От началото на годината ЕVN Bulgaria е вложила над 87 млн. лева в електроразпределителната мрежа в Югоизточна България

Разпечатай

Повече от 87 млн. лева са вложените от „ЕВН България Електроразпределение” АД средства за периода януари – октомври 2010 г. като само през последния месец инвестициите са за над 7 млн.лева.

В момента дружеството се намира в третата година на петгодишния регулаторен период, определен от ДКЕВР, за който регулаторът е одобрил инвестиции от общо 597 млн.лева или средногодишен номинален размер от 119,4 млн.лева.

От началото на регулаторния период през 2008 г. досега дружеството е инвестирало 347.2 млн.лева, което е близо 58% от одобрените от регулатора 597 млн. лв. инвестиции. За същия период само за ремонтни дейности са инвестирани над 30 млн. лева.

Общо инвестираните средства от EVN Bulgaria в страната за периода след приватизацията през 2005 година до края на октомври 2010 г. са над 700 млн. лева.

Като резултат от последователната политика на високи инвестиции, дружеството подмени всички около 1,6 млн. електромера, намали технологични загуби по мрежата с 4,9%, обнови в голяма степен електроразпределителната мрежа и съоръжения, редуцира броя на авариите и времето за тяхното откриване и отстраняване. Допълнително бяха присъединени над 80 000 нови обекти към мрежата.

Активната инвестиционна дейност на EVN Bulgaria е резултат от усилията на дружеството за достигане на европейските стандарти в електроснабдяването – сигурност и качество на електрозахранването и по-добро клиентско обслужване.

Етикети: