Промени в мрежата на училищата за 2010/2011 г.

Разпечатай

На основание Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне  броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена  и във връзка с настъпилите промени в докладни записки на директори на училища  от община Поморие, кметът на Община Поморие предложи, а Общински съвет – Поморие прие с 20 гласа „ЗА” промените в мрежата на училищата, детските градини и обслужващите звена за учебната 2010/2011 г., съгласно приложението, като неотменна част от приетата с Решение № 808/08.07.2010 г. мрежа на общината”.
Промени в мрежата на училищата, детските градини и обслужващите звена в Община Поморие за учебната 2010/2011 година.

1.    СОУ “Иван Вазов “ –  гр. Поморие

VІ   клас                 3    паралелки                 70    ученика
VІІІ  клас              1    паралелка                 10    ученика
IX клас                  1   паралелка                   10     ученика

Полуинтернатни групи:

I клас                                  2 групи               46     ученика
II-IV клас                 1 сборна група        22     ученика
V-VIІІ клас            1 сборна група        25     ученика

2. ОУ ”Христо Ботев “ –  гр. Поморие

VІІІ клас                1    паралелка            18    ученика

Полуинтернатни групи:
І клас                 1     група                              25    ученика
ІІ клас                2    групи                              50    ученика
ІІІ и IV клас      1       сборна група          25    ученика

3. ОУ “Св. П. Хилендарски” – гр. Каблешково

І   клас                2    паралелки            43    ученика
VІІ  клас                2    паралелки         35    ученика
VІІІ клас                1    паралелка         16    ученика
ПИГ ІІІ клас          1     група                   25    ученика

4. ОУ ”Христо  Ботев” – гр. Ахелой

VІІ  клас                1    паралелка            12    ученика

5. ОУ ”Христо Ботев” – с. Бата

VІІ  клас                1    паралелка            16    ученика

6. ОУ ”Отец Паисий” – с. Страцин
І   клас                1    паралелка                  18    ученика
VІІІ клас            1    паралелка                 15    ученика
ПИГ V-VІІІ клас    1    сборна група     26      ученика

7.  ОУ ”Г. Ст. Раковски” – с. Гълъбе

VI клас            1 паралелка                  13    ученика

VII клас             1 паралелка                   16    ученика
VІІІ клас            1  паралелка                   14    ученика

Полуинтернатни групи:

І клас                               1   група            20    ученика
ІІ –ІV клас         1  сборна група        25    ученика
V –VІІІ клас          1  сборна група    25    ученика

8. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Порой
ІV клас                     1       паралелка                  12     ученика

9. ОУ ”Елин Пелин”- с. Дъбник

І клас                         1    паралелка                  8    ученика
VIII клас                     1    паралелка                12    ученика

10. ОУ “Христо Ботев” – с. Горица

V и VI клас                1      слята паралелка        13    ученика

11. НУ “Константин Величков” – с. Габерово

Подготвителна група         отпада

I клас                    1      паралелка            15    ученика
IV клас                1      паралелка            11    ученика

12. ПГТ “Алеко Константинов” – гр. Поморие

IX клас                2      паралелки                        58    ученика

Във връзка с въвеждането на системата на делегираните бюджети,  както и на основание чл.11,т.1, ал.2 и 3 от Наредба за изменение  и допълнение на Наредба № 7 от 29.12.2000 г. /ДВ бр.27 от 11.03.2008 г./ е необходимо да се осигурят допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес в община Поморие за учебната 2010/2011 г.
Към Общинския съвет, кметът на Община Поморие инж.Петър Златанов направи предложение от 01.09.2010 г. до 31.08.2011 г. в училищата с маломерни паралелки да се дофинансира разликата между норматива за минимален брой и действителния брой на учениците по единния разходен стандарт:

1.СОУ “Иван Вазов “ –  гр. Поморие- 20 ученика Х 1261 лв-25220 лв.
2.ОУ ”Отец Паисий” – с. Страцин-10 ученика Х 1261 лв-12610 лв.
3. ОУ “Св. П. Хилендарски” – гр. Каблешково-3 ученика Х 1261 лв-3783лв.
4. ОУ ”Христо  Ботев” – гр. Ахелой -9 ученика Х 1261 лв-11349 лв.
5. ОУ ”Христо Ботев” – с. Бата-2 ученика Х 1261 лв-2522лв.
6. ОУ ”Г. Ст. Раковски” – с. Гълъбец-15 ученика Х 1261 лв-18915 лв.
7. ОУ ”Елин Пелин”- с. Дъбник-8 ученика Х 1261 лв-10088 лв.
8. ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – с. Порой     5 ученика Х 1261 лв-6305 лв.
9. ОУ “Христо Ботев” – с. Горица -9 ученика Х 1261 лв-11349 лв.
10. НУ “Константин Величков” – с. Габерово-10 ученика Х 1261 лв-12610 лв.

Предложението на комисията по финанси и европейска интеграция за 50%  редуциране на сумата от 114 751  лв. бе приета от общинските съветници чрез поименно гласуване с 16 гласа „за”.