Проект на Наредба за определяне размера на местните данъци

Разпечатай

Община Поморие уведомява всички заинтересовани лица, че с докладна записка № 61-00-03 от 08.01.2010 г. на кмета на Община Поморие е внесен в Общински съвет – Поморие подготвен проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Поморие.

На основание чл.26 ал.2 от ЗНА и във връзка с чл.77 от АПК всички заинтересовани  лица  могат да подават предложения и становища по предложения проект в  срок от 14 дни от публикуването на настоящото съобщение.

ДАТА: 08.01.2010 Г.

ПРОЕКТ!

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

Н А Р Е Д Б А

за определяне размера на местните данъци на територията на община Поморие

§1. В чл. 7 ал. 4 числото „2520” се заменя с „1680” .

§2. В чл. 17 думите „отчетната им стойност“ се заменят с „по-високата между отчетната им стойност и данъчната оценка съгласно приложение № 2″

§ 3.  В чл. 18 се създава нова ал. 3:

„/3/ Алинея 2, изречение първо не се прилага за нежилищните имоти, които са собственост на предприятията или върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване.»

§ 4.  В чл. 32 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова ал. 3:

«(3) (Нова, в сила от 01.01.2010 г.) Данък при безвъзмездно придобиване на имущества се дължи и при придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.

2. Досегашните ал.3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.

§5. В чл. 34 накрая се поставя запетая и се добавя „а при придобиване по давност – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.»

§6. В чл. 35 ал. 2 думите «2 на сто» се заменят с думите „2.5 на сто”.

§7. В чл. 37 се създават нови ал. 2 и ал. 3

„/2/ Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 32, ал. 3 – към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

(3) При безвъзмездно придобиване на имущество, без случаите по ал. 2, лицата, получили имущество, подават декларация за облагането му с данък и заплащат данъка в двумесечен срок от получаването му.»

§8. Чл. 40 се изменя по следния начин:

«чл. 40 Собствениците на превозни средства декларират по реда на чл. 54 от Закона за местните данъци и такси” пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 32 от Закона за местните данъци и такси.»

§9. В Чл.51 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал. 7

„/7/ При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец и продължаване на дейността приобретателят дължи данък от тримесечието, следващо тримесечието на прехвърлянето, а прехвърлителят – включително за тримесечието на прехвърлянето, и за дейностите, посочени в т. 1 и 2 на приложение № 4 от Закона за местните данъци и такси».

Досегашната ал. 7 става ал. 8.

§10. Чл. 53 ал. 3 се допълва с думите:При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на прехвърлянето.»

§11. В чл. 54 се създава нова ал. 3

„/3/ Приема се, че дейността не се извършва от постоянно място, когато промяната през годината на местонахождението на обекта, от който се извършва дейността, води до промяна в размера на данъка.»

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 12. (1) За 2010 г. първата вноска на данъка по чл. 28, ал. 1от Закона за местните данъци и такси се внася в срок от 1 март до 30 април. На предплатилите пълния размер на данъка в този срок се прави отстъпка 5 на сто.

§ 13. За притежаваните нежилищни имоти и за нежилищните имоти, върху които им е учредено ограничено вещно право на ползване, предприятията подават декларации по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси в срок до 30 юни 2010 г.

§ 14.  § 2,  влиза в сила от 1 януари 2011 г.