Общински съвет Поморие приема бюджета на 26 февруари

Разпечатай

На 26.02.2013г./вторник/ от 09.30 часа в залата на Община Поморие ще се проведе ХХІ заседание на Общински съвет, на което ще бъде разгледан и приет Бюджет 2013. В проекта за дневен ред са включени общо 7 точки както следва:

1.ОС-92/18.02.2013г. – Докладна записка от  Красимира Стоянова-Иванова -общински съветник, относно приемане изменение и допълнение на програма за подпомагане на даровити деца и младежи в Община Поморие.

2.ОС-93/18.02.2013г. – Докладна записка от  Кмета на Община Поморие, относно  приемане отчета на Община Поморие към 31.12.2012г.

3.ОС-82/13.02.2012г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на годишен отчет за състоянието на общински дълг 2012г.

4.ОС-79/12.02.2012г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно утвърждаване програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2013г.

5.ОС-78/12.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на годишен план за развитие на социални услуги.

6.ОС-73/08.02.2013г. – Докладна записка от Кмета на Община Поморие, относно приемане на бюджета на Община Поморие за 2013г.

7.Текущи.