Обществено обсъждане на Бюджет-2011в Поморие

Разпечатай

В залата на Община Поморие се проведе обществено обсъждане на проекто-бюджет 2011г., който бе представен от кмета на общината Петър Златанов и от директора на Дирекция „Бюджет, финанси, местни данъци и такси  Дора Косталова. В заседателната зала присъстваха кметове на населени места, граждани,общински съветници, омбудсманът Елена Мурджева, представители на читалища и медии.

Най-отдолу може за чуете аудиозаписа на представения бюджет, въпросите и препоръките на гражданите.

Дора Косталова: Уважаеми дами и господа,

Съгласно изискванията на чл. 11, ал. 6 и чл. 30, ал. 4 от Закона за общинските бюджети кметът на общината изготвя и представя за публично обсъждане от местната общност проектобюджета на Общината.

DSCI0024Проектът за бюджет 2011 г. на Община Поморие е разработен в изпълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011г./ЗДБРБ/ и всички нормативни разпоредби, произтичащи от този закон. Изготвянето на проектобюджета е съобразено и с предложенията на специализираните дирекции в Общината, следвайки общинския план за социално-икономическо развитие. Познаването и спазването на законовите разпоредби има пряко отношение към бюджетния процес. Най-важните нормативни промени, които влияят върху разработването и приемането на общинския бюджет се съдържат в следните документи:

Закон за държавния бюджет на РБ за 2011г.

През 2011г.утвърдените със закона средства за финансиране на Общините са в

размер на 100%,които реално представляват бюджета за 2009г.,което ще окаже

негативно влияние за предоставяне на качествени услуги.Запазват се размерите по единните стандарти за образование и отбрана, намаляват се единните стандартите за общинска администрация, здравеопазване и култура и единствено увеличение на стандарта има в сферата на социалните услуги.

Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси

Въведен е допълнителен регламент за принудително събиране. До сега то се извършваше от публичен изпълнител по реда на ДОПК, с промените се допуска и принудително събиране от съдебни изпълните по реда на ГПК

Уеднаквени са процедурите, по които се администрират местните данъци и такси. Установяването и събирането на местните такси вече ще се извършват по реда на ДОПК, а за принудително събиране може да се прилага и ГПК.

Данък недвижими имоти

Отпада освобождаването от ДНИ на недвижими имоти с данъчна оценка до 1680лв.

Регламентира се, че за имоти държавна и общинска собственост данъчно задължено е лицето, на което имотът е предоставен за управление.

Данък върху моторните превозни средства

При прехвърляне на собственост върху моторно превозно средство

задължително се представя документ, че прехвърлителят действително е заплатил дължимият местен данък за автомобила към датата на прехвърлителната сделка.

Изисква се писмена декларация, че няма непогасени, подлежащи на принудително изпълнение други задължения за данъци, мита, задължителни осигурителни вноски и други публични задължения свързани с това МПС.

Патентен данък

Лицата подлежащи на патентно облагане, извършващи до три патентни дейности през цялата година с личен труд,ще дължат само данък с най-висок размер от тази дейност. За извършване на повече от три дейности – облекчението не се прилага.

Туристически данък

Обект на облагане са нощувките в средствата за подслон – хотели, мотели,

вилни и туристически селища и местата за настаняване – пансиони, почивни

станции,семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги Данъчно задължените са лицата предлагащи нощувки в тези места. Те са длъжни да посочват данъка отделно в документа издаден от тях на лицето, ползващо нощувка.В срок до 28февруари данъчно задължените лица предоставят писмена декларация с информация за броя на леглата в средството за подслон или мястото за настаняване пред категоризиращия орган.Размерът на данъка е определен в границите от 0,20лв.до 3,00лв.,с което се дава възможност за формиране на общинска политика в областта на туризма чрез обвързване на определения размер с населеното място обвързване с

категорията на средството за подслон или мястото за настаняване. Целта на

въвеждането на този данък е да се постигне по-голяма справедливост и по добра събираемост като се обхванат нередовните платци.

Закон за водите – Съгласно Закона за водите, министърът на околната среда и водите може да предостави за безвъзмездно ползване на общините да срок от 25 години минералните води от находищата – изключителна държавна собственост.

Закон за подземните богатства – размера на частта от концесионното плащане, което се внася в бюджетите на общините се увеличава от 30% на 50%

Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

При формирането на разходите за такса смет се включват два нови

инвестиционни компонента – разходи за закриване и следексплотационни грижи за депата за битови отпадъци и разходи за изграждане на нови съоръжения за третиране на битови отпадъци

Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просветата

В закона се конкретизира, че родителите се освобождават само от такса за

обучение на децата в подготвителните групи, т.е. ОбС определя такса за възпитание и отглеждане в целодневните групи в детските градини.

Въвежда се целодневна организация на учебния процес за учениците от I клас

С предложения проект на бюджет общинското ръководство цели запазване на финансовата стабилност на общината в условията на финансово-икономическа криза

Общата рамка на бюджет 2011 г. е  21 194 000 лв.  в.т.ч.

- текущият бюджет е 16 782 669 лв., от които за държавни дейности –6 959 990 лв.; за дофинансирани държавни дейности -682 431 лв.; за местни дейности – 9 140 248  лв.

- капиталов бюджет – 4 411 331 лв.

Държавата ще предостави на Община Поморие през 2011г.

Бюджетни
взаимоотношения 2010
Обща
субсидия
Трансфери за местни дейности Целева субсидия за капиталови р-ди
Обща изравни-
телна
субсидия
за зимно поддържане
и снегопочист-
ване
Общо в т.ч.
Целева субсидия за капит. Разходи за изграждане
и основен рем.
На местни общ.
Пътища
1=2+3+4+5 2 3 4 5=6+7 6 7
7 520 863 6 943 063 331 700 50 000 228 200 100 300 127 900

От местни приходи в проекта за бюджет 2011 година ще осигурим:

Наименование § Отчет

2010г.

/лв./

Проект 2011г.

/лв./

1 2 3 4
Данъчни приходи

4 617 364

6 008 000

Оконч. год. патентен данък 01-03

146 870

150 000

- Д-к в/у недв.имоти 13-01

855 579

1 210 000

- Д-к в/у превоз.средства 13-03

411 472

426 000

- Д-к при прид.на имущ.по дарения  и възм.начин 13-04

3 200 361

3 995 000

Други данъци 20-00

3 082

2 000

Туристически данък 13-08

225 000

Неданъчни приходи

3 421 186

6 196 888

Приходи и доходи от собственост 24-00

965 933

2 860 483

Общински такси 27-00

2 209 536

2 641 505

Глоби, санкции и наказат.лихви 28-00

306 334

14 000

Други неданъчни приходи 36-00

31 967

40 000

Събр.и внесени ДДС и др.д-ци в/у прод.(нето) 37-00

- 232 079

- 232 100

Пр. от прод. на държ.и общин.имущество 40-00

125 395

873 000

Помощи,дарения 45-00

14 100

0

Всичко собствени приходи:

8 038 550

12 204 888

Прогнозираните собствените приходи в бюджета на Община Поморие за 2011 г.  са

12 204 888  лв. и са 151,83  % спрямо отчета за 2010 г

в т.ч.  данъчни приходи     -   6 008 000лв.

неданъчни приходи  -  6 196 888лв.

Собствените приходи  представляват  57,59 % от всички приходи по бюджет 2011 г.

Собствените приходи са формирани от местни данъци, постъпления от общински такси и цени на услуги, приходи от управление и разпореждане с общинско имущество.

При планиране на данъчните приходи е отразено влиянието на събраните и останалите за събиране недобори от минали години.

Прогнозата за постъпленията от местни данъци е формирана в съответствие с Наредбата за определяне размерите на местните данъци / приета от общински съвет./  и очакваната събираемост на несъбраните от минали години.

Очаква се увеличение на данъчните приходи с 30,12 на сто спрямо 2010 г.Увеличението се дължи от части и на нововъведения туристически данък, от който очакваме постъпления в размер на 225 000 лв.

Планирането на приходите от общински такси е извършено след  анализ на експертните разработки и предложенията от всички структурни звена и  разпоредители с кредити. Във връзка с планирането на приходите и доходите от собственост е извършен анализ на договорите за наем и са обвързани с изпълнението на годишната програма за управление на общинската собственост.

Очаква се увеличение на неданъчните приходи със 81,13 на сто спрямо 2010 г.

Планирането на местните приходи е съобразено с конкретните икономически условия.При прогнозирането на общинските приходи са взети под внимание и  потребностите на населението от предлаганите услуги и провежданата социална и финансова политика на ръководството. Приложеният подход при формирането на показателите осигурява  планирането на реален и изпълним бюджет.

При формирането на приходната част на проектобюджета е включен и преходния остатък, който е 1 487 249 лв.

Приходите от държавата са в размер на 7 520 863 лв,което представлява 35,49 % от общите приходи по бюджета, а местните приходи са в размер на 13 673 137 лв. и представляват 57,59 %

РАЗХОДНА ЧАСТ НА БЮДЖЕТ 2011

Представеният за обсъждане проект за бюджет на Община Поморие за 2011 г. е балансиран в своята разходна част спрямо величината на приходите.

Разпределението на кредитите за разходи по основни функции и дейности е както следва

Функция “Общи държавни служби”      2 016 587 лв.

В т.ч.   държавно финансиране           978 554 лв.

общинско финансиране           1 038 033 лв.

Предоставените от държавата средства осигуряват работните заплати, други възнаграждения на персонала  и осигурителни вноски от работодателя на персонал в дейност „ Общинска администрация”

Общинското финансиране осигурява средства за: възнаграждения и осигурителни плащания на общинските съветници; издръжка на администрацията в гр.Поморие, кметствата и Общински съвет; помощи по решение на общинския съвет 20 000 лв.

Функция “Отбрана и сигурност”          270 926 лв.

В т.ч.  държавно финансиране           74 166 лв.

общинско финансиране         196 760 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за отбранително – мобилизационна подготовка, подържане на запаси и мощности, други дейности по вътрешната сигурност,работни заплати и осигурителни вноски

С общински средства са осигурени кредити за разходи за превантивна дейност за намаляване вредните последици от кризи, бедствия и аварии

Функция “Образование” 5 523 880 лв.

В т.ч.. държавно финансиране        4 487 822лв.

общинско финансиране        1 036 058лв.

Всички училища са на делегиран бюджет.

Споделена отговорност за тази функция остават Целодневни детски градини, като държавна отговорност са брутните трудови разходи на персонала, а разходите за издръжка и капиталовите разходи са за сметка на местните приходи.

Функция “Здравеопазване”                  336 206 лв.

В т.ч. държавно финансиране          212 626 лв.

общинско финансиране         123 580 лв.

Държавното финансиране осигурява средства за заплати, други възнаграждения на персонала и осигурителни вноски от работодателя на персонала в  детските ясли, детска млечна кухня и здравните кабинети в детските заведения и училищата.

От общински средства е осигурена издръжката на детски ясли,  детска млечна кухня, както и издръжката  на 5 бр.шофьори на линейки.

Функция “Социално осигуряване,

подпомагане и грижи” 1 328 105 лв.

В т.ч. държавно финансиране          986 349 лв.

общинско финансиране           341 756 лв.

За функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, финансирането на делегираните от държавата дейности се извършва по единни разходни стандарти, определени с РМС № 715/01.11.2010 г.

Общинското финансиране обхваща възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж, средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове  и клуб на инвалида.

Функция “Жилищно строителство,

БКС и опазване на околната среда” 4 271 005 лв.

общинско финансиране              4 271 005 лв.

Дейностите, включени във функция “Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” се финансират изцяло от местни приходи и покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера,  благоустрояването, почистването и опазването  на околната среда.

Предвидени са разходи за инвестиции и инфраструктура, в т.ч. за аварийно поддържане на уличната мрежа, ремонт тротоари, линейни оттоци, бордюри.

Функция “Почивно дело, култура,

религиозна дейност 930 336 лв

В т.ч.  държавно финансиране                            202 160 лв.

общинско финансиране                            728 176 лв.

Държавното финансиране в тази функция осигурява  субсидии за  издръжка на 35 субсидирани бройки в читалищата.

С общински приходи се финансират дейностите по почивното дело,  спортните клубове-114 000 лв., оркестри и ансамбли, историческия музей и музея на солта, обредни домове и зали, дейностите по културата в общината. За културния календар на общината са предвидени средства в размер на 170 450 лв. и за спортен календар 47 600 лв. За субсидии на организации с нестопанска цел 11 000 лв. в т.ч. за клуб на инвалида 5 000 лв., за организация на слепите3 000 лв., за военно-инвалидите 1 500 лв. и за ветераните от войните1 500 лв.Предвидена е и субсидия за храм ,,Св. Рождество Богородично” гр. Поморие в размер на 20 000 лв. по РОС  В тази функция са предвидени и субсидии за подпомагане дейността на народните читалища в размер на 32 000 лв.

Функция “Икономически дейности

и услуги” 2 066 111 лв.

В т.ч.  общинско финансиране                     2 066 111 лв.

В тази функция са планирани кредити за зимно поддържане и снегопочистване

50 000 лв. осигурени целево от ЦБ,  средства за други дейности по селско и горско стопанство – 287 290 лв., средства  за осигуряване на безплатно пътуване на населението  до гробищен парк 36 500 лв.. Субсидии за ,,Строима” ЕАД -41 000 лв

Предвидените средства за  резерв

за непредвидени и неотложни разходи 18 313 лв.

БЮДЖЕТ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ЗА 2011 г.

Бюджетът на капиталовите разходи за 2011 г. е планиран съгласно разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2011 г.

„Капиталовия бюджет“ в рамките на всичко разходи по бюджет 2011 г. възлиза на

4 511 331 лв.,

По източници на финансиране капиталовите  разходи имат следната структура:

1 Целева субсидия за капиталови разходи

100 300

За общински пътища

127 900

2 Собствени средства от продажба на земя и ДМА

873 000

3 Други собствени средства

2 017 235

4 От депозит

1 392 896

По параграфи планираните капиталови разходи през 2011 г. от общинска администрация са разпределени както следва ( виж Предложението)

ОБЩО
2011

ЦЕЛЕВА СУБСИДИЯ ОТ РБ

СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ

СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ

ОТ ДЕПОЗИТ

§ 51 00 – ОСНОВЕН РЕМОНТ

1,140,621

127,900

330,364

682,357

0

§ 52 00 – ПРИДОБИВАНЕ НА ДМА

3,288,938

0

1,273,680

622,362

1,392,896

§ 53 00 – ПРИДОБИВАНЕ НА НМДА

51,772

0

0

51,772

0

§ 54 00 – ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕМЯ

30,000

0

0

30,000

0

ОБЩО КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ:

4,511,331

127,900

1,504,044

1,386,491

1,392,896

ДД-Държавни дейности; ДДД-Дофинансиране на държавни дейности; ОД- Общински дейности