Обявен е сезонът за къпане през лято -2011

Разпечатай

Със заповед на кмета на Община Поморие инж. Петър Златанов е обявявен сезонът за къпане през лято 2011г. за периода от 01.06.2011 г. до 30.09.2011г. за всички плажове с действаща легитимна концесия до момента на издаването на заповедта и за тези участвали в конкурса след 30.05.2011г. Определени са водните площи  и прилежащите плажни ивици, открити и закрити плувни басейни разрешени за ползване през курортния сезон на 2011 година, които следва да бъдат обезопасени. Стопаните на водните площи забранени за къпане и плуване са длъжни да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци.
През активния сезон от 1 юни до 30 септември собствениците на по-големите водни площи са задължени да осигурят плавателен съд със съответните сигнали и спасителни средства.
В зоните за къпане и плуване ще бъдат назначавани задължително само правоспособни водни спасители със заверени за сезона талони от водноспасителната служба на БЧК – регион Бургас.

 

О Б Щ И Н А       П О М О Р И Е

З А П О В Е Д

№  РД-16-455/17.05.2011г..

На основание Раздел І от Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи /ПМС 182, ДВ бр.65 /31.07.1996г./ във връзка с чл.7 от Закона за устройство на Черноморското крайбрежие,

З А П О В Я Д В А М:

 

Определям  следните водни площи  и прилежащите плажни ивици, открити и закрити плувни басейни разрешени за ползване през курортния сезон на 2011 година, които следва да бъдат обезопасени, съгласно чл.7 от Раздел ІІ на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, а именно:

 

І. Максимално обезопасяване:

1.Източен плаж гр.Поморие

 • плажът от  буна №1 до буна №2 – с дължина 250м.
 • плажът от буна № 2 до буна № 3 – с дължина 240 м.
 • плажът от буна №5 до буна №6 – с дължина 113 м.

2. Централен плаж гр. Поморие

 • плажът на 50 м. от буна №8 до БББРП  “Св. Георги”– с дължина 520 м.

3. Плаж  гр. Ахелой – дължина  1 155 м.

4. Плувни басейни във всички хотели и курортни комплекси на територията на община Поморие.

ІІ. Средно обезопасяване

1. Източен плаж гр.Поморие

 • плаж от буна №3 до буна №5 – с дължина 235 м.
 • плаж – от буна №6 до буна №8 – с дължина 246 м.

2. Централен плаж гр.Поморие

 • плажът от БББРП “Св. Георги”  до къмпинг “Ахелой”-дължина 5 700 м.

3. Плаж къмпинг гр. Ахелой

 • от устието на река Ахелой до края на бунгалата с дължина 300 м.

4. Участък от крайбрежни морски води от буна 1 в посока юг до рибарски

хелинг с дължина 230 м.

5. Южен плаж гр.Поморие, кв. “Св. Георги”

 • плажът от вълнолома до края на комплекса за курортни дейности “Сънсет ризорт-Поморие” с дължина 834 м.

6. Участък от крайбрежни морски води в района на къмпинг  ”Европа” –

гр. Поморие с дължина 1096 м.

7. Река Хаджийска

8. Река Ахелой

ІІІ. За обезопасяването на водните площи:

 1. През летния сезон, считано от 1 май до 30 октомври стопаните на водните площи забранени за къпане и плуване са длъжни да поставят забранителни, предупредителни и информационни знаци, посочени в приложението на горецитираната наредба.
 2. През активния сезон от 1 юни до 30 септември собствениците на по-големите водни площи са задължени да осигурят плавателен съд със съответните сигнали и спасителни средства.
 3. На всички обекти разрешени за къпане и плуване да се назначават задължително само правоспособни водни спасители със заверени за сезона талони от водноспасителната служба на БЧК – регион Бургас.
 4. Предохранителните мерки в разрешените и забранените за къпане и плуване водни площи възлагам на собствениците на тези обекти и упълномощени представители на кметствата, на чиято територия се намират.

ІV. Забранявам къпане и плуване във всички останали водни площи на територията на общината – язовири, реки, канали и неохраняемите морски плажове.

V. Обявявам сезона за къпане през лято 2011г. от 01.06.2011 г. до 30.09.2011г. за всички плажове с действаща легитимна концесия до момента на издаването на заповедта и за тези участвали в конкурса след 30.05.2011г.

VІ.  Стопаните на водните площи и плажните ивици да спазват най-строго всички изисквания на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, като осигурят водното спасяване, медицинска помощ и санитарно-хигиенно обезпечаване на обектите съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие.

VІІ. Лицата, които нарушават  разпоредбите на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, носят административно-наказателна отговорност по чл.32 от ЗАНН, ако не подлежат на по-тежко наказание.

Настоящата заповед следва да бъде поставена на видно място в общинската администрация и други обществено достъпни места и се обяви чрез медиите.

Копие от Заповедта да се изпрати до Областна администрация гр. Бургас,  ОС на БЧК, РИОКОЗ гр. Бургас, РУ на МВР гр. Поморие, собствениците на водните обекти и кметовете на населените места.

Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на комисията по водно спасяване в Община Поморие.

инж. П. ЗЛАТАНОВ /П/

Кмет на Община Поморие