Правителството прие Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване

Разпечатай

Министерският съвет прие Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020. Стратегията има за цел подобряване качеството на живот на уязвимите групи в българското общество и създаване на условия за тяхната пълноценна реализация посредством намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.

 

Сред приоритетите на Националната стратегия са осигуряването на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез активно включване на пазара на труда; осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование; осигуряване на равен и ефективен достъп до качествено здравеопазване; премахване на институционалния модел на грижа и развитие на междусекторни услуги за социално включване; подобряване на капацитета и взаимодействието в сферата на образованието, здравеопазването, заетостта и социалните услуги при реализиране на общи цели за социално включване.

 

Изпълнението на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 ще се осъществява посредством разработването и прилагането на двугодишни планове за действие, които ще се приемат от Министерския съвет и в които ще се поставят конкретни мерки и дейности, индикатори за тяхното изпълнение, отговорни институции, размер и източници на финансиране, срокове.

 

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020 е публикувана в интернет страницата на Министерството на труда и социалната политика.

Етикети: ,