Приемат бюджета на община Несебър на 23 февруари

Разпечатай

Четиридесет и две точки са включени в проекта за дневен ред на поредното заседание на Общинския съвет в Несебър.Последните три от тях са свързани с бюджета на общината за 2010 година,който се очертава около 61 мил.лв. ,при 75 за 2009.Не по-малко важни са и другите точки от проекта,свързани с важни за общината решения :

На основание чл.28 ал.2 т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, свиквам заседание на Общинския съвет – Несебър на 23.02.2010г. /вторник/ от 11.00 часа в Заседателната зала на община Несебър, при следния проект за


Д Н Е В Е Н Р Е Д:


1. Докладна записка № 28/15.01.2010г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно изпълнение на решенията на общински съвет – Несебър, приети през второто шестмесечие на 2009г.
Докл. Светлана Николчева
Председател на комисия

2. Докладна записка № 88/02.02.2010г. от Красимира Тодорова – зам. кмет на Община Несебър, относно приемане отчета за дейността МКБППМН за 2009г.
Докл. Светлана Николчева
Председател на комисия

3. Докладна записка № 95/05.02.2010г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно отчет по изпълнение на заложените в програмата за управление на отпадъците и плана за действие, задачи по системите за организирано и разделно събиране на отпадъците.
Докл.Светлана Николчева
Председател на комисия

4. Докладна записка № 60/27.01.2010г. от Николай Димитров – Кмет на община Несебър, относно реда и организацията на таксиметровия превоз на територията на община Несебър за 2010 г.
Докл. Светлана Николчева
\Председател на комисия

5. Докладна записка № 77/29.01.2010г от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно присъединяване на селищно образувание „ Инцараки” към гр. Свети Влас.
Докл. Светлана Николчева
Председател на комисия

6. Докладна записка № 89/02.02.2010г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно присъединяване на селищно образувание „ Чолакова Чешма” към с. Кошарица, общ. Несебър.
Докл. Светлана Николчева
Председател на комисия

7. Докладна записка № 79/01.02.2010г. от Благой Филипов – Председател на общински съвет Несебър, относно отчет за дейността на общински съвет Несебър и постоянните комисии към него за периода м. юли 2009г. –м. декември 2009г.
Докл. Светлана Николчева
Председател на комисия

8. Докладна записка № 111/15.02.2010г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно излъчване на представител на общината в асоциация ВиК.
Докл. Светлана Николчева
Председател на комисия

9. Докладна записка № 70/28.01.2010г. от Красимира Тодорова – зам. кмет на община Несебър, относно създаване на обществен съвет, осъществяващ обществен контрол на системата за социално подпомагане.
Докл. Светлана Николчева
Председател на комисия

10 Докладна записка № 86/02.02.2010г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно предложение за удостояване със званието „ Почетен знак на община Несебър” на Живко Георгиев
Докл. Светлана Николчева
Председател на комисия

11. Докладна записка № 101/10.02.2010г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Промяна в структурата на общинска администрация.
Докл.Светлана Николчева
Председател на комисия

12. Докладна записка № 58/27.01.2010г. от Стойко Стоянов – Секретар на община Несебър, относно изменение и допълнение на правилник за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ .
Докл. Светлана Нииколчева
Председател на комисия

13. Докладна записка №102/10.02.2010г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно определяне числеността на персонала и разходите за заплати за 2010г.
Докл. Константин Лефтеров
Председател на комисия

14 Докладна записка № 91/03.02.2010г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ –Белослава Тодорова Вутова
Докл. Константин Лефтеров
Председател на комисия

15. Докладна записка № 91/03.02.2010г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ – Марийка Колева Петкова
Докл. Константин Лефтеров
Председател на комисия

16. Докладна записка № 91/03.02.2010г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ –Мария Димитрова Дамянова
Докл. Константин Лефтеров
Председател на комисия

17. Докладна записка № 91/03.02.2010г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ –Ивелина Николаева Кръстева
Докл. Константин Лефтеров
Председател на комисия

18. Докладна записка № 91/03.02.2010г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ – Николай Младенов Горенов
Докл. Константин Лефтеров
Председател на комисия

19. Докладна записка № 91/03.02.2010г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ –Илия Янев Великов
Докл. Константин Лефтеров
Председател на комисия

20. Докладна записка № 91/03.02.2010г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ –Петя Славова Новакова
Докл. Константин Лефтеров
Председател на комисия

21. Докладна записка № 91/03.02.2010г. от Стойко Стоянов – секретар на Община Несебър, относно молби на граждани за финансова помощ –Велика Славова Олчева
Докл.Константин Лефтеров
Председател на комисия

22. Докладна записка № 65/27.01.2010г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти собственост на община Несебър за 2010г.
Докл. Венелин Ташев
Председател на комисия

23. Докладна записка № 45/25.01.2010г. от Иван Гургов – зам.кмет на община Несебър, относно одобряване на пазарна оценка възложена по реда на чл.22, ал.3 от ЗОС за учредяване право на пристрояване към съществуващ гараж с к.и 51500.502.424.10.13 гр. Несебър.
Докл.Венелин Ташев
Председател на комисия

24. Докладна записка № 66/27.01.2010г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно отмяна на Решение № 841 и т.2 от Решение № 840 на общински съвет Несебър от Протокол № 23/22.12.2009г.
Докл.Венелин Ташев
Председател на комисия

25. Докладна записка № 46/25.01.2010г. от Иван Гургов – зам. Кмет на община Несебър, относно продължаване на срока за отдаване под наем на общинско помещение находящо се на първи етаж от двуетажна сграда в УПИ ІХ кв.55 по плана на гр. Несебър – стара част с к.и 51500. 501.318.1.5.
Докл.Венелин Ташев
Председател на комисия

26. Докладна записка № 47/25.01.2010г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно продължаване на срока на договор за безвъзмездно право на ползване върху имот частна общинска собственост за нуждите на отдел „ Социална закрила” гр. Несебър, към АСП – София, Дирекция „ Социално подпомагане”.
Докл. Венелин Ташев
Председател на комисия

27. Мотивирано предложение № 656/04.12.2009г от Общинска служба „ Земеделие и гори”
Докл. Венелин Ташев
Председател на комисия

28. Докладна записка № 651/03.12.2009г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно молба с вх. № 94-00-1114/28. 10. 2009г.
Докл. Венелин Ташев
Председател на комисия

29. Докладна записка № 683/15.12.2009г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ, съгласно проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ І – 705, УПИ – и УПИ ІІІ – общ. в кв. 39 по плана на ж.к „ Черно море”
Докл. Венелин Ташев
Председател на комисия

30. Докладна записка № 668/07.12.2009г. от арх. Валентин Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно процедиране на ПУП – ПРЗ за УПИ І и УПИ ІІ в кв. 5301 по плана на к.к Сл. Бряг – запад.
Докл. Атанас Терзиев
Председател на комисия

31. Докладна записка № 42/25.01.2010г. от арх. Атанас Пинков – архитект на Община Несебър, относно приемане за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ – общ. в кв 3 по плана на ж.к „Черно море” гр. Несебър.
Докл. Атанас Терзиев
Председател на комисия

32. Докладна записка № 34/21.01.2010г. от арх. Атанас Пинков – архитект на Община Несебър, относно ЧИ на ПУП – ПРЗ за УПИ ХІХ в кв. 55 по плана на гр. Обзор.
Докл. Атанас Терзиев
Председател на комисия

33. Докладна записка № 41/25.01.2010г. от арх. А.Пинков – архитект на Община Несебър, относно схеми за разполагане на втори трафопост за УПИ Х – общ. в кв 25, УПИ ІХ – общ. в кв. 27, УПИ – І – общ в кв. 31 и УПИ Х – общ. в кв.3 по плана на ж.к „Черно море”.
Докл. Атанас Терзиев
Председател на комисия

34. Докладна записка № 114/15.02.2010г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър, относно изменение на ПУП-ПРЗ и ПУР за УПИ 78 и УПИ 78а гр. Несебър.
Докл. Атанас Терзиев
Председател на комисия

35. Докладна записка № 44/25.01.2010г. от арх. А.Пинков – архитект на Община Несебър, относно проект за изменение на ПУП- ПРЗ по одобрена кадастрална карта на с. Оризаре за разширяване на гробищен парк – с. Оризаре.
Докл. Атанас Терзиев
Председател на комисия

36. Докладна записка № 59/27.01.2010г. от арх. Атанас Пинков – архитект на Община Несебър, относно проект за преустройство по време на строителство на временна детска градина.
Докл. Атанас Терзиев
Председател на комисия

37. Докладна записка № 43/25.01.2010г. от арх. А.Пинков – архитект на Община Несебър, относно проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VІІІ – общ. в кв. 12 по плана на ж.к „Черно море”.
Докл. Атанас Терзиев
Председател на комисия

38. Докладна записка № 94/05.02.2010г. от арх. В.Димов – гл. архитект на Община Несебър, относно допускане процедура по обособяване на самостоятелен ПИ с цел финализиране процедури по одобряване на проект „ Парк Екозона „ гр. Свети Влас”.
Докл. Атанас Терзиев
Председател на комисия

39. Докладна записка № 19 /11.01.2010г. от арх. А.Пинков – архитект на Община Несебър, относно изменение на ПУП ПРЗ за имот № 670 от кв. 10 по плана на гр. Обзор.
Докл. Атанас Терзиев
Председател на комисия

40. Докладна записка № 103/10.02.2010г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Несебър към 31.12. 2009г.
Докл.Константин Лефтеров
Председател на комисия

41. Докладна записка № 104/10.02.2010г. от Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, относно проект за бюджет на община Несебър за 2010г.
Докл.Константин Лефтеров
Председател на комисия

42. Докладна записка №105/10.02.2010г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно Предложение за строителна програма и програма за проектиране за 2010г.

Докл.Константин Лефтеров
Председател на комисия

/Nessebar-News.com/