,60? Примерно някой е решил да застане на читалището и оттам да гледа морето? Проекта го гледайте като цяло. Това предвижда и атракции за самия град, а атракцията е нещото, което липсва на Поморие, а не би трябвало, защото е туристически град. Туристите се чудят какво да правят. После може общинският съвет да ги насити с други функции, както прецени. Специално на мен ще ми е много приятно да седна, да гледам яхтите и да изпия едно кафе например. На кой няма да му е приятно. Що се касае за това заблатяване, аз си мисля, че архитектите, които са правили този проект са много наясно кое се заблатява и кое не се заблатява, не можем ние да влизаме в тези подробности. Това сме го задали на специалисти и те преценяват. Никой архитект няма да направи пристанище, което ще се заблатява. И след като изобатата трябва да е два метра, значи, ако го няма този канал, другия вариант е дотам да се бетонира и да е суша.Това са двата варианта. Този вариант е много по-красив и много по-раздвижен, отколкото един непрекъснат бетон между изобата два метра.Това е моето становище, благодаря ви.

Илия Джингов:Уважаеми г-н Златанов, уважаеми г-н Славов, колеги, като гледам в залата сме двама майстори на спорта, единият е г-н Стайков и аз съм вторият майстор на спорта по ветроходство. Когато един национален отбор се създава, той се създава, за да постигне определена цел. В момента ние тук сме като един национален отбор, който е избран от едни хора, които очакват да представим визията за изграждане на община Поморие и нейния имидж. За да стане такова нещо, когато се събира националният отбор, той прави една пресконференция, която има за цел да съобщи на обществото какво ние мислим да правим. Обществото на тази пресконференция си задава въпросите и веднага вметвам, че общественото обсъждане е тази пресконференция, която липсва за момента в целия този план. И за който план в момента, ние като национални състезатели ще трябва да вземем решението какво да направим. Нашата цел е само да играем, обаче трябва да играем по правилата. И затова след мача пак се прави пресконференция, за да се чуе отново мнението на хората. Значи, ние ще направим мача, ще направим пресконференцията след самото събитие. Липсва първата част, за мен лично, като бивш състезател на националния отбор по ветроходство. Представял съм се винаги достойно по тези мероприятия, сигурен съм,че вие като национални състезатели- Общински съвет-Поморие, ще се представите абсолютно достойно и по този начин ще изразите волята на хората, които са ни избрали. И понеже не виждам главния архитект на Поморие, но арх.Шипков е тук, искам да попитам от тази трибуна –последователността на изгражане на този проект съпътствана ли е с обществеността на Поморие?

Арх.Шипков: Не ми е известно.

Илия Джингов: Значи,тогава аз пожелавам на ОбС да вземе решение такова, че този проект, свързан с имиджа на община Поморие да бъде предоставен аз обществено обсъждане. Това е моето предложение. Благодаря ви.

Хуавина Япаджиева: Във връзка с изработването на заданието, през лятото имаше такова решение да се информира обществото какво смятаме да правим и тогава да има корекции.

Петър Златанов: Добре, но нали все пак трябва да се представи нещо на гражданството? Само да им кажем, че искаме да има пристанище и нищо повече ли? Нали трябва да има и нещо повече? Нали трябва да представим тази регулация, нали трябва да представим тези макети, тези проекти,з а да могат те да добият пълна представа. И затова точка 1.19.от дневния ред на заседанието я изписваме като предварително проучване. Макар че тя има в съдържанието си идеен проект, но е изписана като предварително проучване по тази причина.

Янчо Славов: Изказани бяха няколко становища, първото е намаляване височина на застрояване до 3,40, указани бяха няколко детайл проекта, г-н Стоянджов даде мнение и г-н Джингов с неговото мнение, за да стигнем до истината. Безспорно има и предложение за обществено обсъждане. И дали сега или след няколко месеца трябва да влезем в контакт с обществото. Сега обаче трябва да се произнесем върху това, което имаме като материал, начина на произнасяне и гласуване. Първо гласуваме приемане на проекта във вида, в който е.

Петър Златанов: Предварителното проучване, нека да го цитираме точно.

Янчо Славов: Да, в момента разбира се разглеждаме идеен проект, това са предварителни проучвания, така че това е нещо, което трябва да гласуваме за приемане.

Борислав Стоянджов: Аз ви предлагам по реда на постъпване на предложенията. Двете комисии имат едно становище, гласува се, след това другата комисия има друго становище-гласува се и т.н.

Янчо Славов:Двете комисии имат становище за ограничаване височината до 3,40 в определена част, имаме предвид частта, която е между читалището и малкия кей, другата комисия счита, че би могла да остане. Комисията по териториално развитие предлага да отпадне застрояването на заведения, които са ресторанти за риба и морски деликатеси, снек-бар 550 кв.м, кафе сладкарница-50 кв.м, пиано бар 400 кв.м, търговска площ-800 кв.м., да остане островът в средата, разбира се с канал за премахване или увеличаване на акваторията. Значи, единият вариант е този на двете комисии. Вторият вариант е на Комисията по териториално развитие и третият вариант е всичко, което се предлага по проекта. Да гласуваме подред. Първо гласуваме предложението на комисията по общинска собственост и законност за намалението на 3,40 без частта от „Алеко Константинов” до „Перла”. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува.

След гласуване на общинските съветници това предложение не се прие.

Янчо Славов: Второ,гласуваме предложението на Комисията по териториално развитие и строителство, т.е. намаляме височината до 3,40, оформяме паркинги, премахваме централния остров с преминаващата морска река. Който е съгласен с това предложение, моля да гласува!

Преди още да се каже как е преминало окончателно гласуването кметът на община Поморие взе думата.

Петър Златанов: Но обществото ще бъде запознато и с другия вариант.

Общинските съветници изразиха в хор одобрение от думите на кмета и изказаха становище, че те точно това искат-да бъде запознато обществото.


Илия Джингов:Точно това искаме, защо ние трябва да понесем вината за нещо, което не са видели хората.Това искам да ви кажа.

Петър Златанов: Ти не ме разбираш.

Илия Джингов: Много добре Ви разбирам.

Петър Златанов: Не ме разбираш.

Илия Джингов: Много добре Ви разбирам.

Янчо Славов: Спокойно, г-н Джингов

Петър Златанов:Няма смисъл да викаме.

Илия Джингов: Ама много добре Ви разбирам.

Петър Златанов:Аз трябва да чуя вашата санкция.

Илия Джингов: Аболютно много добре Ви разбирам.

Хасан Мехмед: Уважаем колеги, аз гласувах против, тъй като наистина не бих бил съгласен, може би има професионално изкривяване при мен, но гледам на нещата от финансова гледна точка. Махайки перото за обслужването, кажете ми кой инвеститор ще дойде тук да инвестира.

Хуавина Япаджиева не се съгласи с думите на колегата си, като каза, че община Поморие може сама да е справи и даде пример с това, че е третата по големина община.

Хасан Мехмед: Как ще стане това, като не успяхме да се справим с общинското предприятие „Строима”, а сега искаме да построим яхтено-пасажерско пристанище, как ще стане това? Мен малко ме съмнява. И друго което искам да ви кажа, от доста време дъвчим проблема-тази точка за пристанището. Един път завинаги да кажем какво задание ние искаме. Предпроектно проучване правим. Кметът много ясно се изрази. Кажете вие какво искате? Аз не чух от тази от тази зала, освен решенията на трите комисии, за което ги приветствам, дали за добро или за лошо – но има някакво решение. От всичките 21 съветника в тази зала, включително и аз в това число, никой не каза- искаме това или не искаме онова. Предния път го направихме и това нещо беше отстранено.Тези сгради,които са премахнати и за които кметът говореше, че са премахнати вече, това беше по наше искане .Което означава, че ако ние днес пак бяхме казали-това не трябва да бъде така, а трябва да бъде по друг начин, то може би пак щеше да стане. Но ние не го казваме. Следващия път кметът ще го внесе или колегите от администрацията, ние пак тук ще се дъвчим и ще кажем-това не го искаме по този начин,онова не го искаме по другия начин…Пари и то много и загуба на време. Благодаря ви.

Илия Джингов: Изразих отрицателен вот по едната от точките, защото аз имам конкретни предложения, които считам за редно, че не е тук моментът да ги коментираме, защото в комисиите,ако присъстваше някой, който беше заинтересуван работата да се случи, щеше да бъде при нас на комисиите и веднага ще кажа защо. Защото аз искам това нещо да го има, обаче тук да има едно друго ниво, сега ли е мястото да го обяснявам на всички вас? Не е мястото тук? В комисиите беше мястото администрацията да присъства и ние да си отразим нашите забележки, за да нямаме коментар на самата сесия. И не виждам какво лошо има, когато човек си казва мнението. Значи, когато в един момент истината се вижда,тя трябва и да се каже, защото остава скрита.

Хубавина Япаджиева: Ние искаме пристанище, а не знаем как ще стане?

Петър Златанов:Аз знам как ще стане.Ще стане по един от начините, които са възможни.Дали ще бъде с външен инвеститор, дали ще бъде с наши средства,ще стане по един от начините. Ще се реализира.Това което се направи от проектанта, което се приеме от вас като санкция на предпроектното проучване и което след като се приеме от вас излезе и тогава казваме на обществеността-ето това предлагаме, кажете си вие мнението. Ние по принцип сме го приели. Приели сме го да го предложим на вас. Ето-първи, втори, трети вариант, ако има няколко варианта.Чакаме вашето становище. Ето публичното обсъждане. И преминаваме на следваща фаза. Ето така ще стане.

Неделчо Стойков:Но имаме само един вариант.

Петър Златанов:Другият вариант ще бъде вследствие на вашите предложения.Може да има и трети.

Янчо Славов:Ние в момента считаме, че минималното изграждане на пристанището е това.Има възможност за всякакви други увеличения, на заведения включително и на атракции.Вие се сещате, че миналата година на голямото обсъждане един от подходите бе точно такъв. Ние като общински съветници консултирайки се с обществеността разбира се, бихме могли минималното да сътворим.След което напълно допустимо е,съобразявайки се с обстановката и обстоятелствата да продължим с обогатяване и разширяване на пристанището. Според мен, това е най-добрия поход. А дали ще продължим по този път или не, това е отделен въпрос.Но неа сега, което считаме за редно, това да е. Обществеността също ще подскаже какво трябва да стане. Разбира се има и хора,които съвсем рационално ще си изкажат мнението, но много други ще го кажат и компетентно. Според мен това е правилния път и всички изказвания са по този въпрос, вкл. и тези, които искат да има много по-обогатено съдържание на нашето пристанище. Но този път, който ние сме възприели, още и от миналото заседание, според мен е по-правилният. И по-плавният преход е по-добър за развитието ни. Ние искаме да сътворим нещо в центъра на града, което да поражда радост-наша, на нашите граждани и на нашите гости. Опасяваме се, и това е страхът на всички останали съветници, че можем да направим груба грешка, която после трудно бихме могли да коригираме. Ако не си мислите за това, режа и главата. Т.е трябва стъпка по стъпка и ще видите, че истината ще дойде. Истината ще изкристализира. Не се колебайте, нашите решения са плавни и последователни. И това е най-добрият подход, всичко останало е революция, да знаете.

Илия Джингов:А моето предложение, не можах да видя къде е обсъждано?

Янчо Славов: Предложението е записано е в Решение №275 от юли 2008 г.-да се извърши обществено обсъждане.

Хубавина Япаджиева: Аз искам едно предложение да направя. Колеги, честно казано не му завиждам на кмета как ще изпълнява нашите решения. Приемаме застрояване без да сме приели регулация. Ние гласуваме застройката със забележки, а не сме приели регулацията.Искам да ви кажа нещо,което мен ме притеснява и не знам защо този въпрос някак си така не се повдига.ОбС няма капацитет като технически познания-и архитектурни, и в специалната област, която изисква този въпрос.Г-н Златанов може да чете проекти, г-н Славов може да чете проекти,моята професия е такава че мога, някои други колеги могат, но голяма част не могат.На мен лично не ми стигат познанията в специалната област и това ми пречи да взема едно правилно решение.Сега г-н Шипков каза, че не може такава ниска кота за застрояване. Ние ако го знаехме по-рано и имахме консултацията от специалисти, естествено че бихме стигнали много по-бързо до едно правилно решение. Сега малко напосоки се лутаме, защото нямаме необходимата специализирана информация.И аз предлагам ад се направи една консултация между общинските съветници и арх.Аврамов и да поканим и други архитекти и по-тесни специалисти да ни обяснят и да вземем едно решение което да е от полза за всички.Лично аз смятам, че липсата на специализирани познания ,на по-широка информация ще ни попречи да вземем правило решение.Не знам колегите на какво мнение са, далеч съм от мисълта да квалифицирам кой какви знания има, лично на мен не ми стигат.И казвам, че имам нужда от такива знания от специалисти, които да дадат по-голяма информация,за да мога да стигна до едно правилно решение.И мисля, че това е една от причините, която ни забавя една година да не можем ние да решим каква регулация и какво застрояване да има на пристанището.

Янчо Славов:Предложението на г-жа Япаджиева е за специализирана среща по проблемите на пристанищата. Приемате ли го това предложение?

Петър Златанов:Аз искам да ми дадете конкретика и забележки, които имате. Какво искате да направим? Аз ще предоставя на проектанта вашите забележки с едно придружително писмо.Ще представя писмо, че проектът вече присъства в общината, вие ще кажете кога искате проектанта да дойде да представи проекта ред вас и пред архитекти, които можем да ангажираме-арх.Шипков, други архитекти от Бургас и да разговаряте, да си кажете нещата.Това е. Никой от вас не ми каза, че иска такава среща. Инж.Славов много добре знае, че аз го попитах на датата, когато ТСУ се събираше-има ли нещо, защото имам среща и ако трябва ще я отменя, за да дойда аз.Така ли беше?

Янчо Славов:Да.

Петър Златанов:Тогава вие ми казахте, че няма проблеми и всичко е ясно. Така че така беше, това са нещата.

Милена Енева: Аз не можах да разбера изискването за яхтено пристанище, защото тук въпросите са отправени към арх.Шипков, че сградите на яхтеното пристанище не могат да бъдат 4,20 или 3,40? Има ли някакво разделение при архитектите-за морски архитекти, за жилищни? На пристанищата където съм ходила, не са по-високи от два метра и половина да кажем.На големи подобни пристанища не съм ходила. Във връзка с предложението на г-н Джингов за обществено обсъждане, проектите които бъдат изготвени, да бъдат на макети из града на много места да се видят от хората и на видно място да се каже къде ще бъде общественото обсъждане. Да се пусне едно съобщение в радио „Милена”,защото примерно баба Пенка на бул.Яворов не чете интернет и няма да знае, че има обществено обсъждане, което ще я засегне отпред застрояването.Да бъдат сложени на транспаранти или на някакви паравани тези проекти, да се видят от цялото население и в града, и в квартала и тогава да бъде насрочено това обществено обсъждане.

Янчо Славов:До тук прозвучаха различни мнения. Решението сме го взели за вида,в който трябва да изглежда пристанището.Сега има много доуточняващи неща , които трябва да направим Това което предлага д- Енева също е доуточняващ факт,също трябва да го имаме предвид. То не подлежи на гласуване, а влиза във връзка с доуточняващите подробности по организацията за общественото обсъждане. Трябва да имаме предвид това, което казаха конкретно и г-жа Япаджиева, и г-н Джингов в следващия ход. Нашите ходове трябва да са последователни. И трябва в тази връзка да се върви така- когато сме готови с окончателните варианти, да сме готови за общественото обсъждане във вариант в който мислим, че трябва да го направим, дали ще направим макети или не.

Петър Златанов: Не можем да направим макети, от сега ви казвам, трябва да има решение за допълинтелно финансиране, а те са прекалено скъпи

Янчо Славов:То по принцип и на материала по картите ще се разбере за какво иде реч.Колеги за да риклйчим точката искате ли нещо друго

От залата се чу мнение на общински съветник с предложение да има референдум

Янчо Славов:Не е невъзможно, това влиза в прерогативите на съвета, но сега нямаме подготовка за такова решение. Нека да си влезе,ако трябва, за да можем да го гласуваме. Колеги, мисля, че изчерпахме темата. Да приключим с тази точка

Етикети: